Voorzitter:

Mevr. A.A. Broekman-Veltman en plv. mevr. H.M. Kloppers-Platvoet

Secretaris:

Mevr. S.F. Morsink

Deelnemers vergadering:

PvdA: mevr. M. van Hees, S. Salikram, C. Örnek, G. Dijkhuizen. CDA: B. Heeringa, G.J. Oude Egberink, A.S. Arι. VVD: mevr. A.A. Broekman-Veltman, J. Hatenboer,
F. Uçar. Stadspartij: J. Hofte, U. Visser. Fractie Ras: H. Ras. GroenLinks: J.A.R. Tenkink, mevr. M.C.J. van Heijster. BBE: J.H. Schoeman. Liedtke/Çegerek: mevr. A.G.J. Liedtke-Bevers. ChristenUnie: J. van der Graaf, P. Datema, mevr. H. Meijer-Ytsma. D66: A. van Duinen, E. Westerbeek.

Afwezig m.k.

J. van der Zee

I

opening

 

 

 

a

Vaststellen agenda

 

 

 

 

 

Besluit: ongewijzigd vastgesteld.

 

 

 

 

b

Vaststellen besluitenlijst vergadering 12 september 2005

 

 

 

 

 

Besluit: Ongewijzigd vastgesteld.

 

 

 

 

c

Vaststellen hamerstukken voor de hamerraad op 3 oktober 2005

 

 

 

 

 

Besluit: Stuknummers 11836, 11790, 11837, 11832, 11833 en 11835 worden als hamerstukken geagendeerd.

 

 

 

 

d

Aandachtspunten- en toezeggingenlijst

 • J. van der Graaf herinnert het college aan de toezegging t.a.v. de evaluatie afvalbrengpunten.
 • In het volgende voorzittersoverleg wordt de aandachtpunten- en toezeggingenlijst opgeschoont.

•  Klik hier voor alle sprekers agendapunten I a t/m I d

 

f    Mededelingen

Burgemeester Den Oudsten:

 • Regio Twente: het rapport, geagendeerd voor de regioraad van 19 oktober, wordt met de raad besproken (b.v. in het randprogramma).
 • De burgemeester zegt toe dat raadsleden het rapport van de commissie Kerckhaert inzake de politieregio Twente toegezonden krijgen.
 • Binnenkort wordt het kabinetsstandpunt bekend omtrent de hervorming van de politie organisatie. In de komende periode zal hiertegen fors geprotesteerd worden. De discussie over de consequenties zal ook met de raad gevoerd worden in de stedelijke commissie.

Voorzitter A.A. Broekman-Veltman:

 • Extra 15 minuten gereserveerd voor de rondvraag. De voorzitter licht de spelregels toe t.a.v. rondvragen.

•  Klik hier voor alle sprekers

 

e    Rondvraag

 1. Longstay voorziening drugs- en alcoholverslaafden – H. Hofte (Stadspartij)

•  Klik hier voor alle sprekers

 

II   MIDDELEN ALGEMEEN

a
Raadsvoorstel: Instemmen met standpunten en besluiten van het College m.b.t. Concernrapportage 2005 en instemmen met begrotingswijziging - 11839

 1. Kennis te nemen van de Concernrapportage 2005

 2. In te stemmen met de standpunten en besluiten van het College zoals vermeld in hoofdstuk 2

 3. De gemeentebegroting te wijzigen conform de bijgevoegde Concept-Begrotingswijziging.

Sprekers: B. Heeringa, J. Hatenboer, U. Visser, R. Tenkink, J. Schoeman, P. Datema.


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: Het voorstel wordt als bespreekpunt geagendeerd voor de raadsvergadering van 17 oktober 2005.

Toezegging wethouder Goudt: de technische vragen worden schriftelijk beantwoord.

 

III  PROGRAMMA’S

ECONOMISCHE ONTWIKKELING

 

a
Brief: Ecocentrum Emma inzake afgewezen aanvraag voor subsidie - 11794

Sprekers: C. Ornek, G.J. Oude Egberink, F. Ucar, U. Visser, R. Tenkink, J. van der Graaf, E. Westerbeek.
•  Klik hier voor alle sprekers

De raad wil aan het college overbrengen dat zij het initiatief in principe een warm hart toedragen. Het onderwerp zal in een later stadium terug komen op de agenda.

 

WERK EN INKOMEN

 

b

Brief: Afwijzing motie financiële ondersteuning Stichting BEU - 11828

Sprekers: M. van Hees, G.J. Oude Egberink, A.A. Broekman, U. Visser, H. Ras,
R. Tenkink, J. Schoeman, J. van der Graaf, A. van Duinen

•  Klik hier voor alle sprekers

De raad blijft bij haar standpunt en vindt dat het college de motie moet uitvoeren m.u.v. de ChristenUnie. Het onderwerp wordt opnieuw geagendeerd voor de vergadering op 10 oktober.

Toezegging wethouder De Weger: De wethouder levert de argumentatie van het college op papier aan. Het onderwerp wordt dinsdag 27 september in het college besproken.

 

c
Vaststellen beleidsverslag 2004 Werk en Bijstand - 11787

 1. Het beleidsverslag 2004 Werk en Bijstand vast te stellen.

Sprekers: C. Ornek, G.J. Oude Egberink, A. Broekman, U. Visser, H. Ras, R. Tenkink, H. Meijer, A. van Duinen.


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: Het voorstel wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 3 oktober 2005. Veel van de besproken onderdelen komen separaat terug op de agenda.

Toezegging wethouder De Weger: De detailvragen worden schriftelijk beantwoord. De wethouder komt met twee notities.

 

ECONOMISCHE ONTWIKKELING

 

d
Raadsvoorstel: Instemmen met ruimtelijk toetsingskader Muziekkwartier & Stationsomgeving – 11795

 1. Instemmen met het ruimtelijk toetsingskader Muziekkwartier & Stationsomgeving.

Sprekers: G. Dijkhuizen, A.S. Ari, J. Hatenboer, U. Visser, H. Ras, M. van Heijster, P. Datema, A. van Duinen.


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: Het voorstel wordt, onder voorbehoud van CDA, geagendeerd als hamerstuk voor de raadsvergadering van 3 oktober 2005.

Toezegging wethouder Helder: Het idee van VVD t.a.v. het ‘langzaam verkeer-tunneltje’ wordt als wens meegenomen bij de uitwerking. In een volgende fase wordt de discussie over de woontoren gevoerd.

 

IV

SLUITING

 

 

 

23.15 uur.