Voorzitter:

Mevr. A.A. Broekman-Veltman

Secretaris:

Mevr. S.F. Morsink

Deelnemers vergadering:

PvdA: mevr. M.A.  van Hees, C. Örnek, T. Windmulder,
D. Bouwman,
L.J.J. van Lier; CDA: P.G. Welman, S. Gabriël, mevr. B.L. Boes-Schoonderbeek. VVD: J. Hatenboer, A.H. Enklaar, mevr. W.R. van der Hoek. SP: mevr.
J.E.L. Futselaar. BBE: J. van Agteren. GroenLinks: mevr. M.C.J. van Heijster, J.A.R. Tenkink, mevr. M.J. Arends. ChristenUnie: B.P. Veldkamp, mevr. H. Meijer-Ytsma.

D66:
E.G.H. Westerbeek.

Afwezig m.k.

A.K. Boersma, wethouders Bleker en Goudt

 

I   OPENING

a - Mededelingen

 

b - Vaststellen agenda

Besluit: Vastgesteld. Raadsvoorstel 12122, Nota MPG 2006 wordt aangehouden en geagendeerd voor de volgende vergadering op 10 juli 2006.


c - Vaststellen hamerstukken voor de raadsvergadering van 3 juli 2006

Besluit:

Hamerstukken raad 3 juli 2006:
12178 - Krediet te verlenen tbv aanpassingen ICT rekencentrum
12164 - Instemmen met onttrekken gelden aan de stelpost concern en toevoegen product arbeidsmarktparticipatie t.b.v. Stichting Veiligheidszorg Twente
12168 - Geen medewerking verlenen aan het verzoek om herziening bestemmingsplan “Buitengebied 1996” t.b.v. bouwen woning aan Windmolenweg of Kwinkelerweg Boekelo
12175 - Bekrachtigen principebesluit d.d. 27-2 routering gevaarlijke stoffen
12177 - Vaststellen een 2e wijziging van de tarieventabel bij de Legesverordening
12181 - Vaststellen voorbereidingsbesluit Windmolenweg
12184 - Kredietaanvraag inbouwpakket werkplein Enschede
Bespreekpunt raad 3 juli 2006:
12182 - Krediet verstrekken voor nieuwbouw Natuureducatie
12186 - Krediet verstrekken voor aankoop wijkgebouw Het Kompas
Aangehouden voor bespreking in Stedelijke commissie 10 juli 2006:
12180 - Kostendekkendheid begraafplaatsrechten


d - Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering 12 juni 2006

Besluit: Ongewijzigd vastgesteld.
Opmerking: mevr. Van Heijster heeft de antwoorden op de gestelde vragen zoals geagendeerd over BKV nog niet ontvangen.

 

e - Aandachtspunten- en toezeggingenlijst

  • Evaluatie Reïntegratieverordening: in juni vindt een landelijke evaluatie plaats. Uitkomsten afwachten en op basis daarvan de Enschedese situatie evalueren.
  • Wethouder Van der Zee heeft gemeld dat hij in november dit jaar met korte notitie komt met uitgangspunten voor dierenwelzijnsbeleid.
  • Wethouder Van der Zee stelt voor om in het randprogramma iets in het algemeen en toegespitst op de landinrichting in Noord Enschede toe te lichten na de zomer. Bovendien stelt hij een fietstocht voor langs de ingrepen van Landinrichting Zuid.
  • De heer Van Agteren (BBE) heeft een rondvraag ingediend over een toezegging over Luchthaven Twente. Volgende week dinsdag komt de voortgangsrapportage van de luchthaven in B&W. De financiele aspecten uit de rondvraag komen daar aan de orde. Na B&W kan de voortgangsrapportage naar de raad. Toevoegen aan aandachtspuntenlijst.

•  Klik hier voor alle spreker agendapunten I a t/m I e

f - Rondvraag >> klik hier voor het overzicht

  • Wel of geen bijdrage voor niet gebruiken cocaïne – T. Windmulder (PvdA)
  • Beloning heroïneverslaafden – H. van Agteren (Burgerbelangen Enschede)

sprekers: A. Enklaar, B. van Agteren, wethouder Wallinga.

Wethouder Wallinga: Gemeente Enschede vindt geldverstrekking geen goede zaak en zal kijken naar een andere soort beloning.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

  • Financiële bijdragen provincie – P. Welman (CDA)

sprekers: P. Welman, wethouder Wallinga

Toezegging wethouder Wallinga: De raad ontvangt het voortgangsbericht over de ijsbaan voor het zomerreces.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

  • Voedselbank – A. Futselaar (SP)

sprekers: A. Futselaar, wethouder Koomen

Wethouder Koomen heeft een afspraak gemaakt met de initiatiefnemers van de Voedselbank. De wethouder doet een mededeling over de voortgang in de volgende vergadering van de Stedelijke commissie op 10 juli 2006. Het onderwerp wordt op de aandachtpuntenlijst toegevoegd.
•  Klik hier voor alle sprekers

 

II PROGRAMMA’S

WERK EN INKOMEN

a - Raadsvoorstel: Vaststellen beleidsverslag 2005 WWB (stuk nr. 12162) i.c.m. II b

Voorstel: het beleidsverslag 2005 Wet werk en bijstand vast te stellen.

Raadsvoorstel: Instemmen met uitvoering van de WWB, loaw/loaz, Bbz en WWik (stuk nr. 12174)  i.c.m. II a

Voorstel: het uitspreken van een positief oordeel over de uitvoering van de WWB, loaw/loaz, Bbz en Wwik, na kennis te hebben genomen van de bestuurlijke mededelingen en het Beleidsverslag 2005 Wet werk en bijstand.

Sprekers: D. Bouwman, S. Gabriel, J. Hatenboer, A. Futselaar, H. van Agteren, R. Tenkink, H. Meijer, E. Westerbeek, wethouder Koomen, L. Roijakkers (DMO) en inspreker: dhr H. Visser.


•  Klik hier voor alle sprekers


Besluit: De raadsvoorstellen, stuknummers 12162 en 12174, worden als bespreekpunt geagendeerd voor de raadsvergadering op 3 juli 2006.


Toezegging: Wethouder Koomen gaat na of het cijfer van het clienttevredenheidsonderzoek 2003 correct is. Volgend jaar zal aandacht worden geschonken aan de tabellen in het beleidsverslag.

De niet beantwoorde vragen worden schriftelijk afgedaan door de wethouder voor de raad van 3 juli 2006.

 

OPGROEIEN IN DE STAD

c - Raadsvoorstel: Vaststellen begroting 2006 Consent (stuk nr. 12145)

Voorstel: de begroting 2006 van Consent vast te stellen.

Sprekers: L. van Lier, D. Boes, R. van der Hoek, A. Futselaar, H. van Agteren, M. Arends, wethouder Helder.


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: De commissie stemt in met het voorstel met dien verstande dat de begroting volgend jaar tijdig en duidelijk leesbaar wordt aangeboden. Het voorstel wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 3 juli 2006.

Toezegging: Wethouder Helder spreekt met de ambtenaren en Consent af de aanbieding van de begroting inclusief balans te vervroegen.

 

ACTIEF IN DE STAD

d - Raadsvoorstel: Instemmen met onttrekking aan de reserve inburgering (stuk nr. 12173)

Voorstel: het onttrekken van een bedrag van € 0,82 mln aan de reserve inburgering ter dekking van het tekort op de begrote kosten in 2006. Deze begrote kosten zijn ruim € 4,4 mln voor de integratie van Nieuwkomers en (allochtone) inwoners van de Gemeente Enschede. De overige kosten worden gedekt door de in 2006 te ontvangen rijksmiddelen van circa  € 3,58 mln.

Sprekers: C. Ornek, D. Boes, A. Enklaar, A. Futselaar, H. van Agteren, M. van Heijster, B. Veldkamp, wethouder Wallinga en G.J. Gankema (DMO)


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: De commissie stemt in met het voorstel. Het voorstel wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 3 juli 2006.

Toezegging wethouder Wallinga: Het college komt z.s.m., indien mogelijk voor het zomerreces anders september, met een discussienotitie om tot de contouren van inburgering te kunnen komen. Zo spoedig mogelijk na het zomerreces wordt een informele voorlichtingsbijeenkomst georganiseerd voor de raad. Voor januari 2007 wordt een politiek discussie gevoerd in de Stedelijke commissie.

 

III  MIDDELEN ALGEMEEN

a - Raadsvoorstel: Vaststellen nota Meerjaren Perspectief Grondbedrijf 2006 (stuk nr. 12122)Besluit: Aangehouden. Agenderen voor de volgende vergadering Stedelijke commissie op 10 juli 2006.

 

IV  SLUITING

21.45 uur.