I.v.m. een technische storing zijn er vooralsnog geen beelden beschikbaar bij deze opname. Excuses voor het eventuele ongemak.

Voorzitter:

G.J. van der Veen

Secretaris:

B.C. de Groot

Deelnemers vergadering:

PvdA: mevr. M.A.  van Hees, G. Dijkhuizen, S. Salikram, S.A. Ahmed, T. Windmulder, mevr. C.J. Neijhoft, mevr. M.E.J.H. Kronenburg, D. Bouwman, W. van der Noordt, L.J.J. van Lier, A.K. Boersma, M.R.H.  Smit; CDA: P.G. Welman, mevr. H.M. Kloppers-Platvoet, G.J. Oude Egberink, S. Gabriël, mevr. B.L. Boes-Schoonderbeek. VVD: J. Hatenboer, mevr. A.A. Broekman-Veltman, mevr. H.A. Nijhuis, A.H. Enklaar, mevr. W.R. van der Hoek, F. Uçar,. SP: mevr. J.E.L. Futselaar, mevr. P.M. Hillen, M.J. Gloerich. BBE: R. Blaauw, B.J.Sanders, J. van Agteren. GroenLinks: mevr. M.C.J. van Heijster, J.A.R. Tenkink, mevr. M. Arends. ChristenUnie: mevr. H.M. Meijer-Ytsma, J.C.R. van Houdt. D66: E.G.H. Westerbeek, E. Eerenberg.

Afwezig m.k.

B. van Dijk, C. Ornek, mevr. M.A. Rauhé-Meijer

 

I OPENING

a) Mededelingen

b) Mededelingen B&W

c) Vaststellen agenda

Mevrouw Van Hees meldt daarbij dat het raadspresidium ontevreden is omdat op het laatste moment door het college stukken van de agenda van de stedelijke commissie en randprogramma worden gehaald. College moet goed kijken naar een betere planning.

Besluit: Ongewijzigd vastgesteld.

d) Vaststellen hamerstukken voor de raadsvergadering van 24 september 2007

Besluit: Vastgesteld.

e) Vaststellen besluitenlijst vergadering 25 juni 2007

Besluit: Ongewijzigd vastgesteld.

f) Aandachtspunten- en toezeggingenlijst

De heer Blaauw vraagt daarbij wanneer de raadsleden het toegezegde onderzoeksrapport t.a.v. de veiligheid van kinderspeelplaatsen ontvangen. De voorzitter geeft aan dat dit onder de aandacht van de betreffende wethouder zal worden gebracht.

Besluit: Ongewijzigd vastgesteld.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

g) Rondvraag

1- Platform voor Stads- en Streekmarketing Platform voor Stads- en Streekmarketing- L.J.J. van Lier (PvdA)

Wethouder Helder: de wervingsprocedure voor een nieuwe, vaste directeur gaat zo snel mogelijk van start zodat tijdig in de vacature wordt voorzien.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

2- Zwerfafval – P.G. Welman (CDA)

Wethouder Van der Zee: in Stadsdeelcommissie Centrum van 11 september 2007 zullen de uitkomsten worden toegelicht. Gekeken wordt waar nog aanvullende mogelijkheden zijn.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

3- Aanpak gescheiden inzameling kunststof verpakkingen – R. Tenkink (GroenLinks)

Produktverantwoordelijkheid is voor de verpakkingsindustrie. Risico’s zijn de aanzienlijke administratieve last en het contract van vijf jaar; onduidelijk is of dit contract daarna wordt verlengd.

Toezegging wethouder Van der Zee: Begin 2008 ligt er een plan van aanpak, op voorwaarde dat de leden van de VNG akkoord gaan.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

4- Hoogbouwvisie – T. Windmulder (PvdA)

Het voorliggende bouwplan voldoet niet aan de bouwhoogte, college moet eerst vrijstelling verlenen alvorens een bouwvergunning kan worden verleend.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

5- Enschede FM – M. Smit (PvdA)

Wellicht is een doorstart mogelijk, het college wil daar serieus naar kijken. De vraag over het mediabeleid kan pas worden beantwoord als duidelijk is wat de mogelijkheden zijn voor lokale radio en tv.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

6- Aanpak radicalisering lokale aangelegenheid – S. Ahmed (PvdA)

In andere steden is de problematiek vaak veel ernstiger dan hier. De mogelijkheden voor een (preventieve) aanpak worden bekeken.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

II PROGRAMMA'S

WOON- EN LEEFOMGEVING

a) Raadsvoorstel: Gedifferentieerde tarieven voor de inzameling van huishoudelijk afval, systeemkeuze – stuknummer 12729

Sprekers: J.A.R. Tenkink, T. Windmulder, J.C.R. van Houdt, J. van Agteren,mevr.  H.M. Kloppers-Platvoet, mevr. J.E.L. Futselaar, E. Eerenberg, A.H. Enklaar en wethouder J. van der Zee


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: Raadsleden kunnen per mail vragen stellen aan de wethouder die deze zal beantwoorden. Het voorstel wordt als bespreekpunt geagendeerd voor de raadsvergadering op 24 september 2007.

 

ACTIEF IN DE STAD

b) Raadsvoorstel: Instemmen met Collectieplan Enschede – stuknummer 12790

Sprekers: G. Dijkhuizen, J. Hatenboer, M.J. Gloerich, B.J. Sanders, mevr. B.L. Boes-Schoonderbeek, mevr. M.C.J. van Heijster, mevr. H.M. Meijer-Ytsma, wethouder R. Bleker en mevr. A. Rijnhart (DMO)


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: De commissie stemt in met het voorstel. Het voorstel wordt als een hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering op 24 september 2007.

 

III MIDDELEN ALGEMEEN

a) Technische behandeling van raadsvoorstel: Vaststellen Concernrapportage 2007 – stuknummer 12806

Sprekers: J. Hatenboer, M.J. Gloerich, P.G. Welman, S. Salikram, mevr. M.C.J. van Heijster, J.C.R. van Houdt, E.G.H. Westerbeek en wethouder Goudt

De eerste concernrapportage behelst de eerste vier maanden van het kalenderjaar. Wethouder Goudt geeft aan dat behandeling van deze concernrapportage vanaf 2008 voor het zomerreces behoort plaats te vinden.

Het raadspresidium heeft zojuist besloten dat de behandeling van de technische vragen over de concernrapportage niet langer in de stedelijke commissie behoeft plaats te vinden, maar dat volstaan kan worden met beantwoording en afhandeling middels email.


•  Klik hier voor alle sprekers


Besluit: het voorstel wordt als bespreekpunt geagendeerd voor de raadsvergadering op 24 september 2007 omdat het politieke debat over de concernrapportage nog moet plaatsvinden.

 

SLUITING: 21.45 uur