Voorzitter:

Mevr. H.M. Kloppers-Platvoet

Secretaris:

Mevr. M.R.M. Lutjann

Deelnemers vergadering:

PvdA: mevr. M. van Hees, S. Salikram, C. Örnek, G. Dijkhuizen. CDA: B. Heeringa, G.J. Oude Egberink, A.S. Arι. VVD: mevr. A.A. Broekman-Veltman, J. Hatenboer,
F. Uçar. Stadspartij: J. Hofte, U. Visser. GroenLinks: J. van der Zee, J.A.R. Tenkink, mevr. M.C.J. van Heijster. BBE: dhr. Blauw. Liedtke/Çegerek: mevr. A.G.J. Liedtke-Bevers. ChristenUnie: J. van der Graaf, P. Datema,. D66: E. Westerbeek.

Afwezig m.k.

H. Ras, mevr. H. Meijer-Ytsma, mevr. Y. Cegerek, A. van Duinen, J.H. Schoeman

 

I  OPENING

a. VASTSTELLEN AGENDA

Dhr. Westerbeek vraagt zich af of het noodzakelijk is om het voorstel “stemmen in een willekeurig stemlokaal” opnieuw op de agenda van de stedelijke commissie te plaatsen. De commissie vindt dit niet noodzakelijk daar zij allen unaniem voor dit voorstel zijn en derhalve kan het voorstel schriftelijk via een memo afgedaan worden.
Dhr. Visser merkt op dat hij de procedure planschadevergoedingen op de agenda van deze stedelijke commissie verwacht had. Daar dit niet het geval is, meldt hij dat aan als agendapunt voor de eerstvolgende stedelijke commissie.

Besluit: ongewijzigd vastgesteld

b. VASTSTELLEN BESLUITENLIJST VERGADERING 26 SEPTEMBER 2005

Besluit: ongewijzigd vastgesteld

c. VASTSTELLEN HAMERSTUKKEN VOOR DE DEBATRAAD OP 17 OKTOBER 2005

Besluit: Stuknummers 11855, 11854 worden als hamerstukken geagendeerd.

d. AANDACHTSPUNTEN EN TOEZEGGINGENLIJST

‘Handhaving vergunningen’ en ‘ Argumentatie afwijzen motie BEU’ worden op verzoek van de commissie van de aandachtspuntenlijst verwijderd. Verder vraagt de heer Hatenboer om de termijn bij het punt actief in de stad inzake kunstgras zo spoedig mogelijk in te vullen.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

e. RONDVRAAG

1) Pink Ribbon – U. Visser (Stadspartij)

2) Vrouwenopvang – M. van Heijster (GroenLinks)

Wethouder de Weger zegt toe het een en ander uit te zoeken met zowel de vrouwenopvang als de DMO en dit of mondeling of via een memo kort te sluiten met de commissie.

3) Ama’s – D. Boes (CDA)

4) Bereikbaarheid tijdens feestdagen – M. Kiranli (PvdA)


•  Klik hier voor alle sprekers

 

II  PROGRAMMA'S

VEILIGHEID

a. Raadsvoorstel: Conclusies en aanbevelingen Rekenkameronderzoek “Effectiviteit en efficientie van het externe veiligheidsbeleid van de gemeente Enschede” - 11852

  1. Kennis te nemen van het eindrapport van de Rekenkamer van de gemeente Enschede inzake het onderzoek effectiviteit en efficiëntie van het externe veiligheidsbeleid van de gemeente Enschede.
  2. Over te nemen de bevindingen en aanbevelingen van de Rekenkamer en het College van Burgemeester en Wethouders verzoeken deze aanbevelingen uit te voeren.
  3. Het College te verzoeken de Raad vooralsnog halfjaarlijks te rapporteren over de voortgang van de genoemde uitvoering.

Sprekers: Heeringa, Westerbeek, Datema, Wallinga, van der Zee, Visser, Broekman-Veltman, Blauw

Inspreker: mevr. Holsheimer-Wezeman (voorzitter Rekenkamercommissie)


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: Het voorstel wordt als bespreekpunt geagendeerd voor de raadsvergadering van 17 oktober 2005.

 

WERK EN INKOMEN

b. Raadsvoorstel: Vaststellen Subsidieverordening Enschedese Uitkeringsgerechtigden - 11828

  1. De Verordening stimuleringssubsidie belangenbehartiging Enschedese bijstandsgerechtigden 2005-2006 vast te stellen

Sprekers: Oude Egberink, Westerbeek, van der Graaf, Blauw, van Hees, Visser, Tenkink, Broekman-Veltman

Inspreker: mevr. A. Webbink (Stichting BEU)


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: Het voorstel wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 17 oktober 2005.

 

III STUKKEN TER KENNISNEMING

a. Brief evaluatie koopzondagen Enschede 2005 - 11743

Sprekers: van der Graaf, Blauw, van Dijk, Heeringa, Visser, Tenkink, Hatenboer, Helder


•  Klik hier voor alle sprekers

 

b. Brief convenant commissie Participatie Vrouwen uit Etnische Minderheidsgroepen - 11703

Sprekers: van Heijster, Visser, Salikram, Westerbeek


•  Klik hier voor alle sprekers

Wethouder Hassink deelt mede dat op 10 november er een stedelijk debat hieromtrent zal worden georganiseerd voor de burger. De conclusies die hieruit getrokken worden zullen besproken worden met de commissie. Het projectplan zal ter info aan de commissie gaan.

 

IV SLUITING

21.40 uur