Voorzitter:

J. van der Graaf

Secretaris:

R.M. Jongedijk

Deelnemers vergadering:

PvdA: mevr. M. van Hees, M.A. Rauhé-Meijer, mevr. M.E.J.H. Kiranli-Kronenburg, W.E. Wallinga, G. Dijkhuizen. CDA: mevr. H.M. Kloppers-Platvoet, P.G. Welman, G.J. van der Veen, mevr. B.I. Boes-Schoonderbeek. VVD: A.A. Broekman-Veltman,  J. Hatenboer, F. Uçar. Stadspartij: J. Hofte, U. Visser.
Fractie Ras: H. Ras. GroenLinks: J. van der Zee. BBE: J.H. Schoeman, R. Blaauw. Liedtke/Çegerek: - ChristenUnie: P. Datema, mevr. H. Meijer-Ytsma. D66:  E. Westerbeek.

Afwezig m.k.

PvdA: B. van Dijk,  A.S. Arı, J.A.R. Tenkink, mevr. M.C.J. van Heijster

 

I OPENING

a. Vaststellen agenda

Mevrouw Kloppers-Platvoet spreekt namens de stedelijke commissie de heer Van der Graaf toe, die vanavond voor de laatste keer de stedelijke commissie voor zit. Zij bedankt hem voor zijn grote verdiensten voor de commissie, en memoreert daarbij zijn lange staat van dienst in de gemeenteraad van Enschede. Zij biedt hem een attentie aan. De heer Van der Graaf dankt, tot slot, de commissieleden voor de goede samenwerking en het in hem gestelde vertrouwen.

Besluit: vastgesteld.

b. Vaststellen hamerstukken voor de debatraad op 27 februari 2006

Besluit: Stuknummers 12005, 12003, 11995, 11999, 11998 en 11997 worden als hamerstukken geagendeerd voor de debatraad op 27 februari 2006

c. Vaststellen besluitenlijst 6 februari 2006

Besluit: ongewijzigd vastgesteld.

d. Aandachtspunten en toezeggingenlijst

Geen opmerkingen.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

e. Mededelingen


•  Klik hier voor alle sprekers

Burgemeester Den Oudsten doet mededeling inz. het besluit van B&W om geen toestemming te geven voor de realisatie van Dominator. Hij zegt toe dat bij dergelijke evenementen communicatie met de omwonenden extra aandacht zal krijgen. Tevens wordt bij dergelijke vergunningaanvragen het openbare orde aspect zwaar gewogen.

 

II PROGRAMMA'S

VEILIGHEID

a. Raadsvoorstel: Routering gevaarlijke stoffen/ontwerpbesluit - 12012

Sprekers: wethouder Le Loux, Van der Zee, mevr. Kiranli-Kronenburg, Visser, Uçar, Van der Veen, mevr. Meijer-Ytsma, Blaauw, Ras, tevens dhr. Kiffen (brandweer Enschede)


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: De commissie stemt in met het raadsvoorstel. Het voorstel zal als hamerstuk worden geagendeerd voor de debatraad op 27 februari 2006. De stadspartij zal een stemverklaring afleggen.

Toezegging wethouder: de wethouder zal een kleurenkopie van de uitgedeelde plattegrond met de routering aan alle raadsleden doen toekomen.

 

ECONOMISCHE ONTWIKKELING

b. Raadsvoorstel: Instemmen met realisatie van een 400 meter kunstijsbaan en beschikbaar stellen voorbereidingskrediet - 12006

Sprekers: wethouder Hassink, Hatenboer, mevr. Boes-Schoonderbeek, Datema, Schoeman, Van der Zee, Dijkhuizen, Westerbeek, Visser


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: De commissie stemt in met het voorstel. Het voorstel zal als hamerstuk worden geagendeerd voor de debatraad van 27 februari 2006.
Toezegging wethouder: In het definitieve raadsvoorstel (juni 2006) zal cf. de Hoornse variant expliciet aandacht worden besteed aan concrete eisen die gesteld zullen worden aan de exploitatie, en in het bijzonder aan de risicoparagraaf voor de gemeente.

 

SAMENWERKING EN DIENSTVERLENING

c. Raadsvoorstel: Toekomstvisie Stadhuis - 12017

Sprekers: wethouder Goudt, burgemeester Den Oudsten, mevr. Broekman-Veltman, Welman, Datema, Schoeman, Ras, Van der Zee, Wallinga, Westerbeek, Hofte


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: De commissie stemt in met het behoud en aanpassing van de raadzaal als vergaderruimte voor de raad. De commissie maakt een voorbehoud met betrekking tot de gepresenteerde inrichting van de raadzaal, met name de keuze voor het meubilair. De commissie bepleit een nadere afweging met betrekking tot het meubilair, vooral vanuit individueel, functioneel en ergonomisch oogpunt. Het raadsvoorstel zal als bespreekpunt worden geagendeerd voor de debatraad van 27 februari 2006. De commissie vraagt het college om het raadsvoorstel aan te passen aan de gemaakte opmerkingen.
Toezegging burgemeester: het college vraagt de raad in te stemmen met een nieuwe indeling van de raadzaal, en met een procedurevoorstel waarbij de raad het college en het presidium zal machtigen om samen met betrokken adviseurs en een delegatie uit de raad na besluitvorming op 27 februari as. een definitieve keuze te maken met betrekking tot de inrichting van de raadzaal. Hiertoe zal het college een gewijzigd raadsvoorstel aan de raad van 27 februari 2006 voorleggen.

 

SLUITING: 22.26 uur