Voorzitter:

J. van der Graaf

Secretaris:

Mevr. S.F. Morsink

Deelnemers vergadering:

PvdA: mevr. M. van Hees, mevr. M.E.J.H. Kiranli-Kronenburg, W.E. Wallinga, C. Örnek, T. Windmulder. CDA: B. Heeringa, mevr. H.M. Kloppers-Platvoet, G.J. Oude Egberink. VVD: G.A.M. Haisma, J. Hatenboer, R.F. Echtermeijer, F. Uçar. Stadspartij: J. Hofte, U. Visser. Fractie Ras: H. Ras. GroenLinks: J. van der Zee, J.A.R. Tenkink. BBE: J.H. Schoeman. Liedtke/Çegerek: mevr. A.G.J. Liedtke-Bevers. ChristenUnie: P. Datema. D66: A. van Duinen, E. Westerbeek.

Afwezig m.k.

A.S. Arı

 

 

I
OPENING

Vaststellen agendaBesluit: Ongewijzigd vastgesteld.


Vaststellen hamerstukken voor de hamerraad op 7 november 2005Besluit: Stuknummers 11868, 11869, 11870 en 11865 worden als hamerstukken geagendeerd voor de hamerraad op 7 november 2005.


c  Vaststellen besluitenlijst vergaderingBesluit: Ongewijzigd vastgesteld.


Aandachtspunten- en toezeggingenlijst

•  Klik hier voor alle sprekers

      - Verkeersveiligheid busbanen: afvoeren van de lijst
- Concernrapportage 2005: afvoeren van de lijst
- Rapport cie Kerckhaert: termijn bepalen randprogramma


Mededelingen

J. Hatenboer (VVD) spreekt zijn zorg uit over het nieuwe zorgstelsel, m.n. het incassotraject (zie bijlage, vraag 5).  De vragen worden uitgezet als schriftelijke vragen volgens art. 38 procedure RvO.


•  klik hier voor alle sprekers


Rondvraag

Modernisering van WSW – C. Örnek (PvdA)
•  Klik hier voor alle sprekers

Het college heeft een standpunt ingenomen en acht het niet nodig naast alle initiatieven die zij al genomen hebben, apart actie te ondernemen.

 

Duurzaamheidsmeter – T. Windmulder (PvdA)


•  Klik hier voor alle sprekers

De duurzaamheidsmeter is ondergebracht in de Lokale Agenda 21. Deze is per raadsbesluit in 2003 anders ingevuld waardoor de coördinatie verviel.

 

Gemeentelijke hypotheekverstrekkers – L. Kloppers-Platvoet (CDA)


•  Klik hier voor alle sprekers

Gemeente Enschede verstrekt sinds geruime tijd geen hypotheken meer en heeft ook geen voornemen dat te gaan doen in de toekomst.

 

Uitkeringsadres via het Leger des Heils – D. Boes (CDA)


•  Klik hier voor alle sprekers

GBA wordt alleen afgegeven als men zeker op het adres verblijft. Duidelijke registratie is aanwezig.

 

Steun aan slachtoffers aardbeving Kashmir – R. Tenkink (GroenLinks)


•  Klik hier voor alle sprekers

De wethouder neemt kennis van de brede steun van de raad en zal het voorstel
1 november in het college bespreken. De raad geeft mandaat aan het college van B&W om in het vervolg zelf het initiatief te nemen.

 

II
PROGRAMMA’S

RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

a
Raadsvoorstel: Vaststellen herziene grondexploitaties MPG-projecten Van Gend en Loos, Business en Sciencepark I en II en Marssteden – 11875

 1. De herziene grondexploitaties van de onderstaande MPG-projecten vast te stellen:
  a     Van Gend en Loos
  b     Business en Sciencepark I
  c     Business en Sciencepark II
  d     Marssteden.
 2. Voor de grondexploitatie Business & Sciencepark II een aanvullend uitvoeringskrediet van € 2.275.000,- beschikbaar te stellen, en voor Marssteden € 800.000,-.
 3. De kosten hiervan te dekken uit de exploitatie-inkomsten: kantoren, bedrijfsterreinen, overige bestemmingen, overige bijdragen en inkomstenstijgingen als opgenomen in de grondexploitatie.
 4. De hieruit voortvloeiende wijzigingen meenemen bij de bestuurlijke vaststelling van het MPG-2006.

Sprekers: T. Windmulder, G.J. van der Veen, R. Echtermeijer, U. Visser, H. Ras, R. Tenkink, J. Schoeman, B. Liedtke, P. Datema, E. Westerbeek, wethouder Goudt.


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: De commissie stemt in met het voorstel. Het voorstel wordt als een hamerstuk geagendeerd voor de raadsvergadering van 7 november 2005. VVD zal een stemverklaring afleggen.

Wethouder Le Loux zorgt dat de tikfout van het jaartal wordt aangepast. De wethouder zegt toe een discussie aan te gaan met de raad over hoe in de toekomst met bedrijventerreinen om te gaan.

 

BEREIKBAARHEID EN MOBILITEIT

b
Brief: Stand van zaken Meerjaren Prognose Parkeerbedrijf – 11864, aangemeld door CDA

Brief waarin het college de raad informeert over de stand van zaken bij het Parkeerbedrijf Enschede (PBE) in relatie tot de in juli van dit jaar door de raad vastgestelde Meerjaren Prognose Parkeerbedrijf (MPP).

Sprekers: M. Kiranli, L. Kloppers, G. Haisma, H. Hofte, H. Ras, J. van der Zee, J. Schoeman, B. Liedtke, P. Datema, E. Westerbeek, wethouder Goudt.


•  Klik hier voor alle sprekers

De voorgestelde maatregelen komen opnieuw aan de orde bij de behandeling van de Najaarsnota in de Stedelijke commissievergadering op 14 november 2005.

 

ECONOMISCHE ONTWIKKELING

c
Vervolg discussie Ecobedrijvencentrum Emma (Stedelijke commissie 26-9), aangemeld door CDA, PvdA en GroenLinks

In de vorige commissievergadering heeft de commissie de brief van Ecocentrum Emma besproken. Het initiatief werd warm omarmd door de raad. Het onderwerp is daarom opnieuw geagendeerd waarbij de wethouder is uitgenodigd door de commissie.

Sprekers: E. Wallinga, G.J. Oude Egberink, F. Uçar, U. Visser, R. Tenkink, P. Datema, E. Westerbeek, wethouder Helder.
Inspreker: mevr. S. Grotens (Ecobedrijvencentrum Emma i.o.)
Ambtelijk: mevr. A.S.R. de Bloois, G.H. Meesterberends.


•  Klik hier voor alle sprekers

Wethouder Helder zegt toe een kort feitenrelaas met argumenten van de contacten de raad te doen toekomen aangevuld met de meest relevante brieven. De wethouder is bereid nog eens om op basis van de concept-brief nog eens met de initiatiefneemster om de tafel te gaan.

De voorzitter verzoekt het college op korte termijn met een oplossing te komen.

 

Vervolg rondvraag (agendapunt I f)

Gevolgen subsidiestop Europees Sociaal Fonds – R. Tenkink (GroenLinks)
•  Klik hier voor alle sprekers

De wethouder zorgt voor een overzicht wat per project is aangevraagd en wat nog gerealiseerd kan worden. De voorzitter roept desbetreffende fracties op actie te ondernemen naar hun eigen partij in de Tweede Kamer.


 


IV  SLUITING
22.20 uur