Voorzitter:

B. van Dijk, plv. G.J. van der Veen

Secretaris:

Mevr. S.F. Morsink

Deelnemers vergadering:

PvdA: mevr. M.A.  van Hees, mevr. M.E.J.H. Kiranli-Kronenburg, B. van Dijk, D. Bouwman. CDA: mevr. H.M. Kloppers-Platvoet, G.J. Oude Egberink, S. Gabriël, G.J. van der Veen.
VVD: J. Hatenboer, mevr. A.A. Broekman-Veltman. SP:
mevr. J.E.L. Futselaar, M.J. Gloerich. BBE: R. Blaauw, B.J.Sanders, J. van Agteren. GroenLinks: mevr. M.C.J. van Heijster, J.A.R. Tenkink. ChristenUnie: B.P. Veldkamp.

D66:
E.G.H. Westerbeek.

Afwezig m.k.

P.G. Welman

 

I  OPENING

a  Mededelingen
    - afmeldingen

b  Vaststellen agenda

Sprekers: M. van Hees, L. Kloppers, J. Hatenboer.

Besluit: Voorstel ‘instemmen met de Concernrapportage 2006’ (12313) wordt van de agenda gehaald en direct in de raadsvergadering van 30 oktober geagendeerd als bespreekpunt. Het agendapunt ‘vervangingsinvestering Brandweer 2006’ (12314) wordt naar voren gehaald. De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

Vaststellen hamerstukken voor de raadsvergadering van 30 oktober 2006

Besluit: Stuknummers 12288, 12301 en 12308 worden als hamerstukken geagendeerd voor de raadsvergadering op 30 oktober 2006. Stuknummer 12311 ‘vaststellen marktverordening Enschede 2006’ is ter bespreking aangemeld door fractie VVD. Het voorstel is aangehouden voor de volgende vergadering op
6 november.

Vaststellen besluitenlijst vergadering 2 oktober 2006

Besluit: Ongewijzigd vastgesteld.

Aandachtspunten- en toezeggingenlijst

Geen opmerkingen

•  Klik hier voor alle sprekers agendapunten I a t/m I e

 

f - RONDVRAAG

EFRO subsidiegelden - G.J. van der Veen (CDA)

Sprekers: G.J. van der Veen, wethouder Helder.
•  Klik hier voor alle sprekers

Toezegging wethouder Helder: De conclusies worden nog verzameld door het Ministerie van financiën. Als meer bekend is over de afloop dan wordt de raad hierover geïnformeerd.

 

Forse verlaging budget politie – T. Windmulder (PdvA)
Politie Twente moet bezuinigen – R. Blaauw (BBE) (gecombineerd behandeld)

Sprekers: T. Windmulder, R. Blaauw en Burgemeester Den Oudsten.
•  Klik hier voor alle sprekers

Toezegging burgemeester Den Oudsten: De minister zegt dat geen krimp op basis van het budgetverdeelsysteem zal plaatsvinden. Zodra het proces wordt uitgezet zal de burgemeester de raad informeren hoe Enschede daarin staat.

 

Maintenance valley en de gevolgen voor de doorstart vliegveld Twente – B. Veldkamp (ChristenUnie)

Sprekers: B. Veldkamp en wethouder Helder.
•  Klik hier voor alle sprekers

 

Bibliotheek uit de wijken – H. van Agteren (BBE)

Sprekers: H. van Agteren en wethouder Bleker.


Wethouder Helde: De bijzondere taakstelling zal het serviceniveau van de Bibliotheek raken.

De discussie over de 3% taakstelling zal in de volgende vergadering plaatsvinden bij de behandeling van de najaarsnota.

 

II  PROGRAMMA’S

ECONOMISCHE ONTWIKKELING

a
Raadsvoorstel: instemmen met de conclusies & aanbevelingen in het kader van het economie onderzoek van de rekenkamer – stuknummer 12315

  1. Het overnemen van de conclusies en aanbevelingen van de rekenkamercommissie en het College van Burgemeester en Wethouders verzoeken deze aanbevelingen uit te voeren.
  2. Het College te verzoeken de rekenkamercommissie en de Raad vooralsnog halfjaarlijks te rapporteren over de voortgang van de genoemde uitvoering.

Sprekers: B. van Dijk, G.J. Oude Egberink, A. Broekman, M. Gloerich, R. Blaauw, M. van Heijster, B. Veldkamp, E. Westerbeek en mevr. R. Holsheimer (voorzitter Rekenkamercommissie)


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: Het voorstel wordt als bespreekpunt geagendeerd voor de raadsvergadering op 30 oktober 2006.


Woensdag 18 oktober (nader overeen te komen) is een bijeenkomst ter voorbereiding op de raadsbehandeling georganiseerd.

Voor 23 oktober moet het college hun reactie over het onderzoek indienen.

 

WERK EN INKOMEN

b
Nota: Armoedenota 2007 – stuknummer 12313

De door B&W vastgestelde Armoedenota. De raad kan kaders meegeven voor het college voor volgend jaar.

Sprekers: D. Bouwman, S. Gabriël, J. Hatenboer, A. Futselaar, B. Sanders, R. Tenkink, B. Veldkamp en wethouder Koomen, ambtelijk ondersteund door J. Bannenberg (DMO)


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit:

Toezegging wethouder Koomen: Over ongeveer anderhalve maand wordt de notitie verwacht over huisuitzettingen. De verordening wordt n.a.v. de Armoedenota aangepast. Het college zal de raad op de hoogte houden wanneer de formulierenbrigade start en over de suggestie over de gezinnen met jonge kinderen.

 

III  MIDDELEN ALGEMEEN

c
VERVALLEN

 

IV  PROGRAMMA’S

VEILIGHEID

a
Raadsvoorstel: Instemmen met vervangingsinvesteringen brandweer 2006 – stuknummer 12293 - Aangemeld door PvdA

  1. In te stemmen met de vervangingsinvesteringen voor 2006;
  2. De benodigde middelen via een begrotingswijziging toe te kennen aan de Brandweer. De kosten worden gedekt uit de som van de vrijvallende kapitaallasten voor 2006 en € 10.000,- uit het positieve resultaat van de Concernrapportage 2006

Sprekers: M. Kiranli, B. Sanders en wethouder Goudt.


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: De commissie stemt in met het voorstel. Het voorstel wordt als een hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering op 30 oktober 2006.

Toezegging wethouder Goudt: de inflatiecorrectie zal plaatsvinden.