Voorzitter:

S. Salikram

Secretaris:

M.R.M. Lutjann

Deelnemers vergadering:

PvdA: mevr. M. van Hees, I. Sümer, A.S. Arı, T. Windmulder, B. van Dijk. CDA: B. Heeringa, G.J. Oude Egberink, G.J. van der Veen, F. Aktan. VVD: Broekman-Veltman, G.A.M. Haisma. Stadspartij: U. Visser. Fractie Ras: H. Ras. GroenLinks: J. van der Zee, mevr. M.C.J. van Heijster. BBE: J.H. Schoeman. Liedtke/Çegerek: mevr. A.G.J. Liedtke-Bevers. ChristenUnie: J. van der Graaf, P. Datema, mevr. H. Meijer-Ytsma. D66: A. van Duinen, E.Westerbeek.

 

I  OPENING

a. VASTSTELLEN AGENDA


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit:  voorstel IIb wordt niet inhoudelijk besproken en doorgeschoven naar de volgende agenda.


Besluit:  reactie College op rapport stuurgroep Leemhuis inzake dualisering gemeentebestuur staat geagendeerd ter kennisneming en wordt op verzoek van verschillende commissieleden geagendeerd voor een volgende agenda. Dit mede in het kader van een eigen evaluatie van het duale bestel te Enschede dit najaar. Het Presidium wordt verzocht om met een behandel/procedure voorstel te komen hoe om te gaan met agendering van dit stuk.


Besluit:  memo Jong overeenkomst inzake bestrijding van knelpunten in de jeugdketen staat geagendeerd ter kennisneming en wordt op verzoek van mevr. Van Hees geagendeerd voor een volgende agenda. Dit daar een diepere discussie inzake het jeugdbeleid wenselijk lijkt ook in het kader van de bespreking van de contourennota. De portefeuillehouder wordt verzocht om de commissie hieromtrent nader te informeren.

 

b. VASTSTELLEN HAMERSTUKKEN VOOR DE HAMERRAAD OP 25 APRIL 2005

 • Benoemen een lid van de Commissie van Beheer over het Volkspark - stuk nr. 11624
 • Toekennen schadevergoeding ex. art. 49 Wro perceel Slaghekkedwarsweg 30 - stuk nr. 11628Besluit:  stuknummers 11624 en 11628 worden als hamerstukken geagendeerd voor de raad van 25 april 2005.

 

c. VASTSTELLEN BESLUITENLIJST VERGADERING 4 APRIL 2005
Besluit:  vastgesteld.

 

d. MEDEDELINGEN
Geen.

 

e. AANDACHTSPUNTEN EN TOEZEGGINGENLIJST
Geen opmerkingen.

 

f. RONDVRAAG

1. Zorgvuldige opslag gegevens vuurwerkramp - U. Visser (Stadspartij)


•  Klik hier voor alle sprekers

 

2. Overzicht stichtingen vuurwerkramp waarbij de burgemeester betrokken is - U. Visser (Stadspartij)


•  Klik hier voor alle sprekers

 

3. Onduidelijkheid over aanvragen huursubsidie - U. Visser (Stadspartij)


•  Klik hier voor alle sprekers

 

4. Prestaties Enschedese woningbouwcorporaties - T. Windmulder (PvdA)


•  Klik hier voor alle sprekers

Toezegging wethouder Bleker:  in juni komt de contactgroep wonen weer bij elkaar en dan zal de wethouder aangeven dat het zinvol is dat in ieder geval de 3 algemene woningbouwcorporaties zich verdiepen in de transparantiemethode. De reactie hierop zal teruggekoppeld worden naar de commissie.

 

II  PROGRAMMA'S

WOON- EN LEEFOMGEVING

a. Raadsvoorstel:  instemmen met het bijstelling- en bestemmingsvoorstel ten aanzien van het project Risico’s van bedrijven - stuk nr. 11629

 1. Kennis te nemen van de eindrapportage ‘Beleid en realisatie externe veiligheid’, en van het besluit het bestuurlijk project “Risico’s van bedrijven” hiermee formeel af te ronden, en de resterende activiteiten te laten uitvoeren binnen het reguliere takenpakket van de DSOB.
 2. In te stemmen met een eenmalige neerwaartse bijstelling van € 3.000.000,- van de claim op “Risico’s van bedrijven”, reserve verbeteren stad, Perspectiefnota 2002-2005, Nieuw beleid pijler fysiek nummer 17 en de begroting dienovereenkomstig aan te passen.
 3. In te stemmen met een bedrag van € 80.000,- voor apparaatskosten voor de resterende activiteiten voor externe veiligheid in 2005 en 2006; en dit bedrag ten laste te brengen van de resterende claim op “Risico’s van bedrijven”, reserve verbeteren stad, Perspectiefnota 2002-2005, Nieuw beleid pijler fysiek nummer 17.

Sprekers:J. van der Zee, U. Visser, G.J. van der Veen, P. Datema, J. Schoeman, E. Westerbeek, T. Windmulder, G.A.M. Haisma
Inspreker: R. van der Werff (DSOB)


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit:  het raadsvoorstel gaat op verzoek van de VVD en de PvdA als bespreekpunt naar de extra debatraad van 10 mei 2005.

 

BEREIKBAARHEID EN MOBILITEIT

b. Memo verkeersveiligheid busbanen - stuk nr. 11605
Besluit:  de inhoudelijke bespreking is aangehouden daar wethouder Goudt wegens ziekte niet aanwezig kan zijn voor dit punt. Dit punt zal de volgende keer opnieuw geagendeerd worden.

 

SAMENWERKING EN DIENSTVERLENING

c. Brief integrale onderzoeksopzet doelmatigheid - stuk nr. 11571

Sprekers: B. van Dijk, P. Datema, F. Aktan, U. Visser, G.A.M. Haisma


•  Klik hier voor alle sprekers

 

III  MIDDELEN ALGEMEEN

a. Raadsvoorstel:  vaststellen slotcalculatieberekeningen diverse MPG-grondexploitaties - stuk nr. 11620
 1. De slotcalculatieberekeningen van de in de overwegingen genoemde MPG-grondexploitaties vast te stellen en de grondexploitaties daarmee administratief af te sluiten.
 2. De resterende werkzaamheden voor de diverse projecten uit te voeren vanuit het complex “Af te Sluiten Complexen” en ter dekking hiervan € 1.436.108,= over te boeken naar dit complex.
 3. Het eindresultaat van de af te sluiten complexen ter grootte van € 1.882.495,- (positief) te verrekenen met de desbetreffende voorzieningen in het fonds STOG van het Grondbedrijf.
 4. De gemeentebegroting dienovereenkomstig te wijzigen.

b. Raadsvoorstel:  vaststellen Meerjaren Perspectief Grondbedrijf 2005 - stuk nr. 11625

 1. De nota Meerjaren Perspectief Grondbedrijf 2005 (deel 1) vast te stellen inclusief onderliggende grondexploitaties (deel 2).
 2. In te stemmen met het toevoegen van een extra jaarschijf (2009) als bijdrage van het Grondbedrijf aan de Algemene Middelen ad € 567.225,-.
 3. In te stemmen met de afdracht van € 1,3 miljoen over 2004 aan de egalisatiereserve BTW Compensatie Fonds.
 4. Een verliesvoorziening op te nemen in het vereveningscomplex Stedelijke Ontwikkeling Grondexploitaties (STOG) voor de afwaardering van € 5,0 miljoen in verband met de herwaardering van diverse gronden binnen het Complex Verspreide Gronden (CVG) en deze verliesvoorziening in mindering te brengen op de bestemmingsreserve Onrendabele Top Strategische Aankopen binnen het STOG.
 5. Er van kennis nemen dat naast de herwaardering binnen het complex CVG een stille reserve aanwezig is van € 4,9 miljoen die betrokken wordt bij de aanwezige weerstandscapaciteit van het Grondbedrijf.
 6. Bestemmingsreserves op te nemen binnen het STOG voor het afdekken van de afdrachten van het Grondbedrijf aan de Algemene Middelen ter grootte van € 2,5 miljoen en het afdekken van tekorten van toekomstige plannen ter grootte van € 8,5 miljoen.
 7. De overige (verlies) voorzieningen binnen het STOG te herzien als gevolg van de diverse mutaties zoals in het MPG 2005 (deel 1) zijn opgenomen.

Sprekers: J. van der Zee, E. Westerbeek, U. Visser, B. Heeringa, B. van Dijk, P. Datema, G.A.H. Haisma


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit:  met instemming van de commissie worden de beide raadsvoorstellen als hamerstukken geagendeerd voor de raad van 25 april 2005.

 

IV  PROGRAMMA'S

MAATSCHAPPELIJKE ZORG

a. Raadsvoorstel: vaststellen de Reïntegratieverordening Wet Werk en Inkomen Kunstenaars - stuk nr. 11626

De Reïntegratieverordening Wet werk en inkomen kunstenaars vast te stellen.

Sprekers: M. van Heijster, A. van Duinen, A. Broekman-Veltman, I. Sumer, S. Ari, H. Meijer-Ytsma


•  Klik hier voor alle sprekers

Toezegging wethouder de Weger:  de wethouder zal erop toezien dat over 1 jaar  deze nieuwe verordening geëvalueerd wordt. De resultaten van deze evaluatie gaan naar de Raad.


Besluit:  met instemming van de commissie wordt het raadsvoorstel als hamerstuk geagendeerd voor de raad van 25 april 2005.


 


SLUITING:  22.15 uur.