Voorzitter:

B. van Dijk

Secretaris:

mevr. S.F. Morsink

Deelnemers vergadering:

PvdA: mevr. M.A.  van Hees, G. Dijkhuizen, T. Windmulder, D. Bouwman. CDA: P.G. Welman, S. Gabriël, mevr. B.L. Boes-Schoonderbeek, G.J. van der Veen.
VVD: J. Hatenboer, A.H. Enklaar. SP: mevr. J.E.L. Futselaar, mevr. P.M.  Hillen, M.J. Gloerich. BBE: B.J.Sanders,
J. van Agteren. GroenLinks: mevr. M.C.J. van Heijster, J.A.R. Tenkink. ChristenUnie:, mevr. H. Meijer-Ytsma, J.C.R. van Houdt. D66: E.G.H. Westerbeek.

Afwezig m.k.

B.P. Veldkamp (ChristenUnie), mevr. A.A. Broekman-Veltman (VVD) en het gehele college m.u.v. wethouder J. Goudt.

 

OPENING

a - Vaststellen agenda

Besluit: Ongewijzigd vastgesteld.

 

b - Vaststellen besluitenlijst vergadering 22 mei 2006

Besluit: Ongewijzigd vastgesteld.

 

c- Vaststellen hamerstukken voor de raadsvergadering van 3 juli 2006 (zie onderaan deze pagina)

Besluit: Stuknummers 12131, 12160, 12156, 12157, 12159 en 12137worden als hamerstukken geagendeerd voor de raadsvergadering op 3 juli 2006. Stuk nr. 12145 ‘Vaststellen begroting 2006 Consent’ wordt aangehouden en geagendeerd voor de Stedelijke commissie op 26 juni 2006.

 

d - Aandachtspunten- en toezeggingenlijst

De voorzitter meldt dat de memo van de burgemeester in week 25 verwacht wordt. De memo van de wethouder over BOS-projecten is verspreidt via de stukkenstroom week 23.

De heer Welman vraagt de toezegging over de landinrichting onder de aandacht gebracht van de nieuwe portefeuillehouder Van der Zee en wethouder Bleker aan te spreken over toezegging Herziene grondexploitatie.

Toevoegen: Beleidsdiscussie over aardgasbronnen (n.a.v. rondvraag R. Tenkink over Europese aanbesteding dienstauto’s)


 

e - Mededelingen

De voorzitter meldt dat het Actieplan WWB niet is geagendeerd in het randprogramma zoals de vorige keer beloofd. De raad heeft per email de vastgestelde behandelprocedure van de agendacommissie over WWB ontvangen. De agendacommissie heeft hiertoe besloten na advies van de ambtelijke dienst en de wethouder zodat het besluitvormingsproces beter aansluit op de wensen van de raad.
•  Klik hier voor alle sprekers punten a t/m e

 

f - Rondvraag >> klik hier voor een overzicht

 1. Woonplaats wil handhaving sociale woningbouw in Velve-Lindenhof – G.J. van der Veen (CDA)

 2. Dierenwelzijn – A. Enklaar (VVD)
  Toezegging wethouder Goudt: het college komt dit najaar met een notitie. Na overleg met portefeuillehouder Van der Zee wordt in week 25 een planning via email verzonden naar de raad.

 3. Europese aanbesteding dienstauto’s – R. Tenkink (GroenLinks)
  Discussie over aardgasbronnen wordt op de aandachtpuntenlijst geplaatst.

 4. EMF-podium Stationsplein – B. Sanders (Burgerbelangen)

•  Klik hier voor alle sprekers

 

PROGRAMMA’S

ACTIEF IN DE STAD

a - Raadsvoorstel: vaststellen subsidieverordening presentaties beeldende kunst en vormgeving 2006-2008 (stuk nr. 12124) i.c.m. brief activiteitenplan BKV 2005-2008 en beantwoording ingediende vragen M. van Heijster (GroenLinks) over inzet extra BKV –gelden.

Voorstel de Subsidieverordening presentaties beeldende kunst en vormgeving 2006-2008 vast te stellen.

Sprekers: G. Dijkhuizen, D. Boes-Schoonderbeek, J. Hatenboer, P. Hillen, H. van Agteren, M. van Heijster, H. Meijer, wethouder Goudt en G. Jutten (DMO).


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: De commissie oordeelt dat de termijnen niet op elkaar aansluiten, de begrippen verduidelijkt moeten worden en dat afwijking van de hardheidsclausule in de marap moet worden verantwoord. De wethouder past het raadsvoorstel aan voor de raad van 3 juli. Het aan te passen voorstel wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raad. Bekijken op welke wijze een bredere discussie met de raad gevoerd kan worden.

Toezegging wethouder Goudt: Najaar 2006 komt het college met de ateliernota.

 

SAMENWERKING EN DIENSTVERLENING

b - Raadsvoorstel: Vaststellen nota grondbeleid Netwerkstad Twente (stuk nr. 12133)

Voorstel de Nota Grondbeleid Netwerkstad Twente d.d. 29 november 2005 vast te stellen door:
- kennis te nemen van deel A. (Toelichting en inkadering grondbeleid)
- in te stemmen met de overige onderdelen: B (samenvatting nota’s grondbeleid Netwerkstadgemeenten en gezamenlijk beleid) en C (doelstellingen grondbeleid Netwerkstadgemeenten met in bijzonder het hieronder geformuleerde actiepogramma):

I. Verkennen van de meerwaarde van het geformuleerde grondbeleid Netwerkstadgemeenten voor;

 • De ruimtelijke ontwikkelingsagenda;
 • De aangewezen netwerkstadprojecten
 • Het geformuleerde hoofddoel van het grondbeleid Netwerkstadgemeenten.

II. Verdergaande afstemming gronduitgifte- en grondprijsbeleid;

III. Uitbuiten schaalvoordelen gezamenlijke Netwerkstadgemeenten;

IV. Samenwerking en uitwisseling van kennis en ervaring;

V. Afstemmen werkwijzen en informatiesystemen.

De uitvoering van het actieprogramma door  het college ter hand laten nemen in kader van de samenwerking in Netwerkstad Twente.

Sprekers: T. Windmulder, G.J. van der Veen, M. Gloerich, H. van Agteren, M. van Heijster, J. van Houdt, E. Westerbeek en wethouder Goudt.


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: De commissie stemt in met het voorstel. Het voorstel wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raad van 3 juli 2006.

Toezegging wethouder Goudt: Over een half tot driekwart jaar zal de inventarisatie van de beschikbare gronden beschikbaar zijn voor de raad.

 

MIDDELEN ALGEMEEN

Raadsvoorstel: Rekening en verantwoording 2005 Stichting Personeelsvoorziening DCW (stuk nr. 12126)

Voorstel:   

 1. Kennis te nemen van de rekening en verantwoording 2005 van de Stichting Personeelsvoorziening DCW en de bijbehorende beoordelingsverklaring van de accountant.
 2. De rekening en verantwoording 2005 van de Stichting Personeelsvoorziening DCW vast te stellen.
 3. Akkoord te gaan met het ten gunste brengen van het positieve resultaat 2005 ad € 96.399,-- aan de algemene reserve van de Stichting.

Sprekers: D. Bouwman, S. Gabriël, A. Futselaar, B. Sanders, R. Tenkink, E. Westerbeek en wethouder Goudt.


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: De commissie stemt in met het voorstel. Het voorstel wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raad van 3 juli 2006.

Toezegging wethouder Goudt: Het college onderzoekt hoe het overschot van 1,3 miljoen kan worden ingezet op de wachtlijst van DCW. Daarbij wordt UWV gezocht als partner.

 

SLUITING

21.30 uur.

 

VOORSTEL HAMERSTUKKEN voor de raad van 3 juli 2006

12131 - Routering Gevaarlijke Stoffen (definitief besluit)
12160 - Vaststellen Archiefverordening Gemeente Enschede 2006
12156 - Toekennen planschadevergoeding aan bewoners Sportlaan 34
12157 - Niet toekennen planschadevergoeding aan bewoners Vloeiweidenweg 29
12159 - Afwijzen bezwaren tegen voorbereidingsbesluit “ Gezondheidscentrum Twekkelerveld”
12145 - Vaststellen begroting 2006 Consent
12137 - samenvoegen en overhevelen van GSB-budgetten coördinatie Zorg en Veiligheid