Voorzitter:

Mevr. A.A. Broekman-Veltman, plv. B. van Dijk

Secretaris:

Mevr. S.F. Morsink

Deelnemers vergadering:

PvdA: mevr. M.A.  van Hees, S. Salikram, W. van der Noordt; CDA: P.G. Welman, G.J. Oude Egberink, G.J. van der Veen. VVD: J. Hatenboer,
mevr. A.A. Broekman-Veltman, mevr. W.R. van der Hoek.
SP: mevr. J.E.L. Futselaar, mevr. P. Hillen, M.J. Gloerich. BBE: R. Blaauw,
J. van Agteren. GroenLinks: mevr. M.C.J. van Heijster, J.A.R. Tenkink. ChristenUnie: B.P. Veldkamp, J.C.R. van Houdt. D66: E.G.H. Westerbeek.

Afwezig m.k.

C. Örnek

 

I   OPENING

a - Mededelingen

 • Afmeldingen
 • Burgemeester Den Oudsten geeft een toelichting op de handhavingacties (m.n. softdrugs) zoals een week eerder uitgevoerd. In regionaal verband wordt gekeken hoe men greep kan krijgen op grow- en smartshops door deze onder een vergunningenstelsel te laten vallen. Als dit een verstandige keuze blijkt dan zal de burgemeester de raad daarover informeren.

Spreker: Burgemeester P.E.J. den Oudsten


b - Vaststellen agenda

Besluit: ongewijzigd vastgesteld

c - Vaststellen hamerstukken voor de raadsvergadering van 5 maart 2007

Besluit:

Aangehouden. Volgende vergadering Stedelijke commissie:

12484 - Vaststellen gewijzigd uitvoeringsbesluit afvalstoffenverordening (aangemeld door PvdA en SP)

12495 - Instemmen met invoering 3e bewegingsles bij het basisonderwijs in de vorm van zwemmen (aangemeld door SP)

Hamerstuk voor de raad van 5 maart 2007:

12492 - Vaststellen besluit op bezwaar percelen Zuiderspoorstraat 17 en Getfertweg 318

 

d - Vaststellen besluitenlijst vergadering 5 februari 2007

 

Besluit: Ongewijzigd vastgesteld.

 

e - Aandachtspunten- en toezeggingenlijst

CDA verzoekt de beantwoording m.b.t. de toezegging over Landgoed Stokhorst (agendapunt Groene Scheg) over te dragen aan stadsdeelcommissie Oost voor agendering.

Sprekers agendapunten I b t/m I e: M. van Hees, A. Futselaar, G.J. van der Veen.


•  Klik hier voor alle sprekers agendapunten I a t/m I e

 

f - Rondvraag >>klik hier voor het overzicht

 • S.v.z. Turkse Voetbal Vereniging - S. Salikram (PvdA)

Sprekers: S. Salikram, wethouder Wallinga.

Wethouder Wallinga: De gemeente zal na 4 maart in contact treden met de vereniging. TVV biedt zelf een saneringsregeling aan.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

II  PROGRAMMA’S

SAMENWERKING EN DIENSTVERLENING

a - Raadsvoorstel: Instemmen met voorstellen m.b.t. Vernieuwing Samenwerking Twente – stuknummer 12456

 1. Instemmen met het Statement,  de Agenda voor Twente,  de verordening bestuurscommissie Netwerkstad, de Verordening bestuurscommissie Landelijke Gemeenten,  de Eenduidige terugkoppelingsprocedure naar individuele gemeenten, Samenwerkingsverklaring tussen gedeputeerde staten van Overijssel en dagelijks bestuur Regio Twente met in achtneming van de volgende punten;
  a.    In het statement naar een Sterker Twente een passage over de sociale ontwikkelingsagenda op te nemen en de passage over het Kennispark aan te passen;
  b.    De uitwerking van de Agenda voor Twente in nauw overleg met de bestuurscommissie ter hand te nemen en daarbij rekening te houden met de geplaatste kanttekeningen;
  c.    De samenwerkingsovereenkomst onder artikel 3, lid 3 aan te passen waar het verantwoordelijkheden betreft;
  d.    Het eigen gezicht van Netwerkstad binnen de regionale samenwerking te behouden;
  e.    De rol van de gemeentesecretarissen/gemeenten in de bestuurscommissie expliciet te benoemen;
  f.      De uitleenconstructie van ambtelijke medewerkers te handhaven;
  g.    In principe te kiezen voor een vast vergaderdagdeel per vier weken op een vaste, goed toegankelijke plaats met adequate vergaderaccommodatie;
 2. Vaststellen van de wijziging van de Regeling Regio Twente

Sprekers: M. van Hees (als vertegenwoordiger Regio Twente), W. van Noordt, G.J. Oude Egberink, A. Broekman, H. van Agteren, M. van Heijster, B. Veldkamp, E. Westerbeek en burgemeester Den Oudsten.


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: Het voorstel wordt als bespreekpunt geagendeerd voor de raadsvergadering op 5 maart. In de raad zal de aandacht liggen op de bestuurscommissies Netwerkstad en Landelijke Gemeenten. Mevr. Van Hees bereidt als afgevaardigde van Enschede voor de Regioraad een motie voor waarin de richting van de uitspraak wordt neergelegd.

 

WOON- EN LEEFOMGEVING

b - Brief: Bestuursconvenant ILG 2007 – stuknummer 12469 Aangemeld door CDA

 • Op 1 januari is de Wet inrichting landelijk gebied (WILG) in werking getreden en daarmee het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG).

Sprekers: G.J. van der Veen, R. van der Hoek, H. van Agteren, R. Tenkink, J. van Houdt en wethouder Van der Zee.


•  Klik hier voor alle sprekers

Toezegging wethouder Van der Zee: De bestuursconvenanten en het antwoord over het Europees Fonds worden naar de raad verzonden per e-mail. De wethouder komt in marktvorm terug op het allerlei aspecten van het buitengebied in het randprogramma.

 

III  MIDDELEN ALGEMEEN

d - Raadsvoorstel: Instemmen met 1e Nota van Wijziging 2007 – stuknummer 12490

 1. Kennis te nemen van de 1e Nota van Wijziging 2007;
 2. Te besluiten tot het verwerken van de in de bijlage opgenomen wijzigingen in de gemeentelijke begroting.

Sprekers: S. Salikram, P. Welman, J. Hatenboer, M. Gloerich en wethouder Goudt.


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: De commissie stemt in met het voorstel. Het voorstel wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering op 5 maart 2007