Voorzitter:

G.J. van der Veen

Secretaris:

Mevr. S.F. Morsink

Deelnemers vergadering:

PvdA: mevr. M.A.  van Hees, G. Dijkhuizen, T. Windmulder, D. Bouwman,
L.J.J. van Lier. CDA: P.G. Welman, mevr. H.M. Kloppers-Platvoet, mevr. B.L. Boes-Schoonderbeek. VVD: J. Hatenboer, F. Uçar, mevr. H.A. Nijhuis.
SP: mevr. J.E.L. Futselaar, mevr. P.M. Hillen. BBE: R. Blaauw, B.J.Sanders. GroenLinks: mevr. M.C.J. van Heijster, J.A.R. Tenkink, mevr. C.J.M. Hannink. ChristenUnie: J.C.R. van Houdt, W. Tekkelenburg. D66: E.G.H. Westerbeek,
E. Eerenberg.

Afwezig m.k.

M.R.H.  Smit (PvdA), B.P. Veldkamp (ChristenUnie), M.J. Gloerich (SP),
J. van Agteren (BBE) en G.J. Oude Egberink (CDA)

 

I   OPENING

a - Mededelingen

 • Afmeldingen
 • In het kader van ‘Februari Muziekmaand’ heeft het college een presentatie georganiseerd in het randprogramma.

b - Vaststellen agenda

Besluit: Ongewijzigd vastgesteld.

c - Vaststellen hamerstukken voor de raadsvergadering van 5 maart 2007

Besluit:
Hamerstukken voor de raad van 5 maart 2007:

 • 12472: Instemmen met wijziging van de gemeentebegroting in verband met uitvoering van de WMO en wijziging van de benaming van het product “Voorziening Gehandicapten”
 • 12471: Vaststellen begroting Consent 2007

d - Vaststellen besluitenlijst vergadering 22 januari 2007

Besluit: Ongewijzigd vastgesteld.

e - Aandachtspunten- en toezeggingenlijst

Geen opmerkingen

•  Klik hier voor alle sprekers agendapunten I a t/m I e

f - Rondvraag >>klik hier voor een overzicht van de rondvragen

 • Voedselbank – A. Futselaar (SP)

 • Platform Stadsmarketing – L. van Lier (PvdA)

 • Kandidaatstelling Eerste Kamer der Staten Generaal – R. Blaauw (BBE)

Sprekers: A. Futselaar, L. van Lier, R. Blaauw, M. van Hees, P. Welman, wethouder Koomen, wethouder Helder en burgemeester Den Oudsten.


•  Klik hier voor alle sprekers agendapunt I f

 

II  PROGRAMMA’S

MAATSCHAPPELIJKE ZORG

a - Brief: Stand van zaken Alifa - stuknummer 12473

 

Het college informeert de raad over de meest recente stand van zaken en de ontwikkelingen die zich in de afgelopen periode hebben voorgedaan.

Sprekers: D. Bouwman, D. Boes, A. Nijhuis, A. Futselaar, R. Blaauw, C. Hannink, J. van Houdt, E. Westerbeek en wethouder Wallinga.


•  Klik hier voor alle sprekers

Toezegging wethouder Wallinga:
 • De raad ontvangt voor week 8 een chronologisch overzicht met de gemaakte stappen.


 • Het college komt in maart/april 2007 met een voorstel naar de raad na uitkomst rapport PWC (PricewaterhouseCoopers) onder voorbehoud afronding accountantsverklaringen Noord en Alifa. Financiële vragen worden meegenomen in de beoordeling rapport PWC door het college.


 • Rapport PWC Noord is in week 6 openbaar en wordt t.k.n. naar de raad gezonden.


 • Het college organiseert voor eind febr. 2007 werkbezoeken op wijkniveau.


 • Voor week 8 2007 stuurt het college een memo over voortgang aanbevelingen van de rekenkamer


 • In mei 2007 komt een separaat voorstel over vluchtelingenwerk naar de raad

 

ACTIEF IN DE STAD

b - Beantwoording motie Groenlinks “Jeugd in Actie” – stuknummer 12463

Op 17 juli 2006 is de motie van Groen Links jeugd in actie (agendapunt VII; B1,stuknr 12188)  aangenomen. Daarin is aan het college gevraagd om te onderzoeken hoe  “jeugd- in-actie” het beste gestalte kan krijgen en wijst het colelge op de bestaande succesvolle methode van “Buurt-in-actie”, waaruit blijkt dat door deze werkwijze de  betrokkenheid van burgers voor de leefomgeving is vergroot. Burgers worden gestimuleerd om samen aan de slag te gaan en hierdoor een bijdrage te leveren aan een plezieriger leefomgeving. Jeugdparticipatie is een belangrijk doel in de ambities van het College is. In de motie wordt gevraagd of de bestaande succesvolle methodiek van Buurt-in actie ook gebruikt kan worden voor de doelstellingen van “jeugd-in actie” .

In deze brief geeft het college aan dat zij van harte eens zijn met de constateringen in de motie en tonen aan de hand van een aantal voorbeelden uit de praktijk aan dat deze werkwijze al meerdere malen zijn succes heeft bewezen.

Sprekers: G. Dijkhuizen, P. Welman, A. Nijhuis, A. Futselaar, B. Sanders, M. van Heijster, W. Tekkelenburg, E. Eerenberg en wethouder Wallinga, ambtelijk ondersteund door R. Kokhuis (programmamanager DMO)


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: De commissie stemt in met de beantwoording van de motie.

Toezegging: wethouder Wallinga stuurt voor eind februari een lijst met alle activiteiten die opgestart zijn.

 

VEILIGHEID

c - Beantwoording vragen raadslid T. Windmulder (PvdA) over Overlast van jeugd – stuknummer 12478

In de Tubantia stond een artikel over de overlast van jeugd. Korpschef Deelman wil door contactagenten aan te stellen op alle basis en middelbare scholen meer grip krijgen op jongeren. Daarnaast werd gemeld dat de politie haar taakstelling niet, er werden fors te weinig verdachten aangehouden. De politie krijgt daardoor een miljoen minder. Verzoek om de jaarcijfers van de politie te agenderen voor de stedelijke commissie als deze geheel beschikbaar komen. Vooruitlopen daarop heeft de heer Windmulder vragen gesteld aan de portefeuillehouder van de gemeente Enschede:

Sprekers: T. Windmulder, P. Welman, F. Uçar, P. Hillen, B. Sanders, M. van Heijster, W. Tekkelenburg, E. Westerbeek en burgemeester Den Oudsten.


•  Klik hier voor alle sprekers

Toezegging burgemeester Den Oudsten: Het college organiseert een bijeenkomst met deskundigen op een nader te bepalen locatie. Vooraf ontvangt de raad een lijst met activiteiten.

 

WONEN

d - Brief: Ter visie leggen beleid “Permanente bewoning van zomerwoningen” – stuknummer – 12393

Het college informeert met deze brief over het besluit dat zij op 14 november 2006 hebben genomen om het concept beleid “Permanente bewoning van zomerwoningen in Enschede” vrij te geven voor inspraak. Het conceptbeleid zal zes weken ter inzage liggen in het Stadskantoor, namelijk van 24 november 2006 tot en met 5 januari 2007.

Sprekers: T. Windmulder, L. Kloppers, J. Hatenboer, P. Hillen, R. Tenkink, J. van Houdt en wethouder J. van der Zee.


•  Klik hier voor alle sprekers

Toezegging: wethouder van der Zee stuurt per e-mail het concept-beleidsstuk naar de raad. De WOZ waardering in verhouding met het bestemmingsplan wordt meegenomen in raadsvoorstel. De wethouder mailt de planning van besluitvorming door.


 


III  SLUITING


22.14 uur.