Voorzitter:

G.J. van der Veen, plv. B. van Dijk

Secretaris:

Mevr. S.F. Morsink

Deelnemers vergadering:

PvdA:, T. Windmulder, D. Bouwman, L.J.J. van Lier. CDA: P.G. Welman, S. Gabriël, mevr. B.L. Boes-Schoonderbeek, G.J. van der Veen. VVD: J. Hatenboer, mevr. A.A. Broekman-Veltman. SP: mevr. J.E.L. Futselaar, M.J. Gloerich.
BBE: R. Blaauw, J. van Agteren. GroenLinks: mevr. M.C.J. van Heijster, J.A.R. Tenkink. ChristenUnie: J.C.R. van Houdt. D66: E.G.H. Westerbeek.

Afwezig m.k.

mevr. M.A.  van Hees en G.J. Oude Egberink

 

I   OPENING

a - Mededelingen

 • afmeldingen

 • Het randprogramma Fietsennetwerk is verplaatst naar 19.30 uur wegens overlapping portefeuillehouder met de agenda.


•  Klik hier voor alle sprekers

b - Mededelingen B&W

Wethouder Goudt: De brief van de centrale uitvoeringsorganisatie werknemers waarin ze hun onvrede uiten over de uitvoering van het Stadsbedrijf heeft velen verrast. De betrokkenen betreuren dat de brief is verzonden. Uiterlijk vrijdag 25 mei kan de raad een brief verwachten over het Stadsbedrijf.
•  Klik hier voor alle sprekers

c - Vaststellen agenda

•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: ongewijzigd vastgesteld.

d - Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering d.d. 7 mei 2007

•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: Ongewijzigd vastgesteld.

e - Aandachtspunten- en toezeggingenlijst

 • Op verzoek van SP wordt de portefeuillehouder aangesproken waarom de vragen over stageplaatsen m.b.t. ATC niet beantwoord zijn.
 • ChristenUnie benadrukt nogmaals de toezegging namens het college over de nota grondbeleid Netwerkstad Twente. Ook hier wordt actie op ondernomen richting portefeuillehouder.
 • Dhr. Welman CDA heeft tijdens de vorige vergadering toegezegd een bijeenkomst te organiseren over het op afstand zetten van instelling (n.a.v. ATC). Bij nader inzien concludeert de heer Welman dat deze discussie reeds gevoerd gaat worden a.d.h.v. de verwachte brief van het college. Als nadien blijkt dat een aparte bijeenkomst nodig is dan zal CDA daarin het voortouw nemen.

•  Klik hier voor alle sprekers

f - Rondvraag

 • Nieuwe ontwikkelingen doorstart burgerluchthaven – R. Tenkink (GroenLinks)

Wethouder Helder: De Vaste Kamercommissie praat 24 mei a.s. over het wetsvoorstel. De vertraging heeft geen gevolgen voor het doorlopen van de MER-procedure.

Toezegging wethouder Helder: de raad wordt geïnformeerd over uitkomsten van de bijeenkomst van het Maatschappelijk Platform op 25 mei.

Sprekers: R. Tenkink, wethouder Helder


•  Klik hier voor alle sprekers

 • Onderwijshuisvesting VSO de Huifkar - D. Bouwman (PvdA)
 • Onderwijshuisvesting VSO de Huifkar - D. Boes (CDA)

Sprekers: D. Bouwman, D. Boes, wethouder Helder.
•  Klik hier voor alle sprekers

Toezegging wethouder Helder: Het college komt binnen enkele maanden met een oplossing. Nieuwbouw wordt daarbij niet uitgesloten.

Conclusie: Het college zal een raadsvoorstel voorleggen voor de benodigde middelen voor een nieuwe locatie zodra aan de orde. Als daar aanleiding toe is zal het college de raad informeren. Indien daartoe aanleiding is wordt het onderwerp geagendeerd.

 

II   PROGRAMMA’S

RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

a - Raadsvoorstel: Instemmen met programma van eisen Hardick & Seckel en verlenen krediet – stuknummer 12712

 1. in te stemmen met het Programma van Eisen Hardick & Seckel met inachtneming van de daarin voorgestelde ontwikkelingsrichting van woningen langs de randen en bedrijven op het binnenterrein;
 2. vaststellen van de vertrouwelijk ter inzage gelegde tentatieve grondexploitatie plus de toelichting hierop;
 3. verlenen van een krediet ter grootte van € 9.409.758 ten behoeve van o.a. verwerving, sloop, bodemsanering en het bouwrijpmaken en de hieruit voortvloeiende wijzigingen aan te brengen in de begroting;
 4. in te stemmen met het vormen van een voorziening hiertoe van € 3,2 mln. ten laste van de reserve grondbedrijf.

Sprekers: L. van Lier, S. Gabriël, A. Broekman, M. Gloerich, H. van Agteren, R. Tenkink, J. van Houdt, E. Westerbeek, wethouder Helder en insprekers: de heren Soepboer (ondernemer H&S) en Zandt (vz. ondernemersver. H&S).


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: De commissie stemt unaniem in met de middenvariant. Het voorstel wordt vooralsnog als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering op 18 juni 2007.


Toezegging wethouder Helder:
 • De wethouder zal nagaan of de gemaakte afspraken met de ondernemers goed worden nagekomen. Op korte termijn worden concrete afspraken gemaakt met de ondernemers.


 • De wethouder informeert de raad of de bomen reeds zijn geïnventariseerd voor de waardevolle bomenlijst.

b - Nota strategisch verwervingsbeleid – stuknummer 12700 – aangemeld door CDA

Op 24 april jl. heeft het college van B&W de Nota strategisch verwervingsbeleid vastgesteld. In het kader van actieve informatieplicht heeft het college de nota ter kennisgeving naar de raad gezonden. CDA heeft de brief en nota als bespreekpunt aangemeld met als motivatie dat het strategisch beleid betreft. CDA wil er graag met de overige fracties kaderstellend over spreken. Afgelopen jaren heeft college verschillende malen strategische aankopen gedaan. Deze werden elke keer afzonderlijk besproken, zonder duidelijk toetsingskader. In de toekomst kan de raad dergelijke aankopen aan het strategisch wervingsbeleid toetsten.

Sprekers: T. Windmulder, G.J. van der Veen, J. Hatenboer, H. van Agteren, R. Tenkink, J. van Houdt en wethouder Goudt.


•  Klik hier voor alle sprekers

Conclusie: Bij gevoelige aankopen zal het college preventief nadenken en zo nodig in beslotenheid de raad consulteren.

 

SAMENWERKING EN DIENSTVERLENING

c - Intrekken van gemeentelijke regelingen in het kader van de Andere Overheid Enschede – stuknummer 12696 – aangemeld door CDA

Het intrekken van de volgende (onderdelen van) gemeentelijke regelingen:

 • De artikelen 4 lid 1, 10 en 11 van de Drank- en horecaverordening;
 • Verordening Adviesraad Integratiebeleid;
 • Verordening lokaal (onderwijs)beleidsoverleg gemeente Enschede;
 • Afvloeiingsregeling openbaar basis-, speciaal en voortgezet speciaal onderwijs;
 • Subsidieverordening Individuele Behandeling Afvalwater;
 • Verordening stimuleringsregeling veiligheid vuurwerkbedrijven.

Sprekers: D. Bouwman, P. Welman, M. Gloerich, R. Blaauw, M. van Heijster, J. van Houdt en wethouder Goudt.


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: de commissie stemt in met het voorstel. Het voorstel wordt als een hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering op 18 juni 2007.

 

III   MIDDELEN ALGEMEEN

a - Brief financieel meerjarenperspectief – stuknummer 12707

De brief financieel meerjarenperspectief dient als uitgangspunt bij het opstellen van de Kadernota. De doorrekening laat zien dat Enschede afkoerst op tekorten. Geld voor nieuw beleid is niet beschikbaar. In de Kadernota worden de lijnen uitgezet voor het te volgen beleid voor de periode 2008-2011. Op 25 juni wordt de Kadernota in de Stedelijke commissie behandeld.

Sprekers: T. Windmulder, P. Welman, J. Hatenboer, M. Gloerich, R. Blaauw, M. van Heijster, J. van Houdt en wethouder Goudt.


•  Klik hier voor alle sprekers

De uitgangspunten van het financieel meerjarenperspectief wordt in de Kadernota verwerkt. De vragen van de heer Blaauw worden per e-mail beantwoord.


 


IV   SLUITING


22.00 uur.