Voorzitter:

G.J. van der Veen

Secretaris:

Mevr. S.F. Morsink

Deelnemers vergadering:

PvdA: mevr. M.A.  van Hees, mevr. M.E.J.H. Kronenburg, D. Bouwman, W. van der Noordt. CDA: mevr. H.M. Kloppers-Platvoet, G.J. Oude Egberink.
VVD: J. Hatenboer, mevr. A.A. Broekman-Veltman, A.H. Enklaar. SP: mevr.
J.E.L. Futselaar, mevr. P.M. Hillen. BBE: R. Blaauw. GroenLinks: J.A.R. Tenkink. ChristenUnie: B.P. Veldkamp, J.C.R. van Houdt. D66: E.G.H. Westerbeek.

Afwezig m.k.

mevr. H. Meijer-Ytsma en P.G. Welman

I   OPENING

a - Mededelingen

 • Het voorstel bij hamerstukken ‘Instemmen met de nota Invoering Wet inburgering en vaststellen Verordening inburgering Gemeente Enschede, stuknummer 12392’ zal aangepast worden aangeboden ter vaststelling door de raad. Het bedrag in artikel 10, eerste lid, moet zijn: € 250,- (i.p.v. € 500,-). Dat is het maximum volgens artikel 34, onderdeel a, van de Wet inburgering. Dit betreft een ''kennelijke verschrijving''.
 • Begrotingswijzigingen n.a.v. de 3e marap is in concept naar de raad verzonden op donderdag 30 november. Het voorstel wordt op 5 december behandeld in het college. Aan de commissie wordt voorgesteld het als hamerstuk te agenderen voor de raad van 18 december.

Besluit: de commissie stemt niet in het voorstel als hamerstuk te agenderen. Het voorstel wordt als bespreekpunt geagendeerd voor de raad 18 december 2006.

 

 • Burgemeester Den Oudsten doet een mededeling doen over het uitzetten van uitgeprocedeerde asielzoekers n.a.v. de media-aandacht hierover.
  De Twentse burgemeesters zijn tot de conclusie gekomen dat het wijs zou zijn dat tussen het aannemen van de motie en totstandkomen van beleid van het Kabinet, niet over te gaan tot uitzetting. Uitzetting / ontruiming is een bevoegdheid van de minister. De burgemeester heeft een beperkte rol van betekenis op het gebied van ruimtelijke ordening en veiligheid. Burgemeester Den Oudsten heeft aan de politiecommandant meegedeeld niet mee te werken aan uitzetting. Deze mededeling is voor kennisgeving aangenomen.

Sprekers: voorzitter G.J. van der Veen, M. van Hees, Burgemeester P.E.J. den Oudsten, A. Broekman, R. Tenkink


•  Klik hier voor alle sprekers

 

b - Vaststellen Agenda

spreker: E. Westerbeek
•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: Op verzoek van wethouder Goudt, zoals verwoord in de op vrijdag 1 december 2006 verzonden memo, wordt het voorstel ‘vaststellen geactualiseerde projectenlijst 2007 van het Mobiliteitsplan 2004-2015 en beschikbaar stellen middelen’ (stuknummer 12383) doorgeschoven ter behandeling naar de vergadering van januari. Het college wil tegelijk met de bespreking van de geactualiseerde projectenlijst meer informatie geven over de subsidietoekenning.

De agenda wordt gewijzigd vastgesteld.

 

c - Vaststellen hamerstukken voor de raadsvergadering van 11 december 2006

Sprekers: J. Hatenboer, L. Kloppers
•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit:


HAMERSTUKKEN voor de raad van 11 december 2006


12373 - Instemmen met opheffing openbare school Het Schip en onderbrengen bij de Stichting Scholengroep Twente Speciaal (SSTS)


12374 - Wijzigen begroting i.v.m. no-riskpolis inzake tweede kans beroepsonderwijs


12391 - Vaststellen belastingvoorstellen 2007


12388 - Afwijzen verzoek planschade De Eschmarke; Schipholtstraat 299


12389 - Afwijzen verzoek planschade De Eschmarke;


Kerkstraat 153


12390 - Toekennen verzoek planschade Bultsbeek, Bultsweg 37


12394 - Wijzigen van afdeling 2.3A en 2.8 van de Algemene Plaatselijke Verordening


12380 - Instemmen met uitgangspunten voor regionale beleidsregels cameratoezicht


12384 - Beschikbaar stellen middelen voor BASIS-programma en de OC&W regeling dagarrangementen en combinatiefuncties


12395 - Instemmen met krediet Onderwijshuisvesting voor uitvoering programma en overzicht 2007


 


BESPREEKPUNT voor de raad van 18 december 2006


12392 - Instemmen met de nota Invoering Wet inburgering en vaststellen Verordening inburgering Gemeente Enschede


Fractie GroenLinks laat tijdig weten of zij het verzoek handhaven of kunnen volstaan met het afleggen van een stemverklaring.


 


BESPREEKPUNT voor de Stadsdeelcommissie Noord op 12 december 2006


12382 - Beschikbaar stellen middelen voor voorbereiding en realisatie HOV-Noord


 


BESPREEKPUNT voor de Stedelijke commissie op 8 januari 2007


12396 - Wijzigen van de artikelen 4.5.1 en 4.5.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening

 

d - Vaststellen besluitenlijst vergadering 20 november 2006

Besluit: Ongewijzigd vastgesteld.


e - Aandachtspunten- en toezeggingenlijst

Geen opmerkingen


f - Rondvraag >> klik hier voor het overzicht

 • Stil asfalt - L. Kloppers-Platvoet (CDA)

Sprekers: L. Kloppers-Platvoet, wethouder Van der Zee.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

II   PROGRAMMA’S

WERK EN INKOMEN

a - Nota: invoering terugkeer- en participatiebanen – stuknr. 12331 - Vervolg van de bespreking op 20 november.

Het college heeft op 17 oktober 2006 besloten om over te gaan tot:

 1. invoering van terugkeerbanen per 1 januari 2007 als re-integratie-instrument voor cliënten WWB met een grote afstand tot de arbeidsmarkt, onder voorbehoud van wijzigingen op het wetsvoorstel Terugkeerbanen;
 2. invoering van participatiebanen in de eerste helft van 2007 als instrument tot maatschappelijke participatie voor cliënten WWB die naar verwachting niet binnen afzienbare tijd regulier werk kunnen verkrijgen.

Sprekers: W. van der Noordt, G.J. Oude Egberink, J. Hatenboer, A. Futselaar, J. van Houdt, R. Tenkink en wethouder Koomen.


•  Klik hier voor alle sprekers

Toezegging wethouder Koomen: De wethouder is bereid om bij de evaluatie de mogelijkheid van een extra beloning in overweging te nemen. De raad wordt op de hoogte gehouden van de evaluatie.

 

b - Raadsvoorstel: Vaststellen Verordening Werk en Bijstand – stuknummer 12372

 1. het vaststellen van de Verordening werk en bijstand
 2. het intrekken van de Reïntegratie- en sanctieverordening.

Sprekers: R Tenkink, D. Bouwman, J. van Houdt en wethouder Koomen.


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: De commissie stemt in met het voorstel. Het voorstel wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raad van 11 december 2006.

 


BEREIKBAARHEID EN MOBILITEIT

c - Raadsvoorstel: Instemmen met voorstellen inzake Parkeerbedrijf Enschede 2007 en verder – stuknummer 12397

 1. vaststelling van de volgende in dit voorstel opgenomen nieuwe uitgangspunten:

  ·         de stijging van het aantal verkochte parkeeruren voortaan conservatief te begroten. Hetgeen betekent dat voor de komende jaren het niveau van 2005 aangehouden wordt;

  ·         geen harde meerjarige verwachtingen ten aanzien van het verkochte aantal parkeeruren meer af te geven, maar jaarlijks een begroting voor het komende jaar op te stellen;

  ·         in de begroting jaarlijkse onderhoudslasten op te nemen, gebaseerd op een meerjaren-onderhoudsprogramma;

 2. over te gaan tot het instellen van een voorziening voor de onderhoudslasten van de parkeergarages met ingang van 2007. Deze voorziening vanaf 2007 te voeden met een jaarlijkse dotatie van € 546.000, te dekken uit de       exploitatie van het Parkeerbedrijf;
 3. het College uw Raad jaarlijks in november te laten informeren over de verwachtingen van het PBE voor het volgende jaar;
 4. verlaging van de kosten van het PBE te realiseren door:
  ·            het afschaffen van de jaarlijkse afdracht aan het Mobiliteitsfonds door het PBE;
  ·            in principe te besluiten de exploitatie van rijwielstalling De Graaff met ingang van 2008 vanuit de algemene middelen te financieren. Bij de Programmabegroting 2008-2011 wordt een definitief voorstel ingediend;
 5. de opbrengsten van het PBE te verhogen met in totaal 1,07 miljoen euro door de volgende onderling samenhangende maatregelen:
  a.       afschaffen van het gereduceerde avondtarief in de parkeergarages per 1 januari 2007;
  b.       terugbrengen van de eindtijd voor betaald parkeren op straat van 20:00 uur naar 19:00 uur (met uitzondering van koopavonden) per april 2007;
  c.       aanpassing van de tariefstructuur voor passe-partouts per 1 januari 2007;
  d.       het met ingang van april 2007 hanteren van één tarief voor kort parkeren op straat (afschaffen B-tarief);
  e.       het geven van een opdracht aan het College om door DSOB / PBE een regeling te laten ontwikkelen voor sociaal bezoek (ingangsdatum april 2007) in het gebied dat nu nog B-gebied is;

 6. dienovereenkomstig de (parkeer)verordeningen en de begroting aan te passen en aan uw Raad ter besluitvorming voor te leggen.

Sprekers: M. Kronenburg, L. Kloppers-Platvoet, A. Enklaar, P. Hillen, R. Blaauw, R. Tenkink, B. Veldkamp en wethouder Goudt


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: Fractie PvdA wil het voorstel eerst bespreken in de fractie alvorens hiermee akkoord te gaan. De overige fracties stemmen in met het voorstel. Het voorstel wordt geagendeerd als bespreekpunt voor de raadsvergadering op
18 december 2006.

 

d - VERVALLEN


WERK EN INKOMEN

e - Raadsvoorstel: Instemmen met herziening statuten Stichting Personeelsvoorziening DCW – stuknummer 12352

 1. In te stemmen met het voorgenomen besluit van het bestuur van de Stichting Personeelsvoorziening DCW tot herziening van de statuten van deze stichting, zoals dit is verwoord in het uittreksel van de notulen van de desbetreffende vergadering van het bestuur van deze stichting van 9 mei 2006

Sprekers: D. Bouwman, R. Tenkink, G.J. Oude Egberink en wethouder Goudt.


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: De commissie stemt in met het voorstel. Het voorstel wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raad van 11 december 2006.


 


III   SLUITING
21.30 uur.