Voorzitter:

B.van Dijk

Secretaris:

S.F. Morsink

Deelnemers vergadering:

PvdA: T. Windmulder, W. van der Noordt, L.J.J. van Lier. CDA: P.G. Welman, G.J. Oude Egberink. VVD: J. Hatenboer, mevr. A.A. Broekman-Veltman. SP: mevr. J.E.L. Futselaar, mevr. P.M. Hillen, M.J. Gloerich. BBE: R. Blaauw, J. van Agteren. GroenLinks: mevr. M.C.J. van Heijster, J.A.R. Tenkink. ChristenUnie:, J.C.R. van Houdt. D66: E.G.H. Westerbeek.

Afwezig m.k.

mevr. H. Meijer-Ytsma en B.P. Veldkamp (ChristenUnie); M.R.H. Smit, mevr.
C.J. Neijhoft en mevr. M.E.J.H. Kronenburg (PvdA); B.J.Sanders (BBE); F. Uçar (VVD).

 

I   OPENING

a - Mededelingen

b - Vaststellen agenda

Besluit: Ongewijzigd vastgesteld.

c - Vaststellen hamerstukken voor de raadsvergadering van 27 november 2006

12348 - Vaststellen Subsidieverordening sociaal huisvestingsfonds
12352 - Instemmen met herziening statuten Stichting Personeelsvoorziening DCW
12357 - Instemmen met benoeming bestuursleden Stichting Personeelsvoorziening DCW
12365 - Beschikbaar stellen krediet voor inrichting “Werkplein” en vervanging auto
12366 - Vaststellen Subsidieverordening Particulier Pandverbetering
12368 - Vaststellen voorbereidingsbesluit Bedrijventerrein Marssteden 2006
12359 - Ongegrond verklaren bezwaarschrift tegen besluit vestingen voorkeursrecht op perceel Deurningerstraat 90-90a
•  Klik hier voor alle sprekers agendapunten I a t/m I c

Besluit: Stuknummers 12348, 12357, 12365, 12366, 12368, 12359 worden als hamerstukken geagendeerd voor de raadsvergadering op 27 november 2006. Stuknummer 12352 ‘ Instemmen met herziening statuten Stichting Personeelsvoorziening DCW’ wordt aangehouden ter bespreking in de Stedelijke commissie op 4 december 2006.

 

d - Vaststellen besluitenlijst vergadering 6 november 2006

Besluit: Ongewijzigd vastgesteld.

e - Aandachtspunten- en toezeggingenlijst

Toevoegen op verzoek van Burgerbelangen: Veiligheid kinderspeelplaatsen n.a.v. het door ANWB uitgevoerde onderzoek. Agenderen nadat het rapport uitkomt.
•  Klik hier voor alle sprekers agendapunten I d en I e

 

f - Rondvraag

Film Al Gore – M. van Heijster (GroenLinks)

Sprekers: M. van Heijster, wethouder Van der Zee
•  Klik hier voor alle sprekers

Toezegging wethouder Van der Zee: De wethouder is bereid de DVD beschikbaar te stellen aan scholen. Op 21 november neemt de wethouder contact op met scholen met het advies de film onderdeel van het lesmateriaal te laten zijn.

 


II   PROGRAMMA’S

WERK EN INKOMEN

a - Discussienota: gemeentelijk werk en arbeidsmarktbeleid – stuknummer 12355

In juli 2006 bleken er, na discussie met de Raad, nog te veel onduidelijkheden te bestaan ten aanzien van het Stadsbedrijf en de problematiek waarvoor het een oplossing moest bieden. Het college heeft toen besloten daarop een pas op de plaats te maken met de voorbereiding voor het Stadsbedrijf. B&W gaf vervolgens opdracht aan de projectgroep om antwoord te geven op de volgende vragen:

  • Wat is nou precies de problematiek? Waarom is het nodig een Stadsbedrijf op te richten of een alternatieve oplossing te vinden?
  • hoe pakken andere gemeenten die problematiek aan?
  • welke oplossingsrichtingen zijn er voor Enschede? Wat zijn de bijbehorende voor- en nadelen?

Sprekers: W. van der Noordt, G.J. Oude Egberink, J. Hatenboer, A. Futselaar, R. Blaauw, R. Tenkink, J. van Houdt, E. Westerbeek, wethouder Goudt en inspreker: dhr. Nijhof (COR).
Besluit: Vooralsnog wordt variant 3a het meest geprefereerd door de fracties (CDA, VVD, PvdA, SP, GroenLinks, ChristenUnie, BBE). Daarnaast wordt 2d aangedragen (PvdA, GroenLinks, SP, GroenLinks) en  3b op lange termijn (VVD, BBE) De fracties die nog geen (duidelijke) voorkeur voor de varianten hebben uitgesproken of nog intern beraad met de fracties nodig achten over hun voorlopige keuze, geven hun keuze aan per email naar de wethouder binnen 10 dagen.


De fracties willen het onderwerp agenderen voor een raadsvergadering in 2006 met als onderlegger een korte notitie van de wethouder over het verdere verloop van het traject waarbij de betrokkenheid van de COR aangegeven wordt.

 

b - Nota: invoering terugkeer- en participatiebanen – stuknr. 12331

Het college heeft op 17 oktober 2006 besloten om over te gaan tot:

  1. invoering van terugkeerbanen per 1 januari 2007 als re-integratie-instrument voor cliënten WWB met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, onder voorbehoud van wijzigingen op het wetsvoorstel Terugkeerbanen;
  2. invoering van participatiebanen in de eerste helft van 2007 als instrument tot maatschappelijke participatie voor cliënten WWB die naar verwachting niet binnen afzienbare tijd regulier werk kunnen verkrijgen.

Sprekers: J. Hatenboer, R. Tenkink, R. Blaauw, E. Westerbeek, A. Futselaar en wethouder Koomen.


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: Wegens tijdgebrek wordt verdere bespreking van de nota doorgeschoven naar de volgende vergadering op 4 december 2006. De fracties CDA, ChristenUnie en PvdA hebben nog een eerste termijn tegoed. Technische vragen vooraf indienen per email.

 


ECONOMISCHE ONTWIKKELING

c - Raadsvoorstel: Instemmen met deelname aan regionale aanleg glasvezelstructuur bedrijventerreinen in Twente – stuknr. 12329

  • in te stemmen met het indirecte risico van maximaal € 3,2 mln voor de gemeente Enschede door de garantstelling door Regio Twente (naar rato van het aantal strekkende meters aangelegde glasvezelkabel) en dit indirecte risico op te nemen in de paragraaf weerstandsvermogen van de programmabegroting;
  • in te stemmen met het besluit van het college tot het in beginsel deelnemen aan regionale aanleg van een openbaar toegankelijke glasvezelinfrastructuur op de bedrijventerreinen in Twente.

Sprekers: L. van Lier, P. Welman, A. Broekman, M. Gloerich, H. van Agteren,
M. van Heijster, J. van Houdt en wethouder Helder.


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: Het voorstel wordt als een hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering op 27 november 2006.

Toezegging wethouder Helder: De wethouder brengt aan de Regioraad over dat de uitwerking van dat overleg over wordt gebracht aan de raad.2

 


RUIMTELIJKE ORDENING

d - Raadsvoorstel: Vaststellen algemene Verordening ondergrondse infrastructuur – stuknr. 12364

  1. Het vaststellen van de Algemene Verordening Ondergrondse Infrastructuur (AVOI).
  2. Het intrekken van de Telecommunicatieverordening

Sprekers: T. Windmulder, P. Welman, A. Broekman, P. Hillen, H. van Agteren, M. van Heijster, J. van Houdt en wethouder Van der Zee. .


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: De commissie stemt in met het voorstel. Het voorstel wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering op 27 november 2006.


 


III   SLUITING


22.35 uur.