Voorzitter:

mevr. A.A. Broekman-Veltman

Secretaris:

B.C. de Groot

Deelnemers vergadering:

PvdA: mevr. M. van Hees, W.E. Wallinga, mevr. M.A. Rauhé-Meijer, mevr. M.E.J.H. Kiranli-Kronenburg. CDA: mevr. H.M. Kloppers-Platvoet, mevr. B.I. Boes-Schoonderbeek. Stadspartij: U. Visser, J. Hofte. GroenLinks: J. van der Zee, J.A.R. Tenkink, mevr. M.C.J. van Heijster. BBE: R. Blaauw. ChristenUnie: J. van der Graaf, P. Datema. D66: E. Westerbeek, A. van Duinen. Liedtke/Çegerek: mevr. A.G.J. Liedtke-Bevers. Fractie Ras: H. Ras   

Afwezig m.k.

 F.M.J. van der Aa – Hahn (VVD), J. Hatenboer (VVD) en mevr. H. Meijer-Ytsma (ChristenUnie).

 

I OPENING

a. Vaststellen agenda

Besluit: wordt vastgesteld onder vermelding dat agendapunten IIb en IIc gelijktijdig worden behandeld en dat daarbij twee woordvoerders per fractie worden toegestaan.

b. Vaststellen hamerstukken voor de debatraad van 30 januari 2006

Besluit: Stuknummers 11971 en 11966 worden vooralsnog als hamerstukken geagendeerd voor de raadsvergadering op 30 januari 2006.

c. Vaststellen besluitenlijst vergadering 9 januari 2006

Besluit: Ongewijzigd vastgesteld.

d. Aandachtspunten- en toezeggingenlijst

De voorzitter zegt toe dat het onderwerp kaderstelling welzijnswerk onder uitnodiging van de betreffende portefeuillehouder(s) wordt ingepland voor het randprogramma van de stedelijke commissie.

e. Mededelingen

Geen.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

f. Rondvraag

1) Faillietverklaring Koperen Koekenpan – T. Windmulder (PvdA)


•  Klik hier voor alle sprekers

 

2) Ecocentrum Emma – R. Tenkink (GroenLinks) en E. Wallinga (PvdA)


•  Klik hier voor alle sprekers

 

3) Klachten over handel Voortsweg 85 – A. Liedtke (Fractie L-C)


•  Klik hier voor alle sprekers

 

4) Internationale school – E. Westerbeek (D66)


•  Klik hier voor alle sprekers

 

5) Werkloze allochtone en autochtone jongeren – D. Boes (CDA)


•  Klik hier voor alle sprekers

Toezegging wethouder Helder: College komt met integraal voorstel. Voorzitter: dit punt wordt geplaatst op aandachtspuntenlijst stedelijke commissie.

 

6) Budget convenant PAVEM – M. van Heijster (GroenLinks)


•  Klik hier voor alle sprekers

 

II PROGRAMMA'S

BEREIKBAARHEID EN MOBILITEIT

a. Vaststellen projectenlijst Mobiliteitsplan 2004-2015 en beschikbaar stellen krediet - 11943

Sprekers: L. Kloppers, P. Datema, R. Blaauw, E. Westerbeek, U. Visser, A. Enklaar, M. Kiranli-Kronenburg, J. van der Zee, wethouder J. Goudt.


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: De commissie stemt op hoofdlijnen in met het voorstel. Het voorstel wordt als bespreekpunt geagendeerd voor de debatraad van 30 januari 2006. Afgesproken is dat tijdens de behandeling van dit voorstel in de debatraad alleen nog de in de tweede termijn aangegeven onderwerpen aan de orde komen: compensatiepakket Noord, tariefsdifferentiatie openbaar vervoer en oplossing verkeersproblematiek op de singels.

 

b. Instemmen met de voorstellen inzake Auke Vleerstraat, Kanaalzone en Ecozone Twekkelo-Driene – 11905 (behandeld samen met agendapunt IIc)

c. Instemmen met de voorgestelde investeringen t.b.v. de fysieke bereikbaarheid i.r.t. MER-VER en Auke Vleerstraat – 11904 (behandeld samen met agendapunt IIb)

Sprekers: W. Arends (GroenBeraad), U. Visser, A. Enklaar, M. Rauhé, M. Kiranli, J. van der Zee, E. Westerbeek, P. Datema, L. Kloppers, wethouders A. le Loux en J. Goudt.


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: Beide voorstellen worden afzonderlijk als bespreekpunt geagendeerd voor de debatraad van 30 januari 2006. Afgesproken is dat tijdens de behandeling van deze voorstellen in de debatraad alleen nog de in de tweede termijn aangegeven onderwerpen aan de orde komen: ecozone, financiering en sparen, zicht op Twekkelo, (fiets)brug. PvdA geeft aan een motie inzake de bijdrage van derden voor te bereiden.

 

Sluiting: 22.15 uur