Voorzitter:

J. van der Zee

Secretaris:

M.R.M. Lutjann

Deelnemers vergadering:

PvdA: mevr. M. van Hees, S. Salikram, T. Windmulder. CDA: B. Heeringa, mevr. B.I. Boes-Schoonderbeek, A.S. Arı, G.J. Oude Egberink, G.J. van der Veen. VVD: mevr. A.A. Broekman-Veltman, mevr. F.M.J. van der Aa-Hahn, F. Uçar, G.A.M. Haisma Stadspartij: J. Hofte, U. Visser. Fractie Ras: H. Ras. GroenLinks: J.A.R. Tenkink, mevr. M.C.J. van Heijster. BBE:.J.J. van Maanen. Liedtke/Çegerek: mevr. A.G.J. Liedtke-Bevers. ChristenUnie: J. van der Graaf, P. Datema. D66: A. van Duinen, J. Kerkwijk.

Afwezig m.k.

 J.H. Schoeman

 

I  OPENING

A)  VASTSTELLEN AGENDA

Besluit:  de PvdA verzoekt het College de stukken ter kennisname: ”Klanttevredenheidsonderzoek 2004 Wet Werk en Bijstand” en “Memo rapportage VINEX 1995-2004” te behandelen in het randprogramma. Het stuk ter kennisname: “Brief gesubsidieerde arbeid bij sportverenigingen” wordt op verzoek van de PvdA geagendeerd voor een volgende vergadering.

B)  VASTSTELLEN HAMERSTUKKEN VOOR DE RAAD OP 6 JUNI 2005

Besluit:  11665, 11664, 11682 en 11680 worden als hamerstukken geagendeerd voor de raad op 06 juni 2005.  Het CDA meldt dat stuknummer 11682 nog niet in de fractie besproken is en door het CDA nog aangemeld kan worden als bespreekpunt.

C)  VASTSTELLEN BESLUITENLIJST VORIGE VERGADERING

Besluit:  ongewijzigd vastgesteld.

D)  AANDACHTSPUNTEN EN TOEZEGGINGENLIJST

Geen opmerkingen.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

F)  RONDVRAAG

1. Toekomst budget uitbetaling bijstand - mw. A.A. Broekman-Veltman (VVD

2. Gevolgen nieuw verdeelmodel rijksbijdrage bijstand aan gemeente Enschede – R. Tenkink (Groen Links)


•  Klik hier voor alle sprekers

Toezegging wethouder de Weger:  de wethouder zal zorg dragen dat er een schriftelijke gedetailleerde beantwoording van de twee ingediende rondvragen uit zal gaan naar Raad en pers. Het onderzoek dat in opdracht van het College wordt uitgevoerd door de UT naar mogelijke weeffouten in het nieuwe verdeelmodel rijksbijdrage bijstand zal volgende week gepubliceerd worden. De wethouder zal zorg dragen dat de Raad hier ook de onderzoeksresultaten van ontvangt.

 

3. Afname aantal woningen door zorgpalet appartementencomplex Roombeek aan de Roomweg – mw. A.A. Liedtke-Bevers (Fractie L/C)


•  Klik hier voor alle sprekers

 

4. Overlast binnenstad – F. Ucar (VVD)
In overleg met de heer Ucar zal deze rondvraag aan de orde worden gesteld in stadsdeelcommissie Centrum.

 

II  PROGRAMMA'S

ECONOMISCHE ONTWIKKELING

a)  Raadsvoorstel: krediet verlenen ten behoeve van dekking kosten projectorganisatie doorstart Luchthaven - 11651

 1. Kennis nemen van de samenvatting van het projectvoorstel ‘Herontwikkeling vliegbasis Twente en omgeving’.
 2. Een krediet van 470. 000 euro exclusief BTW verlenen ter dekking van de kosten van de projectorganisatie doorstart luchthaven.
 3. Deze kosten ten laste brengen van de reserve “Verbetering stad”.
 4. Deze wijziging door te voeren in de begroting 2005.

Sprekers: J. van Maanen, J. Kerkwijk, B. van Dijk, G. Oude Egberink, R. Tenkink, G. Haisma, H. Ras, H. Hofte, wethouder Helder


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit:  op verzoek van D’66, GroenLinks en de VVD gaat dit raadsvoorstel als bespreekpunt naar de Raad van 27 juni.


Toezegging wethouder Helder:  het College zal in september de balans opmaken inzake dit voorstel en in september terugkeren in de stedelijke commissie met een stand van zaken hieromtrent.

 

OPGROEIEN IN DE STAD

b)  Raadsvoorstel: vaststellen het Leerplichtverslag schooljaar 2003/2004 van de gemeente Enschede - 11657

 1. Vaststellen van het Leerplichtverslag schooljaar 2003/2004 van de gemeente Enschede.
 2. Conform artikel 25, lid 2 van de Leerplichtwet 1969, het leerplichtverslag over het schooljaar 2003/2004, toesturen naar de minister van OC&W.

Sprekers: H. Hofte, C. van der Aa-Hahn, P. Datema, S. Salikram, D. Boes-Schoonderbeek, A. van Duinen, A. Kamphuis (DMO), wethouder Helder


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit:  met instemming van de commissie wordt het voorstel als hamerstuk geagendeerd voor de raad van 06 juni. Wethouder Helder merkt op dat men in het volgende leerplichtverslag zal trachten data van vergelijkbare gemeenten op te nemen in het verslag.

 

WOON- EN LEEFOMGEVING

c)  Raadsvoorstel: kennisnemen “GRAP in uitvoering” en vaststellen visie GRAP (GroenstructuurActiePlan) - 11675

 1. Kennis te nemen van het boekje ‘GRAP in uitvoering – het resultaat 2000-2004’
 2. Vaststellen van de visie zoals verwoord in het GroenstructuurActieplan.
 3. Vaststellen van de scenario’s ‘Land in de Stad’ en ‘Buiten in de buurt’ alsmede de coöperatieve strategie als richtinggevend voor uitvoering van GRAPprojecten in de periode 2006-2009.
 4. Het extra benodigde bedrag van € 250.000,- voor de onder de kop ‘overwegingen’ aangegeven onderdelen te betrekken in de afweging van aanvragen voor nieuw beleid in het kader van de Programmabegroting 2006-2009.
 5. Na de vaststelling van de Programmabegroting 2006-2009 en het daarmee vastgestelde GRAPbudget het college opdracht te verlenen tot het selecteren van projecten uit de uitvoeringsprogramma’s Land in de Stad’ en ‘Buiten in de buurt’ 2006-2009.

Sprekers: A. Enklaar, M. van Heijster, G. van der Veen, T.Windmuler, P. Datema, A. van Duinen, J. van Maanen, wethouder Bleker en wethouder Le Loux


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit:  met instemming van de commissie wordt het voorstel als hamerstuk geagendeerd voor de raad van 06 juni.


Toezegging wethouder Le Loux:  op 20 juni staat verkenning buitengebied gepland voor het randprogramma en op deze wijze zal de Raad nader geinformeerd worden over de Usseler Es.

 

WEDEROPBOUW EN NAZORG

d)  Raadsvoorstel: vaststellen de Subsidieverordening APR Roombeek - 11673

 1. Besluiten tot vaststelling van de Subsidieverordening Arbeidsplaatsenpremieregeling Roombeek (APR Roombeek).

Sprekers: G. Oude Egeberink, B. van Dijk, J. van der Graaf, J. van Maanen, A. Enklaar, L. van der Ree (DSOB), wethouder Bleker


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit:  met instemming van de commissie wordt het voorstel als hamerstuk geagendeerd voor de raad van 06 juni.

 

WOON- EN LEEFOMGEVING

e)  Raadsvoorstel: vaststellen de kadernotitie Texoprint Boekelo - 11685

 1. De Kadernotitie Texoprint Boekelo vast te stellen.

Sprekers: A. Broekman-Veltman, M. van Heijster, P. Datema, S. Salikram, S. Ari, dhr. Nijenhuis (projectleider), wethouder Le Loux en wethouder de Weger


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit:  met instemming van de commissie wordt het voorstel als hamerstuk geagendeerd voor de raad van 06 juni.


Toezegging wethouder de Weger:  de wethouder zegt toe dat de toeristische functie in Boekelo opnieuw op de agenda van West geplaatst zal worden. De wethouder zegt tevens toe dat het openbaar vervoer naar en in Boekelo nog nader bekeken zal worden. Hier moet nog een onderzoek naar gestart worden en dit punt komt dus nog terug. Op verzoek van de PvdA zal de exploitatie overeenkomst vertrouwelijk voor de Raad ter inzage worden gelegd.

 

ECONOMISCHE ONTWIKKELING

f)  Memo: Evenementen en “bijzondere redenen”/geluidsaspecten (11659)

g)  Memo: Tussenevaluatie Evenementen 2004-2005 (11587)

Sprekers: J. van der Graaf, E. Wallinga, G. Oude Egberink, R. Tenkink, F. Ucar, U. Visser, dhr. Scholten (uitbureau), wethouder Helder


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit:  de eindevaluatie moet nog plaatsvinden. Zodra deze er is kan deze geagendeerd worden voor de stedelijke commissie. De wethouder merkt op dat deze zal trachten om transparante gegevens aan te leveren aan de Raad inzake de bijdragen van derden/private partijen voor de behandeling van de programma begroting.


 


SLUITING:  22.55 uur