Voorzitter:

G.J. van der Veen

Secretaris:

Mevr. S.F. Morsink

Deelnemers vergadering:

PvdA: mevr. M.A.  van Hees, mevr. M.E.J.H. Kiranli-Kronenburg, W. van der Noordt, L.J.J. van Lier, M.R.H.  Smit; CDA: P.G. Welman, mevr. H.M. Kloppers-Platvoet,
G.J. Oude Egberink, mevr. B.L. Boes-Schoonderbeek.
VVD: J. Hatenboer, A.H. Enklaar, SP: mevr. J.E.L. Futselaar, P.M.  Hillen. BBE: R. Blaauw, B. J.Sanders, J. van Agteren;GroenLinks: mevr. M.C.J. van Heijster, J.A.R. Tenkink. ChristenUnie: B.P. Veldkamp, mevr. H. Meijer-Ytsma.

D66:
E.G.H. Westerbeek.

Afwezig m.k.

B. van Dijk (PvdA), D. Bouwman (PvdA) en F. Uçar (VVD)

 

OPENING

a - Vaststellen agenda

Besluit: Ongewijzigd vastgesteld.

 

b - Vaststellen hamerstukken voor de raadsvergadering van 29 mei 2006

Besluit: Stuknummers 12100, 12119 en 12113 worden als hamerstukken geagendeerd voor de raadsvergadering op 29 mei 2006. 12136 ‘RBT Jaarrekening 2005 en begroting 2007’ wordt vooralsnog als hamerstuk voor de raad van 29 mei 2006 geagendeerd. 12124 ‘Vaststellen subsidieverordening presentaties beeldende kunst en vormgeving 2006-2008’, 12126 ‘Rekening en verantwoording 2005 Stichting Personeelsvoorziening DCW’ worden aangehouden en geagendeerd voor de volgende vergadering Stedelijke commissie op 12 juni 2006.

 

c - Vaststellen besluitenlijst vergadering 24 april 2006

Besluit: Ongewijzigd vastgesteld.

 

d - Aandachtspunten- en toezeggingenlijst

Bij de burgemeester erop aandringen dat hij de druk erop houdt in Den Haag m.b.t. de babsenproblematiek. Reactie burgemeester verwerken in de aandachtspunten- en toezeggingenlijst voor de volgende vergadering.

 

e - Mededelingen

  • De voorzitter brengt het VNG congres op 13 en 14 juni onder de aandacht bij de raadsleden.
  • WWB actieplan wordt op 12 juni 2006 in het randprogramma behandeld i.v.m. de aard van het onderwerp. De antwoorden van de wethouder worden daarin meegenomen.
  • Aan de raadsleden worden zgn. Balengebouw-chocolaatjes aangeboden i.v.m. het Balenfestival.

•  Klik hier voor alle sprekers agendapunt I a t/m I e

 

f - Rondvraag >>klik hier voor het overzicht van de ingediende rondvraagpunten

Onderhandelingen werkgelegenheid Wegener/Tubantia – R. Tenkink (GroenLinks)

Sprekers: R. Tenkink, wethouder Helder
•  Klik hier voor alle sprekers

 

FC Twente – P. Welman (CDA)

Sprekers: P. Welman, wethouder Helder
•  Klik hier voor alle sprekers

 

Bijzondere bijstandsregeling ouderen – D. Boes-Schoonderbeek

Sprekers: D. Boes, wethouder Koomen
•  Klik hier voor alle sprekers

Toezegging: Wethouder Koomen vraagt bij gemeente Veenendaal na hoe zij omgaan met de ophoging van de maximum norm.

 

Wegwerkzaamheden – M. Kiranli (PvdA)

Sprekers: M. Kiranli, wethouder Goudt
•  Klik hier voor alle sprekers

Toezegging: indien de interne evaluatie interessante conclusies oplevert zal wethouder Goudt de raad hierover informeren via e-mail.

 

Inzet extra BKV-gelden – M. van Heijster (GroenLinks)

Spreker: M. van Heijster
•  Klik hier voor alle sprekers

De vragen worden via e-mail beantwoord door wethouder Koomen voor
12 juni 2006. De antwoorden worden meegenomen bij de bespreking in het randprogramma.

 

II  PROGRAMMA’S

WERK EN INKOMEN

a - Brief: Stadsbedrijf (stuk nr. 12142)

In de raadsvergadering van 8 mei j.l. is door het college toegezegd dat de raad nader wordt geïnformeerd over de wijze van communicatie met en de mate van betrokkenheid van het personeel, alsmede de verdere planning tot het totstandbrengen van een Stadsbedrijf.

B&W heeft in haar vergadering van 16 mei 2006 besloten om de nota “Bouwstenen Stadsbedrijf” nu niet vast te stellen en nu geen adviesaanvraag voor de COR vast te stellen. Dit met het oog op de gevoelens die leven bij de medewerkers.

Sprekers: W. van der Noordt, G.J. Oude Egberink, J. Hatenboer, A. Futselaar, R. Blaauw, R. Tenkink, H. Meijer, E. Westerbeek en wethouder Goudt.


•  Klik hier voor alle sprekers

Het processtuk wordt week 22 in het college behandeld. Het onderwerp komt in een later stadium terug op de agenda.

 

b - Agenderingsverzoek PvdA: verdwijnen ID-banen in Enschede

Sprekers: L. van Lier, G.J. Oude Egberink, J. Hatenboer, A. Futselaar, B. Sanders, R. Tenkink, H. Meijer, E. Westerbeek en wethouder Koomen.
•  Klik hier voor alle sprekers

Wethouder Koomen meldt dat een convenant is opgesteld met de scholen. De scholen zijn nu aan zet en daar is nu het wachten op. Pas dan bekijken hoe verder en of het convenant aangepast moet worden.

 

BEREIKBAARHEID EN MOBILITEIT

c - Raadsvoorstel: subsidieaanvraag Spoorse Doorsnijding (stuk nr. 12127)

  1. In verband met de subsidieaanvraag Spoorse doorsnijding de kosten van de tunnels, in totaal € 5.7400.000 (onder Station CS € 3.400.000 onder spoorlijn Enschede-Gronau € 2.340.000; verwachte uitvoering en prijspeil 2010) voorlopig te dekken uit de, vanaf 2007 te voeden,  Bestemmingsreserve Bereikbaarheid en Mobiliteit, onder de voorwaarde dat 25% van de totale kosten gedekt worden door de subsidietoekenning Spoorse doorsnijding;
  2. Indien subsidie in het kader van de Spoorse doorsnijding wordt toegekend verder na te gaan welke andere dekkingsbronnen of aanvullende subsidiebronnen in de periode 2008-2015 mogelijk zijn, om het gemeentelijke aandeel in de kosten verder te beperken.

Sprekers: M. Smit, L. Kloppers, A. Enklaar, P. Hillen, H. van Agteren, R. Tenkink, B. Veldkamp, E. Westerbeek en wethouder Goudt.


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: Het voorstel wordt als een bespreekpunt geagendeerd voor de raad van 29 mei 2006.

 

d - Raadsvoorstel: vaststellen aanpassing tarieventabel en tekening verordening Parkeerbelastingen 2004 (stuk nr. 12115)

Voorstel over te gaan tot vaststelling van:
A.   een nieuwe plattegrond behorende bij de verordening Parkeerbelastingen 2004;
B.   een verordening tot derde wijziging van de tarieventabel behorende bij de verordening Parkeerbelastingen 2004.

Sprekers: M. Kiranli, L. Kloppers, H. van Agteren, R. Tenkink


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: De commissie stemt in met het voorstel. Het voorstel wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering op 29 mei 2006.

 

ACTIEF IN DE STAD

e - Raadsvoorstel: aanbestedingsresultaat Muziekcluster en verantwoording
(stuk nr. 12139)

  1. het instemmen met de door het college in dit raadsvoorstel gegeven verantwoording over de ondernomen acties en stappen na het bekend worden van het tegenvallende aanbestedingsresultaat bouw Muziekcluster

  2. het instemmen met het overnemen door ons college van de aanbevelingen uit het onderzoeksrapport van Horvat & Partners van 9 mei 2006


•  Klik hier voor alle sprekers

 

f - Raadsvoorstel: aanbesteding bouwkundige en constructieve werken Muziekcluster (stuk nr. 12140)

  1. Kennis te nemen van de overwegingen van het college met betrekking tot de aanbesteding van de bouwkundige en constructieve werken van het muziekcluster;
  2. Kennis te nemen van het besluit om tot gunning over te gaan op basis van het onderhandelingsresultaat van de gemeente met de laagste inschrijver;
  3. Het bouwkrediet voor het muziekcluster te verhogen met € 3,5 miljoen en hiertoe met ingang van 2009 de programmabegroting structureel te verhogen met een bedrag van € 265.000 ten laste van de algemene middelen, alsmede in te stemmen met het voorstel de dienstreserve van de DMO voor een bedrag van € 1 miljoen ter beschikking te stellen als algemene risicovoorziening.

Sprekers: M. van Hees, D. Boes, J. Hatenboer, P. Hillen, R. Blaauw, M. van Heijster, B. Veldkamp, E. Westerbeek en wethouder Bleker.


•  Klik hier voor alle sprekers agendapunten II e en II f

Besluit: De raadsvoorstellen worden als bespreekpunten geagendeerd voor de raadsvergadering op 29 mei 2006. De commissie geeft de voorkeur aan scenario 1 zoals weergegeven in raadsvoorstel 12140.
Toezegging: wethouder Bleker zorgt dat de raad een gedetailleerd overzicht van de bezuinigingen ontvangen.


 


III  SLUITING


22.40 uur.