Voorzitter:

J. van der Graaf

Secretaris:

S.F. Morsink

Deelnemers vergadering:

PvdA: mevr. M. van Hees, M.A. Rauhé-Meijer, mevr. M.E.J.H. Kiranli-Kronenburg, W.E. Wallinga, G. Dijkhuizen, T. Windmulder, B. van Dijk. CDA: B. Heeringa, G.J. Oude Egberink, P.G. Welman, mevr. B.I. Boes-Schoonderbeek. VVD: mevr. F.M.J. van der Aa-Hahn, A.A. Broekman-Veltman, J. Hatenboer, R.F. Echtermeijer, F. Uçar. Stadspartij: J. Hofte, U. Visser. GroenLinks: J. van der Zee, J.A.R. Tenkink, mevr. M.C.J. van Heijster. Liedtke/Çegerek: mevr. A.G.J. Liedtke-Bevers. ChristenUnie: P. Datema, mevr. H. Meijer-Ytsma. D66: A. van Duinen, E. Westerbeek.

Afwezig m.k.

H. Ras (Fractie Ras), mevr. H.M. Kloppers-Platvoet (CDA), J.H. Schoeman (BBE).

 

I   Opening

a.  Vaststellen agenda

•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: Vastgesteld. De rondvraag van A. Enklaar over Dierenpark Boekelo wordt ingediend als schriftelijke vragen (art. 38 RvO).


b.  Vaststellen besluitenlijst vergadering 20 juni 2005Besluit: Ongewijzigd vastgesteld.


c.  Vaststellen hamerstukken voor de Debatraad van 11 juli 2005Besluit: Stuknummer 11731 wordt als hamerstukken geagendeerd voor de volgende vergadering op 11 juli 2005. De heer J.J. de Kok heeft spreekrecht aangevraagd over dit voorstel. Behandeling vindt plaats na agendapunt I f, rondvraag.


d.  Aandachtspunten- en toezeggingenlijstGeen opmerkingen


f.  Rondvraag

Controle milieuvergunningen Horeca – T. Windmulder (PvdA)
•  Klik hier voor alle sprekers

 

Zeilschip De Tukker – G. Dijkhuizen (PvdA)

Jeugdzorg – E. Wallinga (PvdA)

Provinciale jeugdzorggelden (GroenLinks)


•  Klik hier voor alle sprekers

De gevolgen van de provinciale subsidievermindering preventieve jeugdzorg komen aan de orde bij de Algemene beschouwingen van de Programmabegroting 2006-2009


 

Uitlatingen van ambtenaren in de pers – F.M.J. van der Aa-Hahn (VVD)


•  Klik hier voor alle sprekers

 

*  Spreekrecht de heer J.J. de Kok over voorstel ‘Vaststellen herziening 32 bestemmingsplan Buitengebied 1996’

•  Klik hier voor alle sprekers

 

II  PROGRAMMABEGROTING 2006-2009

a.  Behandeling van de ingediende technische vragen m.b.t. het raadsvoorstel: vaststellen Programmabegroting 2006-2009 (B – 11725)

De fracties ChristenUnie en GroenLinks.hebben technische vragen ingediend. Het college heeft deze beantwoord.

Sprekers: U. Visser, R. Tenkink, P. Datema.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

III   PROGRAMMA’S

ECONOMISCHE ONTWIKKELING

a.  Raadsvoorstel: vaststellen Ontwikkelingskader Horeca 2005-2015 (A – 11706)

 1. Kennis te nemen van de nota van zienswijzen  ontwikkelingskader horeca 2005-2015’ .

 2. Het ontwikkelingskader horeca 2005-2015 vast te stellen als beleidsregel.

 3. De Koninklijke Horeca Nederland en Best Western Twente mee te delen dat hun zienswijze aanleiding heeft gegeven tot het op enkele onderdelen wijzigen van het Ontwikkelingskader Horeca 2005-2015.

 4. Parklocatie De Jaargetijden en de heer L. Moons mee te delen dat hun zienswijze geen aanleiding heeft gegeven tot wijziging van het Ontwikkelingskader Horeca 2005-2015.

Sprekers: E. Wallinga, P. Welman, F. Ucar, U. Visser, J. van der Zee, H. Meijer-Ytsma, E. Westerbeek.


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: Het voorstel wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raad van
11 juli 2005.

Toezegging wethouder Helder: Het college zal kijken of de terrasfunctie op het Van Heekplein versterkt kan worden. Het college gaat na hoe de terrasfunctie bij de kiosk voor de Zuidmolen behouden kan blijven. De kritische opmerkingen van de commissie over de ontheffing van sluitingstijden van horecagelegenheden in woonwijken wordt door de wethouder meegenomen in de uitwerking.

 

b. Raadsvoorstel: vaststellen ontwikkelingslocaties Kennispark Twente en instemmen met ruimtereservering voor te ontwikkelen locaties in periode 2005-2030 (A - 11723)

 1. De notitie Ontwikkelingslocaties Kennispark Twente vast te stellen als uitgangspunt voor het opstellen van een totaalvisie op de ruimtelijke ontwikkeling van het Kennispark.

 2. In te stemmen met de ruimtereservering voor de te ontwikkelen locaties in de periode 2005-2030,zoals in de notitie genoemd.

Sprekers: B. van Dijk, G.J. Oude Egberink, A. Broekman-Veltman, U. Visser, R. Tenkink, H. Meijer-Ytsma, E. Westerbeek.


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: Het voorstel wordt als bespreekpunt geagendeerd voor de raad van

18 juli 2005.

 

ACTIEF IN DE STAD

c.  Raadsvoorstel: instemmen met het uitvoeringsplan Beeldende Kunst en Vormgeving (D – 11708)

 1. In te stemmen met het Uitvoeringsplan Beeldende Kunst en Vormgeving 2005-2008.

Sprekers: G. Dijkhuizen, D. Boes, J. Hatenboer, H. Hofte, M. van Heijster, H. Meijer-Ytsma, A. van Duinen.


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: Het voorstel wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raad van


11 juli 2005.

Toezegging wethouder Hassink: In het najaar komt het college met een uitgewerkt voorstel waarin de gestelde kaders door de commissie zijn meegenomen.
De wethouder inventariseert de reacties van ondernemers op de cursussen.

 

BEREIKBAARHEID EN MOBILITEIT

d. Raadsvoorstel: instemmen met opbrengstverhogende maatregelen Parkeerbedrijf Enschede (B – 11728)

 1.   Kennis te nemen van onderstaande uitwerkingen van de opbrengstverhogende maatregelen, onderdeel uitmakend van het MPP, die bij het PBE in uitvoering zijn.
 2.   Akkoord te gaan met het besluit van het College tot de afschaffing van het gereduceerd avondtarief in de H.J. van Heek parkeergarage.
 3.   Akkoord te gaan met het besluit van het College tot het handhaven van het gereduceerd avondtarief in de Stationsgarage en Irenegarage tot en met 2008.
 4. Kennis te nemen van het Collegebesluit de directeur DSOB opdracht te geven om in 2008 te komen met een nieuw voorstel over het avondtarief in de Stationsgarage en Irenegarage.
 5. De begroting dienovereenkomstig te wijzigen.

Sprekers: M. Kiranli, B. Heeringa, J. Hatenboer, H. Hofte, J. van der Zee, P. Datema.


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: Het voorstel wordt als een bespreekpunt geagendeerd voor de raad van

18 juli 2005.

 

WERK EN INKOMEN

e.  Brief: gesubsidieerde arbeid bij sportverenigingen (E – 11668)

 1. Het college informeert de raad over de genomen besluiten.Besluit: Het agendapunt is doorgeschoven naar een volgende vergadering.