Voorzitter:

mevr. H.M. Kloppers-Platvoet

Secretaris:

Rolf Jongedijk

Deelnemers vergadering:

PvdA: mevr. M. van Hees, W.E. Wallinga. CDA: B. Heeringa. VVD: F.M.J. van der Aa - Hahn, J. Hatenboer. Stadspartij: U. Visser. GroenLinks: J. van der Zee, J.A.R. Tenkink, mevr. M.C.J. van Heijster. BBE: J.H. Schoeman. ChristenUnie: P. Datema,. D66: E. Westerbeek. Liedtke/Çegerek: mevr. A.G.J. Liedtke-Bevers. Fractie Ras: H. Ras

Afwezig m.k.

J. van der Graaf (ChristenUnie)

 

I OPENING

a. Vaststellen agenda

Besluit: wordt vastgesteld.

b. Vaststellen hamerstukken voor de hamerraad van 16 januari 2006

Besluit: Stuknummers 11941, 11956, 11948, 11965 worden (vooralsnog) als hamerstukken geagendeerd voor de raadsvergadering op 16 januari 2006.

c. Vaststellen besluitenlijst vergadering 12 december 2005

Besluit: Ongewijzigd vastgesteld.

d. Aandachtspunten- en toezeggingenlijst

De voorzitter zegt toe dat de commissie via de mail geïnformeerd zal worden over de afhandeling van de twee toezeggingen met betrekking tot de luchthaven/vliegbasis.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

e. Mededelingen


•  Klik hier voor alle sprekers

De burgemeester doet mededeling inzake de reactie van de Minister aan de raad van Enschede met betrekking tot vragen over vuurwerk en vuurwerkbranden. Hij zegt toe dat de Raad het antwoord van de Minister inclusief circulaire zal worden toegemaild. Tevens zegt hij toe op korte termijn de raad te informeren over de door hem aan de fractievoorzitters beloofde acties.

 

f. Rondvraag

1 t/m 3) Standpunt wethouder De Weger softdrugsbeleid - E. Westerbeek (D66), J. van der Zee (GroenLinks) en E. Wallinga (PvdA)


•  Klik hier voor alle sprekers

Toezegging wethouder De Weger: het onderwerp cannabisverslaving en preventie daarvan zal door het College worden voorbereid ter agendering voor bespreking in de raad. Dit in aanvulling op de notitie over o.a. verslaving, die al in voorbereiding is.

 

5) Zorgelijke leegstand van kantoorpanden in Enschede – R. Tenkink (GroenLinks)


•  Klik hier voor alle sprekers

Toezegging wethouder Helder: College werkt onder voorwaarden mee aan functieveranderingen van leegstaande kantoorpanden, eventueel op tijdelijke basis; transformatie naar woningen is slechts zeer beperkt mogelijk.

 

6) TNO-test evenementenvuurwerk – U. Visser (Stadspartij)


•  Klik hier voor alle sprekers

Toezegging burgemeester Den Oudsten: op het moment dat de volledige rapporten en conclusies omtrent de betreffende onderzoeken beschikbaar zijn, zal de gemeenteraad op basis daarvan zijn eigen afwegingen moeten maken. Het college zal hierover een notitie aan de raad voorbereiden.
Toezegging burgemeester Den Oudsten: de instructie bestrijding vuurwerkbranden, die geldt voor de Brandweer Enschede, zal ter kennisname aan de raad worden gemaild.

 

4) Werving topstrategen voor gemeente Enschede - B. van Dijk (PvdA)


•  Klik hier voor alle sprekers

 

7) Eenzijdige uitbreiding reistijden Euregiobahn - M. Kiranli (PvdA)


•  Klik hier voor alle sprekers

Toezegging wethouder Goudt: het college staat positief tegenover het initiatief, maar is nog in afwachting van uitkomsten van nader overleg met ProRail inzake verruiming rijtijden, met name voor wat betreft de hogere onderhoudskosten en eventuele bijdragen daarvoor alsmede voor wat betreft de vigerende regelgeving.

 

II PROGRAMMA'S

SAMENWERKING EN DIENSTVERLENING

a. Ruimtelijke ontwikkelingsagenda Netwerkstad Twente - 11915

Sprekers: M. van Hees, U. Visser, A. Enklaar, G.J. van der Veen, P. Datema, A. van Duinen, J. van der Zee, R. Blaauw, A. Sjoers (portefeuillehouder Netwerkstad) en wethouder Leloux.


•  Klik hier voor alle sprekers

Toezeggingen wethouder Leloux: het college zal spoedig een standpunt innemen met betrekking tot de verbinding tussen de luchthaven en de A1; het college zal zich voorts beijveren om NS-station Enschede als volledige intercitystation voor de toekomst te behouden.
Besluit: het betreffende raadsvoorstel (dat nu nog ontbreekt) zal, na vaststelling door het college op 10 januari a.s., aan de raad worden nagezonden. Het onderwerp zal vervolgens als bespreekpunt in de debatraad van 30 januari 2006 worden geagendeerd. De PvdA is voornemens om een motie in te dienen met betrekking tot de toekomst van de luchthaven.

 

b. Vaststellen controleprotocol incl. normenkader voor de accountantscontrole jaarrekening 2005 - 11931

  1. Vast te stellen het “Controleprotocol Gemeente Enschede” en het bijgesloten normenkader als uitgangspunt voor de accountantscontrole jaarrekening 2005.

Sprekers: M. van Hees, F. van der Aa – Hahn, Datema, Welman, Blaauw, Visser, Van Dijk


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: De commissie stemt in met het voorstel. Het voorstel wordt als een hamerstuk geagendeerd voor de hamerraad van 16 januari 2006. De Stadspartij zal eventueel een stemverklaring afleggen.

 

OPGROEIEN IN DE STAD

c. Instemmen met de wijze waarop het College uitvoering geeft aan de moties voor tussenschoolse opvang en actieve scholen - 11960

  1. Instemmen met de wijze waarop het College uitvoering geeft aan de moties voor tussenschoolse opvang en actieve scholen, die bij de behandeling van de pogrammabegroting 2006 -2009 zijn ingediend en door het College overgenomen, door middel van het ontwerp Programma Brede, Actieve Scholen in de Stadsdelen (BASIS-Programma).

Sprekers: M. van Hees, F. van der Aa – Hahn, M. van Heijster, P. Datema, S. Ari, H. Hofte, E. Westerbeek, wethouder Helder.


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: De commissie stemt in met het voorstel. Het voorstel wordt als hamerstuk geagendeerd voor de hamerraad van 16 januari 2006, met dien verstande dat het college heeft toegezegd dat in het voorlopig ontwerp van het programma onder 5.2. Criteria Programma een 11e criterium zal worden toegevoegd, inhoudende de mate waarin wordt bijgedragen aan het scheppen van maatschappelijk zinvolle arbeid.

 

III MIDDELEN ALGEMEEN

a. Beschikbaar stellen krediet t.b.v. bedrijfsvoering Parkeerbedrijf - 11942

  1. een krediet te verlenen van €  270.000,- ten behoeve van de bedrijfsvoering van het Parkeerbedrijf en dit te dekken binnen de begroting van het produkt parkeerbeheer. De hiermee gemoeid zijnde kapitaallasten, die € 46.500 per jaar bedragen, ten laste brengen van het eindproduct parkeren.

Sprekers: M. Kiranli, B. Heeringa, P. Datema, J. van der Zee, H. Hofte, E. Westerbeek, R. Blaauw, wethouder J. Goudt


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: De commissie stemt in met het voorstel, met dien verstande dat de in het voorstel weergegeven kapitaallasten ivm de afschrijving niet geheel correct zijn weergegeven, en dat de wethouder de vermelde afschrijvingstermijnen nogmaals zal controleren en hierover eventueel via de mail de commissieleden zal informeren.  Het voorstel wordt als hamerstuk geagendeerd voor de hamerraad van 16 januari 2006. De Stadspartij zal mogelijk een stemverklaring afleggen.

 

IV PROGRAMMA'S (vervolg)

WERK EN INKOMEN

a. Problematiek Stichting Activa (geen raadsvoorstel, aangemeld door GroenLinks)

Sprekers: A. Broekman-Veltman, H. Meijer-Ytsma, B. van Dijk, P. Welman, R. Tenkink, U. Visser, E. Westerbeek, J. Schoeman, wethouder J. Goudt


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: het college zal, op basis van nader door het college van de Raad van Toezicht te ontvangen informatie over het toekomstplan van de directie van Activa, de raad nader onder geheimhouding informeren.  De commissie kan vervolgens, maar dan achter gesloten deuren, het overleg voortzetten.

 

SLUITING: 22.30 uur