Voorzitter:

Mevr. A.A. Broekman-Veltman en plv. B. van Dijk

Secretaris:

Mevr. S.F. Morsink

Deelnemers vergadering:

PvdA: mevr. M.A.  van Hees, mevr. M.E.J.H. Kronenburg, D. Bouwman, L.J.J. van Lier, A.K. Boersma. CDA: P.G. Welman, mevr. H.M. Kloppers-Platvoet, G.J. Oude Egberink, mevr. B.L. Boes-Schoonderbeek. VVD: J. Hatenboer, mevr. A.A. Broekman-Veltman, A.H. Enklaar, mevr. W.R. van der Hoek, mevr. H.A. Nijhuis. SP: mevr. J.E.L. Futselaar, mevr. P.M. Hillen, M.J. Gloerich. BBE:, J. van Agteren. GroenLinks: J.A.R. Tenkink, mevr. M.J. Arends. ChristenUnie: B.P. Veldkamp, J.C.R. van Houdt. D66: E.G.H. Westerbeek, E. Eerenberg.

Afwezig m.k.

G.J. van der Veen (CDA), R. Blaauw (BBE), mevr. M.C.J. van Heijster (GroenLinks) en S. Salikram (PvdA)

 

OPENING

a - Mededelingen

Werkgroep meerjarenagenda (J. Hatenboer) geeft uitleg over de aanpak van de themabijeenkomst op 15 januari en de inloopbijeenkomst in kamer 75.

Sprekers: J. Hatenboer, M. van Hees


•  Klik hier voor alle sprekers

 

b - Vaststellen agenda

Besluit: Ongewijzigd vastgesteld.

 

c - Vaststellen hamerstukken voor de raadsvergadering van 29 januari 2007

Besluit:

HAMERSTUKKEN voor de raad van 29 januari 2007

12399 - Vaststellen wijzigingsverordening continuering vergunningsstelsel peuterspeelzalen
12412 - Krediet verlenen voor de vervanging van de dienstauto’s van de Opsporingsambtenaren Milieu
12422 - Vaststellen voorbereidingsbesluit Gezondheidscentrum Twekkelerveld
12433 - Vaststellen voorbereidingsbesluit Veldzichtweg 2006 -1
12405 - Toekennen schadevergoeding ex artikel 49 WRO aan eigenaren woningen Bultsweg 15
,69,71,81,83,93 en 101
12443 - Vaststellen voorbereidingsbesluit Tubantiasingel 1
12406 - Toekennen schadevergoeding ex artikel 49 WRO aan eigenaar Bultsweg 109
12418 - Toekennen schadevergoeding ex artikel 49 WRO aan eigenaren Ekersdijk 152
12419 - Toekennen schadevergoeding ex artikel 49 WRO aan eigenaren Fugastraat 53 en 55
12420 - Toekennen schadevergoeding ex artikel 49 WRO aan eigenaren Bultsbeekweg 58
12431 - Afwijzen verzoek om planschade de Eschmarke eigenaren Bultsweg 112
12432 - Toekennen schadevergoeding ex artikel 49 WRO aan eigenaren Bultsweg 12
, 76, 80, 110, 146, 150 en Bultsbeekweg 32, 34, 40, 44, 46, 48, 50, 54
12437 - Afwijzen verzoek om planschade bestemmignsplan Bultsbeek
, eigenaren Bultsweg 113
12439 - Vaststellen gewijzigde Verordening stimuleringssubsidie belangenbehartiging Enschedese bijstandsgerechtigden 2005-2006
12441 - Vaststellen voorbereidingsbesluit Boeldershoek en omgeving
12424 - Verlenen krediet voor het project “Verbeteren aantrekkelijkheid De Reulver”
12409 - Instemmen met onttrekking middelen aan dienstreserve t.b.v. uitvoering sociaal plan m.b.t. traject “herstructurering repressieve organisatie brandweer” en aanschaf uitrukkleding en repressieve opleidingen voor nieuwe vrijwilligers

 

 

d - Vaststellen besluitenlijst vergadering 4 december 2006

 

Besluit: Ongewijzigd vastgesteld.

 

 

e - Aandachtspunten- en toezeggingenlijst

Spreker: P. Welman

De heer Welman (CDA) merkt op dat veel termijnen reeds zijn overschreden. De voorzitter zegt toe de betreffende portefeuillehouders (wederom) aan te manen.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

f - Rondvraag

Actieplan Veilig Ondernemen – G.J. Oude Egberink (CDA)

Sprekers: G.J. Oude Egberink, Wethouder Helder

Het college is van plan voor Winkelcentrum Boswinkel een aanvraag in te dienen. De raad wordt hiervan op de hoogte gehouden.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

Kifra niet op de Jonsink Es – J. van Agteren (BBE)

Sprekers: J. van Agteren, wethouder Helder

Indien zich nieuwe kandidaten melden wordt opnieuw de afweging gemaakt door het college. Hiervoor zal een nieuwe vrijstellingsprocedure gevoerd moeten worden. Deze wordt op dezelfde wijze beoordeeld als Kifra.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

Armoedenota 2007 – D. Bouwman (PvdA)

Sprekers: D. Bouwman, wethouder Koomen

Wethouder Koomen zal nagaan waarom de communicatie met de gehandicaptenraad niet goed verloopt waardoor een verkeerd beeld gevormd wordt. D. Bouwman is voornemens een bijeenkomst organiseren in het randprogramma met gehandicaptenraad en seniorenraad.


 

II  PROGRAMMA’S

BEREIKBAARHEID EN MOBILITEIT

a - Raadsvoorstel: Vaststellen geactualiseerde projectenlijst 2007 van het Mobiliteitsplan 2004-2015 en beschikbaar stellen  middelen – stuknummer 12383

In te stemmen met:

 1. Het toevoegen van de nieuwe projecten 401 (onderzoekskosten beleids- en infraprojecten), 402 (kruispunt Haaksbergerstraat-Usselerrondweg) en 403 (regionaal informatie en monitoring Twente Mobiel) 'boven de streep' aan de projectenlijst 2007.
 2. Het toevoegen van de nieuwe projecten 305 (Fietssnelweg Enschede CS-Hengelo CS), 306 (Spoortunnel station) en 307 (Veiligheidsmaatregelen spoorwegovergangen) 'onder de streep' aan de projectenlijst 2007.
 3. Het voorlopig niet uitgeven van de middelen die bestemd zijn binnen de projectenlijst voor het project ‘verbeteren fietsroutes centrum’, maar deze te reserveren voor de realisatie van de fietssnelweg en voorlopig, in afwachting van de nadere uitwerking, het mogelijke tracé hiervan vrij te houden

Te besluiten tot

 1. Het vaststellen van de geactualiseerde projectenlijst van het Mobiliteitsplan 2004-2015, zijnde de projectenlijst 2007 (bijlage 1) en kennis te nemen van de indicatieve kostenraming van de projecten (bijlage 2) .
 2. Het verlenen van een budget voor het jaar 2007 voor het voorbereiden en uitvoeren van het totaal aan de projecten van het Mobiliteitsplan 2004-2015 ‘boven de streep’ conform de projectenlijst 2007 voor in totaal   € 4.182.196,-.
 3. Het verlenen van een krediet voor de realisatie van de projecten uit het Mobiliteitsplan 2004-2015 ‘boven de streep’ conform de projectenlijst 2007 (nummers 15, 23, 24)voor in totaal € 2.021.987,--.
 4. Het wijzigen van de gemeentebegroting 2007 en 2008 in overeenstemming met punten 2 en 3, conform bijgevoegde begrotingswijziging.

Sprekers: M. Kronenburg, L. Kloppers, A. Enklaar, P. Hillen, J. van Agteren, R. Tenkink, B. Veldkamp, E. Eerenberg en wethouder Goudt.


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: De commissie stemt niet in met de toevoeging van de fietssnelweg. De wethouder gaat met een nieuw voorstel naar het college waarin de fietssnelweg eruit wordt gehaald en de verbetering van een verbeteren fietsroutes centrum wordt hersteld. Indien het voorstel conform de wensen van de commissie wordt aangepast, kan het voorstel als hamerstuk geagendeerd worden voor de raadsvergadering op 29 januari 2007.

Wethouder Goudt: De gemeente heeft toestemming van Prorail om een langzaam-verkeer-tunnel aan te leggen bij de Euregioweg. Als tegenprestatie heeft het college aan Prorail toegezegd tonnen te investeren om het veiliger te maken.

 

RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

b - Raadsvoorstel: Wijzigen van de artikelen 4.5.1 en 4.5.2. van de Algemene Plaatselijke Verordening - stuknummer 12396

 1. Het wijzigen van de artikelen 4.5.1 en 4.5.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening.

Sprekers: A. Boersma, P. Welman, R. van der Hoek, M. Gloerich, J. van Agteren,
R. Tenkink, J. van Houdt, E. Westerbeek en J. van der Zee
Inspreker: W. Arends (Natuur- en Milieuraad)


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: De commissie heeft problemen met de 500 m2 perceelgrootte in de verordening. Wethouder Van der Zee zal een gewijzigd voorstel voorleggen aan het college waarin de perceelgrootte wordt teruggebracht naar 350m2. Het (gewijzigde) voorstel wordt als bespreekpunt geagendeerd voor de raadsvergadering van 29 januari 2007 aangezien een meerderheid van de fracties stelt dat eerst het beleid ontwikkeld moet worden alvorens maatregelen te nemen. Het verminderen van de regeldruk mag niet ten koste gaan van de zorgvuldigheid stelt de commissie.

 

ECONOMISCHE ONTWIKKELING

c - Raadsvoorstel: Beschikbaar stellen middelen voor financiering Kennispark - stuknummer 12381

 1. van de benodigde 2,4 miljoen euro voor Kennispark voor de periode 2007 – 2010, 2.050.000 euro te dekken uit het saldo ‘onverdeeld coalitieakkoord’ begrepen in de Algemene reserve;
 2. dit bedrag van 2.050.000 euro  over te hevelen uit de Algemene Reserve naar een nieuw op te richten reserve Kennispark bij de DSOB met een bewaarmotief (rente 0%);
 3. voor de overige 350.000 euro de dekking aan te wijzen in 2008.

Sprekers: L. van Lier, G.J. Oude Egberink, A. Broekman, M. Gloerich, J. van Agteren,
M. Arends, B. Veldkamp, E. Westerbeek en wethouder Helder, ambtelijk bijgestaan.door L. van der Ree (dir. DSOB).
Inspreker: dhr. K. Eijkel (dir. Kennispark)


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: Het voorstel wordt als bespreekpunt geagendeerd voor de raadvergadering op 29 januari 2007. De schriftelijke antwoorden worden meegenomen in het 2e termijn in de raad.

Toezegging wethouder Helder: 22 januari verzorgt het college een randprogramma waarin zij toelichting geven op het voorstel. De wethouder zal de onbeantwoorde vragen schriftelijk beantwoorden.

 

MAATSCHAPPELIJKE ZORG

d - Memo: Stand van zaken buurtkamers – stuknummer 12435 (aangemeld door de ChristenUnie)

 1. Memo van de wethouder met de stand van zaken weer rondom de buurtkamers: ontmoetingsruimtes voor senioren in de wijk.

Sprekers: D. Bouwman, D. Boes, A. Nijhuis, A. Futselaar, M. Arends, J. van Houdt en E. Westerbeek.


•  Klik hier voor alle sprekers

Aanvulling wethouder Wallinga op de memo: St. Welzijn Ouderen is niet per 1 jan. bij Alifa ingebracht. Zal wel in het 1e kwartaal geschieden. De aangeschreven fondsen hebben negatief gereageerd. Vraag is hoe een laagdrempelige functie te kunnen realiseren. Buurtkamers is niet dwingend voorgeschreven. Kwestie van maatwerk. Volgens de wethouder vallen bij het Oranjefonds geen ontslagen. Mocht dat anders zijn dan zal hij de commissie daarover informeren.


 


III  SLUITING


22.45 uur.