Voorzitter:

mw. A.A.  Broekman-Veltman

Secretaris:

Mw. S. Persijn

Deelnemers vergadering:

PvdA: mevr. M.A. van Hees, M.A. Rauhé-Meijer, T. Windmulder, D. Bouwman,
L.J.J. van Lier;  CDA: mevr. H.M. Kloppers-Platvoet, P.G. Welman, G.J. Oude Egberink, S.A. Gabriël, G.J. van der Veen, mevr. B.L. Boes-Schoonderbeek,
VVD: mevr. W.R.  van der Hoek, mw. H.A. Nijhuis, J. Hatenboer, F. Uçar;
SP: mw. J.E.L. Futselaar, mw. P.M. Hillen, M.J. Gloerich; GroenLinks: mevr. M.C.J. van Heijster, J.A.R. Tenkink,
mw. M.J. Arends; BBE: R. Blaauw,
B.J. Sanders, J. van Agteren; ChristenUnie; mw. H. Meijer-Ytsma, B.P.Veldkamp; D66: E.G.H. Westerbeek,
E. Eerenberg

Afwezig m.k.

PvdA: mw. C.J. Neijhoft, B. van Dijk; VVD: A.H. Enklaar

 

I  OPENING

De voorzitter vraagt goedkeuring aan de commissie om de heer B. Veldkamp namens de ChristenUnie het woord te laten voeren in afwachting van zijn benoeming als raadslid en de heer E. Eerenberg namens D66 het woord te laten voeren in afwachting van zijn benoeming als fractievertegenwoordiger


Besluit: de commissie stemt in met het voorstel

 

a - Vaststellen agenda

Besluit: Het verzoek van de heer Hatenboer om de beantwoording van de vragen die hij heeft gesteld volgens de art. 38 procedure over het muziekkwartier, onderdeel uit te laten maken van de bespreking van het agendapunt II e, wordt ingewilligd.

 

b - Vaststellen besluitenlijst vergadering 13 februari 2006

Besluit: Ongewijzigd vastgesteld.

 

c - Vaststellen hamerstukken voor de raadsvergadering op 8 mei 2006

Besluit: Stuknummers 12083, 12049, 12067, 12086, 12093, 12042, 12051, 12052, 12061, 12070, 12074, 12075, 12077, 12079, 12080 en 12081 worden als hamerstukken geagendeerd

•  Klik hier voor alle sprekers agendapunt I a t/m I c

 

e - Mededelingen

Sprekers: J. Hatenboer
•  Klik hier voor alle sprekers agendapunt I d en I e

De aanmeldingsdatum voor bespreking van stukken ter kennisneming zal worden gewijzigd van datum eerstolgende vergadering naar de datum van het voorzittersoverleg.

Stadsbedrijf is ter bespreking aangemeld door de VVD; het raadspredium zal worden verzocht om hierover een debat te agenderen in de raadsvergadering van 8 mei.

 

d - Aandachtspunten- en toezeggingenlijst

Sprekers: mw. M. van Hees


De griffie mailt de nieuwe wethouders de aandachtspunten- en toezeggingenlijst , doet navraag bij de burgemeester mbt stand van zaken van het punt babsenproblematiek.

De inrichting van de raadszaal wordt in de aandachtspuntenlijst opgenomen.

 

f - Rondvraag

>> klik hier voor een overzicht van de ingediende rondvragen

De voorzitter meldt dat rondvragen moeten worden ingediend bij de raadsgriffie en dat bij de rondvraag alleen de indiener en beantwoorder het woord mogen voeren.

Uitstel fusie enschedese speeltuinen met Alifa

Sprekers: D. Bouwman, W.. Wallinga (wethouder)


•  Klik hier voor alle sprekers

 

II  PROGRAMMA’S

OPGROEIEN IN DE STAD

a - Vaststellen leerplichtverslag schooljaar 2004/2005 (stuknr. 12062)

Sprekers:mw. D. Boes, mw.M. Rauhé, mw. A.   Futselaar, mw. M. Arends, mw. R. Van der Hoek, E. Helder (wethouder), mw. I. Kleine (DMO)
•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: het voorstel wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 8 mei;

Toezegging wethouder: voor 8 mei worden de onbeantwoorde vragen per mail beantwoordt.

 

b - Instemmen met vorming van voorzieningen voor subsidieaanvragen BOS (Buurt-Onderwijs-Sport)-stimuleringsregeling periode 2007-2010 (stuknr. 12069)

Sprekers: mw. Nijhuis, P. Welman, D. Bouwman, mw. A. Futselaar, mw. H.Meijer, E. Westerbeek, mw. M. Arends. W. Wallinga
•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: het voorstel wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 8 mei;

Toezegging wethouder: de raad wordt tussentijds geïnformeerd dmv een notitie met daarin duidelijke indicatoren over de voortgang van de lopende BOS-projecten.

 

WONEN

c - Vaststellen Huisvestingsverordening Enschede 2006 (stuknr. 12041)

Sprekers:B. Veldkamp , J. van Agteren, E. Westerbeek, F. Uçar , G.J. van der Veen, T. Windmulder , M. Gloerich, R. Bleker (wethouder)
•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: het voorstel wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 8 mei;

Toezeggingen wethouder Bleker: zodra convenanten/overeenkomsten aan de orde zijn mbt de woonwagens wordt de raad via een voortgangsrapportage geïnformeerd;
de wethouder zal nagaan of een stickersysteem op panden ingevoerd kan worden zodat zichtbaar is dat een pand een gebruiksvergunning heeft.

 

WERK EN INKOMEN

d - brief tussentijdse rapportage WWB Actieplan (stuknr. 12047)

Sprekers: J. Hatenboer, G. Oude Egberink , D. Bouwman, mw. A. Futselaar, B. Sanders, E. Westerbeek, R. Tenkink, mw. M. Koomen (wethouder)
•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: 2e termijn bespreking in de volgende vergadering; de wethouder, mw. Koomen krijgt dan als eerste het woord.

 

ACTIEF IN DE STAD

e - brief tegenvaller aanbesteding Muziekcluster Enschede (stuknr. 12064)- behandeling in combinatie met beantwoording vragen art. 38 Hatenboer.

Sprekers:J. Hatenboer, mw. D. Boes, mw. P. Hillen, mw. H. Meijer , R. Blaauw, E. Westerbeek, mw. M. van Hees , mw. M.van Heijster, R. Bleker.
•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: de politieke en inhoudelijke discussie over de aanbestedingsprocedure, vervolgstappen en keuzes om het project te realiseren worden gevoerd zodra de resultaten van het onderzoek naar de aanbestedingsprocedure binnen zijn, met een streven naar de raadsvergadering van 8 mei. Is die datum niet haalbaar, dan zal het in de raad van 29 mei worden geagendeerd.


 


III  SLUITING


22.35 uur.