Voorzitter:

J. van der Zee en plv. mevr. A.A. Broekman-Veltman

Secretaris:

Mevr. S.F. Morsink

Deelnemers

vergadering:

PvdA: mevr. M. van Hees, M.A. Rauhé-Meijer, W.E. Wallinga, C. Örnek, G. Dijkhuizen, B. van Dijk. CDA: B. Heeringa,  G.J. van der Veen, mevr. B.I. Boes-Schoonderbeek, F. Aktan. VVD: mevr. A.A. Broekman-Veltman, G.A.M. Haisma, J. Hatenboer, F. Uçar. Stadspartij: J. Hofte, U. Visser. Fractie Ras: H. Ras. GroenLinks: J. van der Zee, J.A.R. Tenkink, mevr. M.C.J. van Heijster. BBE: J.H. Schoeman, K. van Maanen. Liedtke/Çegerek: mevr. A.G.J. Liedtke-Bevers. ChristenUnie: P. Datema, mevr. H. Meijer-Ytsma. D66: A. van Duinen,
E. Westerbeek.

Afwezig m.k.

--

 

I

opening

 

 

 

a

Vaststellen agenda

 

 

 

 

 

Besluit: Ongewijzigd vastgesteld.

 

 

 

 

b

Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering 4 juli 2005

 

 

 

 

 

Besluit: Ongewijzigd vastgesteld.

 

 

 

 

c

Vaststellen hamerstukken voor de debatraad op 19 september 2005

 

 

 

 

 

Besluit: Stuknummer 11786 worden als hamerstuk geagendeerd voor de volgende raadsvergadering op 10 september 2005

 

 

 

 

d

Aandachtspunten- en toezeggingenlijst

 

 

 

 

 

Geen opmerkingen

•  Klik hier voor alle sprekers bij agendapunten I a t/m I d

 

e     Rondvraag

Veiligheidsrisicogebieden - E. Wallinga (PvdA)


•  Klik hier voor alle sprekers

De burgemeester zegt toe in maart 2006 te evalueren. Indien het instrument niet het gewenste resultaat oplevert zal de burgemeester dit aan de raad kenbaar maken.

 

Opvang verslaafden/drinkers - E. Wallinga (PvdA)


•  Klik hier voor alle sprekers

Wethouder De Weger zegt toe in het najaar in de parallelsessie, waarbij deskundigen worden uitgenodigd, over dit onderwerp terug te komen.

 

Medische verstrekking heroine - E. Wallinga (PvdA)


•  Klik hier voor alle sprekers

Wethouder De Weger: Indien de begrotingsbehandeling van de beide Ministeries tot niets leidt zal het college zich opnieuw beraden over deze kwestie.

 

Rotterdamwet - M. van Heijster (GroenLinks)


•  Klik hier voor alle sprekers

 

f

Mededelingen

- Gebeurtenissen Acaciaplantsoen (toelichting burgemeester)
•  Klik hier voor alle sprekers

De burgemeester zegt toe in het vervolg ter voorkoming van escalatie bij de organisatie van buurtactiviteiten kritisch te kijken naar randvoorwaarden (met name in relatie met alcoholgebruik)

 

II

PROGRAMMA'S

ACTIEF IN DE STAD

a

Raadsvoorstel: vaststellen Subsidieverordening stimulering amateurkunst en Subsidieverordening culturele activiteiten (11747)

  1. De Subsidieverordening stimulering amateurkunst 2005 en de Subsidieverordening Culturele activiteiten 2005 vast te stellen.
  2. De Subsidieverordening stimuleringsfonds amateuristische kunstbeoefening 1999 en de Subsidieverordening Fonds Culturele Doeleinden 1993 in te trekken.

Sprekers: G. Dijkhuizen, D. Boes-Schoonderbeek, J. Hatenboer, U. Visser, M. van Heijster en A. van Duinen.


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: Het voorstel wordt vooralsnog als bespreekpunt geagendeerd voor de raadsvergadering op 19 september 2005. Indien de voorgestelde wijzigingen door J. Hatenboer (VVD) voor de raadsvergaderingen worden doorgevoerd kan het voorstel alsnog als hamerstuk geagendeerd worden.


Toezegging wethouder Hassink: De wethouder gaat akkoord met de voorgestelde wijzigingen in de verordeningen t.a.v. artikel 8, lid 2 aan 'Enschede Uit-bureau' toe te voegen 'of rechtsopvolgers' en het woord 'kan' in lid 3 te wijzigen in 'zal' of van soortgelijke strekking.

 

b     Raadsvoorstel: vaststellen atelierbeleid en instemmen met begrotingswijziging  (11757)

  1. De nota "Ateliers als instrument van kunstbeleid" vast te stellen als uitgangspunt van het atelierbeleid in de komende jaren.
  2. In te stemmen met de begrotingswijziging en de begrotingen 2005 t/m 2008 dienovereenkomstig te wijzigen.

Sprekers: G. Dijkhuizen, D. Boes-Schoonderbeek, J. Hatenboer, U. Visser, M. van Heijster, K. van Maanen, H. Meijer-Ytsma en A. van Duinen.
Insprekers: de heren Bijvank (St. Aterliers De Werkhaven), Schulp (St. B93) en P. Hajenius.


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: Het voorstel wordt als een bespreekpunt geagendeerd voor de raadsvergadering van 19 september 2005.


Toezegging wethouder Hassink: De wethouder komt voor de raadsvergadering op 19 september met een notitie over de berekening van de huurprijs door het Vastgoedbedrijf.

 

WERK EN INKOMEN

c      Raadsvoorstel: instemmen met ondertekening door B&W van bestuurlijke mededelingen WWB, loaw/loaz, BBZ en Wik (11779)

  1. Instemmen met ondertekening door B&W van de bestuurlijke mededelingen WWB, Ioaw/Ioaz, BBZ en Wik.

Sprekers: C. Örnek, F. Aktan, A.A. Broekman-Veltman, U. Visser, R. Tenkink, H. Meijer-Ytsma en A. van Duinen.


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: Aangezien een meerderheid van de fracties geen kennis heeft kunnen nemen van de accountantsverklaring wordt het voorstel geagendeerd als bespreekpunt voor de raadsvergadering op 19 september 2005.


De raad wil dat volgend jaar de rekeningencommissie betrokken wordt in de procedure.

 

VEILIGHEID

d       Raadsvoorstel: instemmen met afzien van centrale opslag van consumentenvuurwerk (11734)

  1. Kennis te nemen van de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek naar centrale opslag van consumentenvuurwerk.
  2. Gezien de uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek af te zien van centrale opslag van consumentenvuurwerk.

Sprekers: M.A. Rauhé-Meijer, G.J. van der Veen, U. Visser, K. van Maanen, P. Datema, J. van der Zee en E. Westerbeek.
Inspreker: G. van den Bosch.
Toelichting door de heer Hagens van de firma Tauw.


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: Gezien de politieke gevoeligheid wordt het voorstel geagendeerd als een bespreekpunt voor de raadsvergadering van 19 september 2005.

 

III

MIDDELEN ALGEMEEN

a

Raadsvoorstel: vaststellen nota reserves en voorzieningen (11578)

  1. De nota reserves en voorzieningen vast te stellen.

Sprekers: B. van Dijk, B. Heeringa, F. Ucar, U. Visser, R. Tenkink, K. van Maanen,
P. Datema.


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: De commissie stemt in met het voorstel. Het voorstel wordt geagendeerd als een hamerstuk voor de raadsvergadering van 19 september 2005.


IV     SLUITING


23.00 uur.