Aanwezig:

De heer B. van Dijk (voorzitter) en de heer R.M. Jongedijk (raadsgriffier)
en de leden:

J. van Agteren, S.A. Ahmed, R. Blaauw, A.K. Boersma, mw. B.L. Boes-Schoonderbeek, D. Bouwman, mw. A.A. Broekman-Veltman, G. Dijkhuizen, A.H. Enklaar, mw. J.E.L. Futselaar, S. Gabriël, M.J. Gloerich, mw. C.J.M. Hannink, J. Hatenboer, mw. M.A. van Hees, mw. M.C.J. van Heijster, mw. P.M. Hillen, mw. W.R. van der Hoek,

J.C.R. van Houdt, mw. M.E.J.H. Kronenburg, mw. H.M. Kloppers-Platvoet, L.J.J. van Lier, mw. C.J. Neijhoft, mw. H.A. Nijhuis, W. van der Noordt, C. Örnek, G.J. Oude Egberink, mw. M.A. Rauhé-Meijer, S. Salikram, B.J. Sanders, M.R.H. Smit, R. Tenkink, F. Uçar, G.J. van der Veen, B.P. Veldkamp, P.G. Welman, E.G.H. Westerbeek en T. Windmulder

Afwezig:

---

Inspiratie-uur voor de toekomstvisie met medewerking van Prof. De Ridder.

•  Prof. De Ridder  Interrupties: E. Westerbeek ( D66 )M.R.H. Smit (PvdA) J.A.R. Tenkink ( Groen Links )

 

I  OpeningDe vergadering wordt voorgezeten door de heer Van Dijk in verband met afwezigheid van de heer Den Oudsten tot ca. 21.00 uur.

 

II  vragenhalfuur (zie artikel 39 Reglement van Orde voor de Gemeenteraad)

1.         P. Welman (CDA)Glanerbrug is geen alternatieve route voor vrachtverkeer Losser

2.         M. van Heijster (Groenlinks) – gewetensbezwaarde ambtenaren

  Interrupties: M. van Hees ( PvdA ) J. Hatenboer ( VVD ) A. Enklaar ( VVD )

3.         P. Welman (CDA) – WK Softbal

4.         T. Windmulder (PvdA) – moord door TBS-erDeze vraag zal na de bespreekstukken door dhr. Den Oudsten worden beantwoord.

 

III  vaststellen agendaBeslissing:


In de raadsvergadering van 29 januari 2007 is de motie van de VVD, inzake omgang met instellingen, aangehouden. Vorige week is hierover een brief van het college aan de raad gestuurd. Dhr. Hatenboer zou desondanks de motie graag opnieuw in deze vergadering bespreken. De motie zal na de bespreekstukken aan de orde komen.


 


De raad besluit, de ingediende motie van de fracties PvdA, CDA en Groenlinks over de voorgenomen nieuwbouw voor de Wonne na de bespreekstukken te behandelen. De VVD komt mogelijk ook met een motie over dit onderwerp.


 

De agenda is gewijzigd vastgesteld.

 

III bis  vaststellen de besluitenlijst van de raadsvergadering van 29 januari 2007Beslissing: de besluitenlijst is vastgesteld

 

IV  lijst ingekomen stukken – stuk nummer 12486Beslissing: de ingekomen stukken worden als voorgesteld behandeld.

 

Bespreekpunten

 

B 1  Instemmen met voorstellen naar aanleiding van de derde marap 2006 - stuk nummer 12450

Kennis te nemen van de marap 2006 middels bijgevoegde en bijgestelde  brief van 5 december 2006 (bijgesteld op 3 en 23 januari 2007) en naar aanleiding daarvan te besluiten tot:

1         een gedeelte van het  positieve resultaat in te zetten voor de renovatie van speeltuinen in Varvik en Tuindorp (€ 200.000).

2         € 1,2 miljoen te doteren in een nieuw te vormen reserve t.b.v. Andere Overheid.

3         De incidentele uitname uit het gemeentefonds door het ministerie van BZK van € 800.000 a .g.v. te hoge woningaantallen te dekken uit de reserve die is ontstaan uit de rente op de Rijksbijdrage voor wederopbouw Roombeek.

4         De vrijvallende voorziening binnen programma Wonen over te hevelen naar het programma Ruimtelijke ontwikkeling.

5         Het exploitatieoverschot WVG over te hevelen naar de dienstreserve DMO.

6     In te stemmen met het verwerken van deze wijzigingen in de jaarrekening 2006.
Amendement A, CDA, inhoudende:


Draagt het college van B&W op:


§         om de bovengenoemde tekst als volgt te wijzigen: “De omvang van deze reserve ICT bedraagt € 3,7 miljoen. € 2,2 mln kan bij de jaarrekening vrijvallen. Uw Raad wordt voorgesteld van deze vrijval een bedrag van € 1,2 mln te doteren aan een nieuw te vormen reserve t.b.v. de verdere ontwikkeling van de Andere Overheid (zie toelichting hieronder). Na instemming, zal bovenstaande worden verwerkt bij opmaak van de Jaarrekening 2006.”


 


Beslissing motie A: aangenomen (unaniem – 39 stemmen).


Amendement B, PvdA, inhoudende:


Besluit:


§         Punt 2 van het voorstel stuknummer 12450, aangepaste versie 3e Marap 2006, als volgt te wijzigen: 1,2 miljoen euro te doteren in een nieuw te vormen reserve t.b.v. Andere Overheid, mits concreet uitgewerkte voorstellen in de stedelijke raadscommissie van mei 2007 worden voorgelegd.


 


Amendement B is ingetrokken door de indiener in de eerste termijn.


Beslissing voorstel: gelijk aan het voorstel, inclusief amendement A (unaniem – 39 stemmen).

 

G 1  Instemmen met voorstellen m.b.t. Vernieuwing Samenwerking Twente – stuk nummer 12456

1         Instemmen met het Statement,  de Agenda voor Twente,  de verordening bestuurscommissie Netwerkstad, de Verordening bestuurscommissie Landelijke Gemeenten,  de Eenduidige terugkoppelingsprocedure naar individuele gemeenten, Samenwerkingsverklaring tussen gedeputeerde staten van Overijssel en dagelijks bestuur Regio Twente met in achtneming van de volgende punten:

a.   In het statement naar een Sterker Twente een passage over de sociale ontwikkelingsagenda op te nemen en de passage over het Kennispark aan te passen;

b.   De uitwerking van de Agenda voor Twente in nauw overleg met de bestuurscommissie ter hand te nemen en daarbij rekening te houden met de geplaatste kanttekeningen;

c.   De samenwerkingsovereenkomst onder artikel 3, lid 3 aan te passen waar het verantwoordelijkheden betreft;

d.   Het eigen gezicht van Netwerkstad binnen de regionale samenwerking te behouden;

e.   De rol van de gemeentesecretarissen/gemeenten in de bestuurscommissie expliciet te benoemen;

f.     De uitleenconstructie van ambtelijke medewerkers te handhaven;

g.   In principe te kiezen voor een vast vergaderdagdeel per vier weken op een vaste, goed toegankelijke plaats met adequate vergaderaccommodatie;

2    Vaststellen van de wijziging van de Regeling Regio Twente.
  Interrupties: J.E.L. Futselaar (SP)
•  W. van der Noordt (PvdA)  Interrupties: E. Westerbeek ( D66 ) G.J. Oude Egberink ( CDA )
•  M.J. Gloerich (SP)  Interrupties: A.A. Broekman-Veltman ( VVD ) W. van der Noordt (PvdA) E. Westerbeek ( D66 )


Dhr. Windmulder onthoudt zich, bij dit agendapunt van stemmen (met verwijzing naar Gemeentewet art. 28 lid 1 sub a).


Motie 1, PvdA, inhoudende:


Draagt de vertegenwoordiger van Enschede in het Algemeen Bestuur van de Regio Twente op:


§         In de Regioraad er op toe te zien dat de procedures voor besluitvorming zeer serieus worden genomen zodat betrokkenheid van raden daadwerkelijk kan worden ingevuld en democratische legitimatie kan worden waargemaakt.


§         Namens Enschede in de vergadering van de Regioraad op 21 maart 2007 het besluit van de gemeenteraad zoals vastgelegd in stuknr. 12456 in te brengen. Met daaraan gekoppeld het verzoek om een tussentijdse evaluatie (na 2 jaar) van het functioneren van de bestuurlijke (commissie)structuur en de slagkracht van de voorgestelde organisatie.


 


Beslissing motie 1: aangenomen (unaniem – 38 stemmen).


Omtrent de te volgen procedure wordt afgesproken de inhoud van de motie om te zetten in een brief aan de regio. Mw. Van Hees zal bij de behandeling in de regioraad een amendement met dezelfde inhoud indienen.


Motie 2, SP, Agenda van Twente/Innovatieroute, inhoudende:


Verzoekt:


§         De vertegenwoordiger van Enschede in het Algemeen Bestuur van de regio Twente, bij de eerstvolgende Regioraad een amendement in te dienen met als doel de Innovatieroute Twente voorlopig van de Agenda van Twente te halen, totdat er duidelijkheid is hoeveel elke Gemeente dient bij te dragen en de inhoudelijke kant van de Innovatieroute Twente beter is uitgewerkt.


 Motie 2 is ingetrokken door indiener.


Motie 3, SP, Agenda van Twente/Burgerluchtvaart, inhoudende:


Verzoekt:


§         De vertegenwoordiger van Enschede in het Algemeen Bestuur van de regio Twente, bij de eerstvolgende Regioraad een amendement in te dienen met als doel de Luchthaven Twente niet als majeur project te noemen in de Agenda van Twente, totdat er besluitvorming heeft plaatsgevonden op zowel Gemeentelijk als Provinciaal niveau over het wel of niet doorgaan van een burgerluchthaven in Enschede.


 


Beslissing motie 3: verworpen met 7 stemmen voor (SP, GL, D66) en 31 stemmen tegen (de rest).


Beslissing voorstel: gelijk aan het voorstel (unaniem – 38 stemmen).

 

Toelichting door de heer Den Oudsten inzake het schietincident van afgelopen weekend en beantwoording vraag T. Windmulder/PvdA

II  4. T. Windmulder (PvdA) – moord door TBS-er De heer Den Oudsten zegt toe over enige weken een indicatie te geven van het aantal TBS-ers in Enschede.

 

Motie VVD, omgang met instellingen

  Interrupties: M. van Hees ( PvdA )
  Interrupties: M. van Hees ( PvdA ) P.G. Welman ( CDA )


Op verzoek van de fractie PvdA wordt een voorstel van orde om de motie niet te behandelen, in stemming gebracht. Het voorstel van orde wordt aangenomen met 7 stemmen tegen (VVD, BBE) en 32 stemmen voor (de rest). In het presidium zal besproken worden of het wellicht mogelijk is de procedure te versnellen.

 

Voorgenomen nieuwbouw voor de Wonne

Motie 4, PvdA/CDA/Groenlinks, inzake voorgenomen nieuwbouw voor de Wonne, inhoudende:

Draagt het college op:

·         Serieus onderzoek te doen naar de mogelijkheden tot het behoud van de panden Noorderhagen 15 t/m 23 en het daarmee samenhangend straatbeeld van de Noorderhagen;

·         De derde variant, met daarin behoud van de begane grond van de Noordelijke vleugel van de Wonne, als een serieus alternatief mee te nemen;

·         Met de Larinkstichting hierover zo spoedig mogelijk in overleg te treden en gezamenlijk tot een oplossing te komen die het straatbeeld van de Noorderhagen niet aantast;

Op zo kort mogelijke termijn de resultaten van deze inspanningen voor te leggen aan de stadsdeelcommissie Centrum; 

Motie 5, VVD, inzake Noorderhagen, inhoudende:

Draagt het college op:

Alsnog te onderzoeken of verplaatsing van de gebruiker van de Larinkstichting tot de mogelijkheden behoort nu blijkt dat stedenbouwkundige inpassing op grote maatschappelijke bezwaren stuit.


•  M.E.J.H. Kronenburg (PvdA)  Interrupties: J. Hatenboer ( VVD ) M. van Heijster ( Groen Links )R. Blaauw (BBE)
  Interrupties: H.M. Kloppers-Platvoet ( CDA )M.E.J.H. Kronenburg (PvdA)R. Blaauw (BBE)


Beslissing motie 4: aangenomen met 6 stemmen tegen (VVD) en 33 stemmen voor (de rest), met dien verstande dat het 2e bolletje moet worden geïntepreteerd, dat de noordelijke vleugel niet behouden kan worden.


Motie 5 is ingetrokken door de indiener.

 

Hamerstukken

A 1   Vaststellen begroting Consent 2007 - stuk nummer 12471

  1. Het vaststellen van de begroting van Consent voor het jaar 2007Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

B 2   Instemmen met 1e Nota van Wijziging 2007 - stuk nummer 12490

1         Kennis te nemen van de 1e Nota van Wijziging 2007

2    Te besluiten tot het verwerken van de in de bijlage opgenomen wijzigingen in de gemeentelijke begroting.
Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

C 2   Vaststellen besluit op bezwaar percelen Zuiderspoorstraat 17 en Getfertweg 318 – stuk nummer 12492

1         De door de heer Steinmetz van Rentmeesterskantoor Steinmetz namens C. Seydell & Zn. B.V. en de heer en mevrouw Beukinga ingediende bezwaarschriften tegen het besluit van 3 oktober 2006 van het college van B & W namens uw Raad niet-ontvankelijk te verklaren voorzover deze van planologische aard zij en voor het overige ongerond te verklaren. In genoemd besluit heeft het college medegedeeld dat u op grond van artikel 2 van de Wet Voorkeursrecht Gemeenten een voorkeursrecht hebt gevestigd op percelen, gelegen in het deelgebied Hofkwartier Zuiderval bij raadsbesluit d.d. 25 september. Hieronder vallen de percelen waarop het bedrijf van de firma Seydell en de woning van de heer en mevrouw Beukinga zijn gelegen. Tevens hebt u bij dit besluit de zienswijzen van gemachtigde tegen het ontwerpraadsbesluit ongegrond verklaard

2    Burgemeester en wethouders te belasten met de mededeling van uw besluit op bezwaar aan betrokkenen, conform de als bijlage bijgevoegde conceptbrief.


Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

C/A 3   Vaststellen subsdieverordening huurgewenning Roombeek - stuk nummer 12479

  1. Het vaststellen van de subsidieverordening huurgewenning Roombeek en de bijbehorende toelichting.Beslissing: gelijk aan het voorstel.

 

D 1   Instemmen met wijziging van de gemeentebegroting in verband met uitvoering van de WMO en wijziging van de benaming van het product “Voorziening Gehandicapten”  - stuk nummer 12472

  1. Het wijzigen van de gemeentebegroting 2007 in verband met de uitvoering van nieuwe taken in het kader van de uitvoering van de WMO en wijziging van benaming van het product “Voorziening Gehandicapten”.Beslissing: gelijk aan het voorstel.
Sluiting: 22.50 uur