Aanwezig:

De heer B. van Dijk (voorzitter) en de heer R.M. Jongedijk (raadsgriffier)
en de leden:

J. van Agteren, S.A. Ahmed, mw. M.J. Arends, R. Blaauw, A.K. Boersma, mw. B.L. Boes-Schoonderbeek, D. Bouwman, mw. A.A. Broekman-Veltman, G. Dijkhuizen, A.H. Enklaar, mw. J.E.L. Futselaar, S. Gabriël, M.J. Gloerich, J. Hatenboer, mw. M.A. van Hees, mw. M.C.J. van Heijster, mw. P.M. Hillen, mw. W.R. van der Hoek, mw. M.E.J.H. Kiranli-Kronenburg, mw. H.M. Kloppers-Platvoet, L.J.J. van Lier, mw. H. Meijer-Ytsma, mw. C.J. Neijhoft, mw. H.A. Nijhuis, W. van der Noordt, C. Örnek, G.J. Oude Egberink, mw. M.A. Rauhé-Meijer, B.J. Sanders, M.R.H. Smit, R. Tenkink, F. Uçar, G.J. van der Veen, B.P. Veldkamp en P.G. Welman

Afwezig:

S. Salikram, E.G.H. Westerbeek en T. Windmulder

 

I Opening

De heer B. van Dijk zit de vergadering voor in verband met de afwezigheid van de heer P. den Oudsten.


 

II vragenhalfuur (zie artikel 39 Reglement van Orde voor de Gemeenteraad)

1) Ontslag werknemers ID-banen – J.E.L. Futselaar (SP)
2) ID-banen – S.A. Ahmed (PvdA)


•  mw. J.E.L. Futselaar (SP)

 

3) Stichting Activa – J.A.R. Tenkink (Groenlinks)
4) Stichting Activa – J. Hatenboer (VVD)


 

5) Regio Twente, management Gezondheidszorg – W. van der Noordt (PvdA)


•  W. van der Noordt (PvdA)

 

6) Muziekkwartier – J. Hatenboer (VVD)


 

III Vaststellen agendaBeslissing: De raad besluit, het interpellatieverzoek inzake het Stadsbedrijf direct na de beëdiging van de fractievertegenwoordigers te agenderen. De agenda is gewijzigd vastgesteld.

 

III bis Vaststellen de besluitenlijst van de raadsvergadering van 10 april 2006Beslissing: de besluitenlijst is vastgesteld

 

IV lijst ingekomen stukken – stuk nummer 12103Niet behandeld. Wordt behandeld tijdens de volgende raadsvergadering.

 

V a. bevindingen commissie voor onderzoek geloofsbrievenDe commissie voor onderzoek van de geloofsbrieven verklaart dat zij de geloofsbrieven van het op 2 mei benoemd verklaarde lid heeft onderzocht en akkoord bevonden. De commissie adviseert het benoemd verklaard lid toe te laten tot de gemeenteraad.

 

  b. installatie van het benoemd verklaarde en toegelaten lid van de Gemeenteraad als opvolger van de heer T.H.D. De Weger die ontslag heeft ingediendDe heer B.P. Veldkamp is geïnstalleerd als lid van de gemeenteraad van Enschede.

 

VI verschillende benoemingen

SLUITING: 22.30 uur