Voorzitter:

Mevr. H.M. Kloppers-Platvoet en J. van der Graaf (bij agendapunten II a en b)

Secretaris:

Mevr. S.F. Morsink

Deelnemers vergadering:

PvdA: mevr. M.E.J.H. Kiranli-Kronenburg, T. Windmulder, B. van Dijk.
CDA
: B. Heeringa, mevr. H.M. Kloppers-Platvoet, G.J. van der Veen, mevr. B.I. Boes-Schoonderbeek. VVD: A.A. Broekman-Veltman, J. Hatenboer, R.F. Echtermeijer, F. Uçar. Stadspartij: J. Hofte, U. Visser. Fractie Ras: H. Ras. GroenLinks: J. van der Zee, mevr. M.C.J. van Heijster. BBE: J.H. Schoeman,
K. van Maanen. Liedtke/Çegerek: mevr. A.G.J. Liedtke-Bevers. ChristenUnie:
J. van der Graaf, P. Datema. D66: A. van Duinen, E. Westerbeek.

Afwezig m.k.

G.J. Oude Egberink (CDA), mevr. F.M.J. van der Aa-Hahn (VVD), M.A. Rauhé-Meijer (PvdA), G. Dijkhuizen (PvdA), A.S. Arı (CDA), W.E. Wallinga (PvdA), J.A.R. Tenkink (GroenLinks), P.G. Welman (CDA)


I    Opening

     a  Vaststellen agenda

•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: Het voorstel 11711 (beantwoording motie en bestemmingsvoorstellen verkeersingrepen binnenstad en aanpassingen Zuidlus, Oosterstraat en Beltstraat-Noord) wordt inhoudelijk besproken in de debatraad van 27 juni 2005. De stukken ter kennisname 11703 (Brief PaVEM) en 11701 (Brief St. Veiligheidszorg Twente) worden geagendeerd voor een volgende vergadering.

 

     b  Vaststellen hamerstukken voor de debatraad op 27 juni 2005Besluit: Stuknummers 11696, 11689, 11691, 11688, 11694, 11697, 11692, 11714, 11707 worden als hamerstukken geagendeerd voor de raadsvergadering op
27 juni 2005. Stuknummer 11681 (Memo verdeling rekeningenresultaat) wordt meegenomen bij de behandeling van de programmabegroting.

 

     c  Vaststellen besluitenlijst vergadering 30 mei 2005Besluit: Ongewijzigd vastgesteld.

 

     d  MededelingenGeen

 

     e  Aandachtspunten en toezeggingenlijst

•  Klik hier voor alle sprekers agendapunten I b t/m I e

Geen opmerkingen.

 

     f  Rondvraag

•  Klik hier voor alle sprekers


- Gelden peuterspeelzalen – D. Boes-Schoonderbeek (CDA)

•  Klik hier voor alle sprekers

Toezegging wethouder Helder: De uitkomsten van het bestuurlijk overleg met Consent op 6 juli worden gerapporteerd aan de raad.


- Op zoek naar Grolsch – B. Heeringa (CDA)

•  Klik hier voor alle sprekers

Toezegging wethouder Goudt: Met betrekking tot de verwijzingen op gemeentewegen zal de wethouder dit oppakken met de dienst.


- Vervolg van de discussie over het objectieve verdeelmodel voor de WWB en de gevolgen voor Enschede – A. Broekman-Veltman (VVD)
- Gevolgen discussie Tweede Kamer over verdeelmodel rijksbijdrage bijstand aan gemeente Enschede – R. Tenkink (GroenLinks) 

•  Klik hier voor alle sprekers

Toezegging wethouder De Weger: Bij het voorbereiden van de motie (ter behandeling in de debatraad van 27 juni) wordt ambtelijke ondersteuning geleverd. De motie zal (bij instemming) aan 15 andere nadeelgemeenten worden gezonden.

 

II   PROGRAMMA'S

WOON- EN LEEFOMGEVING

a.  Raadsvoorstel: vaststellen/verlenen budget Woonvisie Enschede 2005-2015 “Werken aan wonen” (C – 11709)

 1. De binnengekomen zienswijze op de Woonvisie deels over te nemen, conform overwegingen.
 2. De Woonvisie Enschede 2005-2015 “Werken aan Wonen” vast te stellen.
 3.   Voor de periode 2005 – 2015 een budget te verlenen voor in totaal € 2.452.000,-- en dit voor de jaren 2005 –2015 overeenkomstig te verdelen conform de financiële paragraaf.
 4. De begroting dienovereenkomstig te wijzigen.

Sprekers:T. Windmulder, G.J. van der Veen, R. Echtermeijer, U. Visser, M. van Heijster, J. Schoeman, B. Liedtke, J. van der Graaf, E. Westerbeek en inspreker M. Acket.


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: Het voorstel wordt vooralsnog als hamerstuk geagendeerd voor de raad van 27 juni 2005, onder voorbehoud van de fracties Liedtke/Cegerek en GroenLinks.

 

BEREIKBAARHEID EN MOBILITEIT

b.  Memo: beantwoording motie HOV-Noord (B – 11699)

Beantwoording van de motie ten aanzien van HOV-Noord, alsmede een korte beschrijving van de stand van zaken van de uitwerking van dit project.

Sprekers: M. Kiranli, L. Kloppers, J. Hatenboer, U. Visser, J. van der Zee, K. van Maanen, P. Datema, E. Westerbeek.


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: De commissie stemt in met het antwoord van het college ter uitvoering van de motie.

 

c.  Raadsvoorstel: instemmen met beantwoording motie en bestemmingsvoorstellen verkeersingrepen binnenstad en aanpassingen Zuidlus, Oosterstraat en Beltstraat-Noord (B/A – 11711)

T.a.v. de motie verkeersingrepen binnenstad

1         Op basis van onderstaande informatie in te stemmen met de beantwoording van de op 11 april 2005 ingediende motie aangaande de verkeersingrepen binnenstad.

 

In aansluiting op de motie t.a.v. de Zuidlus en de Oosterstraat

2         In principe in te stemmen met de genoemde keuzes ten aanzien van de aanpassingen van de Oosterstraat en de Zuidlus/Boulevard-West.

3         De keuzes vrij te geven voor overleg met de diverse belanghebbenden.

4         Concrete voorstellen voor uitvoering, na verder overleg met de belanghebbenden, met de daarbij behorende uitvoeringsbudgetten, af te wachten.

 

T.a.v. de Beltstraat

5         In te stemmen met het besluit van B & W van 22 februari 2005 tot vaststelling van het Definitief Ontwerp voor de verlegging van de busbaan conform bijbehorende tekening.

6         De aanlegkosten, geraamd op € 374.300, ten laste te brengen van

7         het uitvoeringskrediet Stadserf tot een bedrag van  € 270.000

8         het MIW voor een bedrag van € 10.000

9         het budget knelpunten Hoofdwegennet 2005 voor een bedrag van € 20.000

10     de reserve verbetering stad voor een bedrag van € 74.300

De gemeentebegroting 2005 dienovereenkomstig te wijzigen.

Insprekers: R. Scholten (FCE), L. Moons (Belangenver. Binnenstadbewoners), G. Ansink (Wijkraad Velve Lindenhof), F. Zeilemaker, H.J. Westendorp, mevr. C. Roos (Wijkraad Ribbelt,, mevr. J. Mourik (Wijkcommissie De Laares.


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: Het voorstel wordt in de debatraad van 27 juni 2005 inhoudelijk besproken. De insprekers zijn gehoord.

 

III  MIDDELEN ALGEMEEN

a.  Raadsvoorstel: instemmen met voorgestelde vervangingsinvesteringen 2005
(B – 11698)

 1. Kredieten van € 218.000 te verlenen voor diverse vervangingsinvesteringen voor de Brandweer. De bijbehorende kapitaalslasten te dekken uit de vrijvallende kapitaalslasten uit de begroting 2005.
 2.   Akkoord te gaan met afschrijvingtermijn van 6 jaren voor de aan te schaffen tweedehands tankautospuit in afwijking van de in de verordening op artikel 212 Gemeentewet vermelde 12 jaren.
 3. Een krediet te verlenen van € 34.000 voor een dienstauto ten bate van het operationele piket 'commandant van dienst' voor de Brandweer. De kapitaalslasten worden voor 50% in rekening gebracht bij de Regionale Hulpverleningsdienst Twente en de andere 50% wordt gedekt door minder uit te betalen kilometervergoedingen.
 4. Kredieten van € 1.250.000 te verlenen voor diverse vervangingsinvesteringen voor de Dienst Complementaire Werkgelegenheid zijnde het investeringsfonds 2005. De bijbehorende kapitaalslasten te dekken uit de vrijvallende kapitaalslasten uit de begroting 2005.
 5. Kredieten van € 287.600 te verlenen voor diverse vervangingsinvesteringen voor de Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling. De bijbehorende kapitaalslasten te dekken uit de vrijvallende kapitaalslasten uit de begroting 2005.
 6. Kredieten van € 1.660.000 te verlenen voor diverse vervangingsinvesteringen voor de Dienstverlening Publiek en Gemeentelijke Organisatie. De bijbehorende kapitaalslasten te dekken uit de vrijvallende kapitaalslasten uit de begroting 2005.
 7. Akkoord te gaan met afschrijvingtermijn van 3 jaren voor een tweetal vervangingsinvesteringen inzake ICT voor de Dienstverlening Publiek en Gemeentelijke Organisatie in afwijking van de in de verordening op artikel 212 Gemeentewet vermelde termijn van 5 jaar.
 8.   Akkoord te gaan met een afschrijvingstermijn van 1 jaar voor een viertal vervangingsinvesteringen ICT die eenjarige licenties betreffen in afwijking van de in de verordening artikel 212 Gemeentewet vermelde termijn van 5 jaar.
 9. Kredieten van € 85.000 te verlenen voor diverse vervangingsinvesteringen voor de Dienst Stedelijke Ontwikkeling en Beheer. De bijbehorende kapitaalslasten te dekken uit de vrijvallende kapitaalslasten uit de begroting 2005.
 10. De hieruit voortvloeiende wijzigingen aan te brengen in de gemeentebegroting 2005.

Sprekers: B. van Dijk, B. Heeringa, U. Visser, J. van der Zee, P. Datema.


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: Het voorstel wordt als een hamerstuk geagendeerd voor de raad van
27 juni 2005.

Toezegging wethouder Goudt: De wethouder zoekt uit wat de post van 50.000 euro voor parkeerverwijssysteem Muziekkwartier inhoudt .

 

b.  Raadsvoorstel: Vaststellen de Gemeenterekening 2004 en bestemming resultaat (11726)

 1. De gemeenterekening 2004 vast te stellen.
 2. In te stemmen met een extra afschrijving van € 2.500.000 op het materieel vast actief aan de Wethouder Beverstraat.
 3. In te stemmen met het instellen van nieuwe voorzieningen tot een totaal bedrag van € 23.931.000 (voor een nadere detaillering wordt verwezen naar bijlage 1).
 4. In te stemmen met een totale dotatie van € 53.488.000 aan reserves en een totale onttrekking van € 35.088.000 uit reserves. Dit betreft mutaties conform bestendige gedragslijn en reeds gealloceerde posten. In totaliteit neemt het (gecorrigeerde) saldo van de reserves per 1 januari 2004 toe met € 18.400.000; hiervan is € 15.167.000 via de programmarekening verantwoord en € 3.233.000 via balansmutaties.
 5. In te stemmen met de bestemming van het voordelige rekeningresultaat 2004, na verwerking van de financië le gevolgen zoals vermeld in de punten 2 tot en met 4) ad € 7.896.000;
 6. In te stemmen met de volgende bestemming van het rekeningresultaat 2004, zoals opgenomen onder punt 5:
  -          Dienstreserves   400.000
  -          Restauratie schip Grote Kerk  200.000
  -     Cultuurfonds   50.000
  -     Opknapbeurt Volkspark   310.000
  -          Herpositionering SMD  65.000
  -          Sportpark Boekelo  1.500.000
  -          Impuls fusie uit-bureau VVV-stadsmarketingbureau  250.000
  -          Ontwikkelingsfonds binnnenstad   1.000.000
  -          Wijkwelzijn   100.000
  -          400 meter ijsbaan  3.300.000
  -          Stadpromotie en vrijwilligers in relatie tot WK junioren  100.000
 7. In te stemmen met het voorstel het restant saldo van € 621.000 nader te bestemmen bij de behandeling van de programmabegroting.
 8. In te stemmen met de opheffing van de reserve I&O research – achterblijvende overhead per 1 januari 2005.

Sprekers: B. van Dijk, B. Heeringa, F. Ucar, U. Visser, H. Ras, J. van der Zee, P. Datema.


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: De commissie stemt in met het voorstel met dien verstande dat de memo bestemmingresultaat wordt behandeld bij de programmabegroting. Het voorstel wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raad van 27 juni 2005. De heer Visser (Stadspartij) stelt zijn vragen op schrift. Indien de beantwoording daarvan niet tijdig (voor de raad van 27 juni) kan plaatsvinden of niet naar tevredenheid kunnen worden beantwoord door de wethouder c.q. controller, zal de Stadspartij een stemverklaring afleggen in de raadsvergadering van 27 juni 2005.

 

IV  SLUITING

22.30 uur.