Voorzitter:

B. van Dijk

Secretaris:

Mevr. S.F. Morsink

Deelnemers vergadering:

PvdA: mevr. M.A.  van Hees, G. Dijkhuizen, C. Örnek, S. Salikram, T. Windmulder, L.J.J. van Lier. CDA: P.G. Welman, mevr. H.M. Kloppers-Platvoet, G.J. Oude Egberink, mevr. B.L. Boes-Schoonderbeek,. VVD: J. Hatenboer, mevr. A.A. Broekman-Veltman, mevr. W.R. van der Hoek, mevr. H.A. Nijhuis.
SP: mevr. J.E.L. Futselaar, mevr. P.M. Hillen, M.J. Gloerich.
BBE: R. Blaauw, J. van Agteren. GroenLinks: mevr. M.C.J. van Heijster, J.A.R. Tenkink, mevr. C.J.M. Hannink. ChristenUnie: B.P. Veldkamp, J.C.R. van Houdt. D66: E.G.H. Westerbeek, E. Eerenberg.

Afwezig m.k.

B.J.Sanders, G.J. van der Veen

 

I  OPENING

a - Mededelingen

*  Afmeldingen

Mededelingen college – wethouder Wallinga
400 m. kunstijsbaan : het college heeft een voorlopige vergunning afgegeven aan VolkerWessels. De wethouder kondigt op korte termijn een presentatie van de architect en exploitant aan in het randprogramma.
NV zwembaden : binnen vier weken wordt het haalbaarheidsonderzoek verwacht. De raad krijgt varianten voorgelegd ter afweging.           
De heer Welman vraagt het college vaker gebruik te maken van het agendapunt mededelingen.

Sprekers: Burgemeester P.E.J. den Oudsten, P. Welman


•  Klik hier voor alle sprekers agendapunt I a

 

b - Vaststellen agenda

Besluit: ongewijzigd vastgesteld.

c - Vaststellen hamerstukken voor de raadsvergadering van 2 april 2007

Besluit:

Hamerstukken voor de raad van 2 april 2006

12500

Beschikbaar houden budget Wet Jongerenzorg (WJZ) 2006 voor hetzelfde doel

12514

Inzet reserve maatschappelijke opvang/verslavingsbeleid en reserve vrouwenopvang

12516

11e serie wijzigingen bouwverordening

d - Vaststellen besluitenlijst vergadering 19 februari 2007

Besluit: Ongewijzigd vastgesteld.

e - Aandachtspunten- en toezeggingenlijst

ChristenUnie vraagt aan het college wanneer nota grondbeleid verwacht wordt en de evaluatie externe trouwlocaties. SP vraagt naar de lijst activiteiten onder Actief in de Stad.

Sprekers: B. Veldkamp, M. Gloerich
•  Klik hier voor alle sprekers agendapunten I b t/m I e

 

f - Rondvraag >> klik hier voor een overzicht

1. Spreidingsbeleid studentenhuizen – E. Eerenberg (D66)

Wethouder Bleker: Rond de zomer wordt het beleid studentenhuisvesting geëvalueerd.

Sprekers: E. Eerenberg, wethouder Bleker


•  Klik hier voor alle sprekers

 

II  MIDDELEN ALGEMEEN

a - Raadsvoorstel: Kredietaanvraag klimaataanpassingen gemeentelijke huisvesting – stuknummer 12515

 1. In te stemmen met de kredietaanvraag voor de klimaataanpassingen van de volgende locaties gemeentelijke huisvesting:
  a. de Noordmolen aan de Molenstraat 50, voor een bedrag van € 573.817,--
  b. het Stadskantoor aan de Hengelosestraat 51, voor een bedrag van € 193.935,--
  c. het Stadhuis aan de Langestraat 24, voor een bedrag van € 76.553,--
  d. het Servicecentrum Noord aan de Zaanstraat 12, voor een bedrag van € 280.695,-5. het Servicecentrum West aan de BW ter Kuilestraat 33, voor een bedrag van € 280.695,--.
 2. De gemeentebegroting 2007 dienovereenkomstig te wijzigen.

Sprekers: S. Salikram, P. Welman, J. Hatenboer, M. Gloerich, R. Blaauw, M. van Heijster, J. van Houdt en wethouder Wallinga.


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: De commissie stemt in met het voorstel. Het voorstel wordt als een hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering op 2 april 2007.

Toezegging wethouder Wallinga: De kosten voor het onderzoek wordt nagegaan en meegedeeld aan de commissieleden per mail.

 

III  PROGRAMMA’S

ECONOMISCHE ONTWIKKELING

a - Raadsvoorstel: Beleid en aanpak Binnenstedelijke bedrijventerreinen – stuknummer 12518

 1. het definitief vaststellen van het volgende beleid voor Binnenstedelijke bedrijventerreinen:
  - In elke ruimtelijke afweging van functionele (her)ontwikkeling van een locatie wordt de werkfunctie nadrukkelijk als optie meegenomen;
  - Bij de afweging van de (her)ontwikkeling van een binnenstedelijk bedrijventerrein (terreinen vanaf 1,5 ha .) wordt het behoud van de werkfunctie als uitgangspunt genomen;
  - De bestaande locatiescans in te zetten als afwegingskader; indien er van betreffende locatie geen scan voorhanden is wordt deze alsnog opgesteld.
 2. De verankering van de werklocaties vindt plaats in de bestemmingsplannen

Sprekers: L. van Lier, G.J. Oude Egberink, A. Broekman, M. Gloerich, H. van Agteren, M. van Heijster, B. Veldkamp, E. Westerbeek en wethouder Helder.


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: Het voorstel wordt door GloenLinks, SP, BBE en VVD als bespreekpunt geagendeerd voor de raadsvergadering op 2 april 2007. De discussie zal zich met name richten op Hardick & Seckel, Toekomstvisie en Meerjarenagenda raad.

 

WOON- EN LEEFOMGEVING

b - Raadsvoorstel: Vaststellen gewijzigd uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening – stuknummer 12484Aangemeld door PvdA en SP

 1. Het vaststellen van de verordening tot eerste wijziging van de Afvalstoffenverordening gemeente Enschede .

Sprekers: T. Windmulder, L. Kloppers, R. van der Hoek, P. Hillen, R. Blaauw, R. Tenkink, J. van Houdt en wethouder Van der Zee.


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: Het voorstel wordt als bespreekpunt geagendeerd voor de raadsvergadering op 2 april 2007. Het voornaamste punt van discussie zijn de gewijzigde openingstijden.


Toezegging wethouder Van der Zee:
*
De onderbouwing van het voorstel wordt door het college in een memo, gericht aan de raad, verwoord.
* De sorteeranalyses worden in het 2e kwartaal 2007 naar de raad gezonden.
*
Het college komt schriftelijk terug op de blauwe inzamelcontainer voor papier.

 

MAATSCHAPPELIJKE ZORG

c - Brief: Overbruggingsregeling uitgeprocedeerde ‘oude wetters’ met kinderen jonger dan 18 jaar – stuknummer 12494 – aangemeld door GroenLinks

Brief van het college. Vooruitlopend op de beslissing van een generaal pardon door het nieuwe kabinet heeft het College besloten tot de invoering van een overbruggingsregeling per 1 februari 2007. Deze overbruggingsregeling is gericht op gezinnen met kinderen jonger dan 18 jaar.

Sprekers: C. Örnek, S. Gabriël, A. Futselaar, T. Hannink, J. van Houdt en wethouder Wallinga.


•  Klik hier voor alle sprekers

Toezegging: wethouder Wallinga zoekt uit of gebruikmakers van Rvb (Regeling verstrekking bepaalde categorieën vreemdelingen) geregistreerd staan.

 

OPGROEIEN IN DE STAD

d - Raadsvoorstel: Instemmen met invoering 3e bewegingsles bij het basisonderwijs in de vorm van zwemmen – stuknummer 12495aangemeld door SP

Instemmen met de invoering van de 3e bewegingsles bij groep 6 van het basisonderwijs in de vorm van zwemmen met ingang van het schooljaar 2007/2008 zoals verwoord in het de memo.

Sprekers: G. Dijkhuizen, D. Boes, R. van der Hoek, A. Futselaar, R. Blaauw,, J. van Houdt en wethouder Wallinga.


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: De commissie stemt in met het voorstel. Het voorstel wordt geagendeerd als hamerstuk voor de raadsvergadering op 2 april 2007. SP overweegt een motie in te dienen.


 


IV  SLUITING


22.43 uur.