Voorzitter:

A.A. Broekman-Veltman

Secretaris:

S.F. Morsink

Deelnemers vergadering:

PvdA: G. Dijkhuizen, T. Windmulder. CDA: B. Heeringa, G.J. Oude Egberink, mevr. B.I. Boes-Schoonderbeek. VVD: mevr. F.M.J. van der Aa-Hahn, J. Hatenboer. Stadspartij: J. Hofte, U. Visser. GroenLinks: J. van der Zee, J.A.R. Tenkink, mevr. M.C.J. van Heijster. BBE: J.H. Schoeman. Liedtke/Çegerek: mevr. A.G.J. Liedtke-Bevers. ChristenUnie: J. van der Graaf. D66: A. van Duinen, E. Westerbeek.

Afwezig m.k.

mevr. M. van Hees (PvdA), mevr. H. Meijer-Ytsma (ChristenUnie), H. Ras (Fractie Ras) en wethouder E. Helder.

 

I OPENING

a. Vaststellen agenda

Besluit: Ongewijzigd vastgesteld. Rondvragen 4 en 5 worden bij de mededelingen beantwoord.

b. Vaststellen besluitenlijst vergadering 14 november 2005

Besluit: Ongewijzigd vastgesteld.

c. Vaststellen hamerstukken voor de debatraad op 19 december 2005

Besluit: Stuknummers 11882 en 11903 worden als hamerstukken geagendeerd voor de raadsvergadering op 19 december 2005

d. Aandachtspunten- en toezeggingenlijst

Geen opmerkingen


•  Klik hier voor alle sprekers

e. Mededelingen

Weerssituatie – Burgemeester P. den Oudsten en wethouder R. Bleker


•  Klik hier voor alle sprekers

Toezegging Burgemeester Den Oudsten: De raad krijgt t.z.t. de resultaten van de uitgebreide evaluatie medegedeeld.

f. Rondvraag

 

1) U. Visser (Stadspartij) – Beheer (bouw)tekeningen


•  Klik hier voor alle sprekers

 

2) M . van Heijster (GroenLinks) – Migrantenwerk


•  Klik hier voor alle sprekers

Toezegging wethouder Hassink: De vragen van mevr. Van Heijster m.b.t. heroverwegingen 2003 worden binnen 1 week schriftelijk beantwoord door het college.

 

3) U. Visser (Stadspartij) – Zorgkostenvoorschot


•  Klik hier voor alle sprekers

 

4) H. Hofte (Stadspartij) - Sneeuwoverlast

5) T. Windmulder (PvdA) - Sneeuwoverlast

Behandeld bij agendapunt 1e Mededelingen.


 

6) R. Tenkink (GroenLinks) – Lobbyactie Hans Wiegel


•  Klik hier voor alle sprekers

Toezegging Burgemeester Den Oudsten: Binnen 3 weken wordt de raad door middel van een memo door het college geïnformeerd over de voortgang doorstart Vliegbasis. Naar aanleiding van de memo wordt het onderwerp geagendeerd.

 

II PROGRAMMA'S

OPGROEIEN IN DE STAD

a. Beschikbaar stellen van een bouwkrediet t.b.v. de start van de realisatiefase van de Scholingsboulevard - 11906

Sprekers: G. Dijkhuizen, D. Boes, S. van der Aa, U. Visser, M. van Heijster, J. van der Graaf, E. Westerbeek en wethouder Goudt.
Inspreker: mevr. P. Zomer (Medezeggenschapsraad Stedelijk Lyceum).
Ambtelijke bijstand: dhr. Bouwman (projectdir. Hardware)


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: Met name de bijgaande memo roept politieke vragen op bij de meerderheid van de fracties. De commissie agendeert het voorstel als bespreekpunt voor de debatraad van 19 december 2005.

 

SLUITING: 21.30 uur