Voorzitter:

A.A. Broekman-Veltman

Secretaris:

S.F. Morsink

Deelnemers vergadering:

PvdA: mevr. M. van Hees, S. Salikram, mevr. M.E.J.H. Kiranli-Kronenburg, G. Dijkhuizen, T. Windmulder. CDA: B. Heeringa, mevr. H.M. Kloppers-Platvoet, A.S. Arı, G.J. Oude Egberink, P.G. Welman, G.J. van der Veen. VVD:, J. Hatenboer, R.F. Echtermeijer. Stadspartij: J. Hofte, U. Visser. Fractie Ras: H. Ras. GroenLinks: J. van der Zee, J.A.R. Tenkink, mevr. M.C.J. van Heijster. BBE: J.H. Schoeman. Liedtke/Çegerek: mevr. A.G.J. Liedtke-Bevers,. ChristenUnie: J. van der Graaf, P. Datema, mevr. H. Meijer-Ytsma. D66: A. van Duinen, E. Westerbeek.

Afwezig m.k.

mevr. F.M.J. van der Aa-Hahn, F. Uçar, mevr. B.I. Boes-Schoonderbeek, A. van Duinen, I. Sümer

I

opening

 

 

 

a

Vaststellen agendaBesluit: Het stuk ter kennisname ‘memo evenementen en “bijzondere redenen” – geluidsaspecten’ wordt op verzoek van PvdA geagendeerd voor de volgende vergadering. Het stuk ‘notitie Ontwikkelingslocaties Kennispark Twente’ wordt op verzoek van meerdere fracties geagendeerd voor een volgende vergadering. De commissie verzoekt het college het onderwerp ‘beleidsplan Professioneel Handhaven’ te behandelen in het randprogramma.

 

 

b

Vaststellen hamerstukken voor de raad op 10 mei 2005Besluit: 11656 wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raad op 10 mei 2005. Stuknummer 11657 wordt op verzoek van VVD geagendeerd voor de volgende vergadering op 30 mei 2005.

 

c

Vaststellen besluitenlijst vorige vergaderingBesluit: Ongewijzigd vastgesteld.

 

d

MededelingenDe voorzitter wijst raadsleden erop dat, indien zij een stuk dat ter kennisname onder de agenda is vermeld willen agenderen ter bespreking, de reden dienen te vermelden en dat de commissie de afweging moeten maken of het als agendapunt wordt opgenomen of dat we het college vragen het in de planning van het randprogramma op te nemen.

 

e

Aandachtspunten en toezeggingenlijst

•  Klik hier voor de sprekers agendapunten I a t/m e

Geen opmerkingen.

 

f

Rondvraag

Woningen voor extreme probleemhuurders - mw. M. van Heijster (GroenLinks)

W oningen voor extreme probleemhuurders – H. Hofte (Stadspartij)


•  Klik hier voor alle sprekers

Het college vraagt ruimte om de ervaringen met andere steden uit te wisselen en in een breder kader met een voorstel te komen. Over de pilot zorginterventie wordt de raad geïnformeerd in het randprogramma.

 

Sluiting fietsenkelder V&D op Bevrijdingsdag - R. Tenkink (GroenLinks)


•  Klik hier voor alle sprekers

Toezegging wethouder Helder: De wethouder zorgt voor een betere afstemming met de evenementenkalender. Het draaiboek wordt in het vervolg kritisch doorgelopen of er aanleiding is de fietsenkelder open te stellen.

 

Herstel beeld Volkspark na vernieling - P. Welman (CDA)


•  Klik hier voor alle sprekers

De restanten zijn veilig gesteld. Onderzocht wordt hoe het beeld hersteld kan worden.


II  PROGRAMMA’S

    WOON- LEEFOMGEVING

                                                                                       

    a  Raadsvoorstel: vaststellen de nota Grondbeleid (11647)

 1. De Nota Grondbeleid vaststellen

  Sprekers: T.Windmulder, B. Heeringa, R. Echtermeijer, U. Visser, H. Ras, J. van der Zee, J. Schoeman, P. Datema, E. Westerbeek, wethouder Bleker.

•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: Met instemming van de commissie wordt het voorstel als hamerstuk geagendeerd voor de raad van 10 mei 2005.

Toezegging wethouder Bleker: De wethouder stelt voor in juni in een besloten gedeelte van de vergadering stedelijke commissie nader uitleg te geven.


   WONEN

   b  Raadsvoorstel: vaststellen Subsidieverordening “Woonconsumentenorganisaties” (11638)

 1. De Subsidieverordening “Woonconsumentenorganisaties” vast te stellen.

  Sprekers: T. Windmulder, G.J. van der Veen, R. Echtermeijer, U. Visser, H. Ras, M. van Heijster, J. Schoeman, P. Datema, E. Westerbeek, wethouder Bleker.

•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: Met instemming van de commissie wordt het voorstel als hamerstuk geagendeerd voor de raad van 10 mei 2005.


   ACTIEF IN DE STAD

 

   c  Raadsvoorstel: te besluiten dat er geen noodzaak is tot het opstellen van een Milieu-effect-rapportage (MER) voor het Muziekkwartier (11640)

 1. Kennis nemen van het DHV-rapport “Muziekkwartier Poème m.e.r. beoordeling”.

 2. Instemmen met de conclusie uit het rapport dat er geen sprake is van bijzondere omstandigheden die het opstellen van een MER voor het project Muziekkwartier noodzakelijk maken.

 3. Het besluit nemen dat er geen noodzaak is tot het opstellen van een MER voor het Muziekkwartier en conform de wettelijke procedure dit besluit te publiceren en het rapport ter inzage te leggen.

  Sprekers: G. Dijkhuizen, G.J. van der Veen, J. Hatenboer, H. Ras, J. van der Zee,
  J. Schoeman, J. van der Graaf, E. Westerbeek, wethouder Le Loux, bijgestaan door
  E. Prent (DSOB)


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: Met instemming van de commissie wordt het voorstel als hamerstuk geagendeerd voor de raad van 10 mei 2005.

Toezegging wethouder Le Loux: In toekomstige ontwikkelingen (m.n. Stationsomgeving) wordt een VER (Veiligheids Effect Rapportage) in overweging genomen met name welke verkeersstromen ontstaan en welk effect dat heeft.


   OPGROEIEN IN DE STAD

 

   d  Memo jong overeenkomst inzake bestrijding van knelpunten in de jeugdketen (11630)

 1. Met de overeenkomst gaan gemeenten, provincies en rijk kijken hoe het aantal samenwerkingsverbanden binnen de jeugdzorg is terug te brengen en welke afspraken over taakverdeling en regie nodig zijn. Ook komt er een noodprocedure, waardoor jongeren die door gebrek aan samenwerking tussen wal en schip dreigen te vallen, toch geholpen worden.

  Sprekers: S. Salikram, S. Arı, U. Visser, M. van Heijster, H. Meijer-Ytsma, wethouder Helder, bijgestaan door R. Kokhuis (DMO)

•  Klik hier voor alle sprekers

Bij de behandeling van het leerplichtverslag komt het onderwerp opnieuw op detailniveau aan de orde.

Toezegging wethouder Helder: De ontwikkelingen en ervaringen worden teruggekoppeld naar de raad.


   BEREIKBAARHEID EN MOBILITEIT

 

   e  Memo verkeersveiligheid busbanen (11605)

 1. Naar aanleiding van vragen uit de raad is er een onderzoek gedaan naar de verkeersveiligheid op busbanen. Hiervoor is een analyse uitgevoerd op basis van de ongevalsgegevens over de periode 2000 t/m 2003. Uit dit geheel is een aantal conclusies getrokken en worden aanvullende aanbevelingen gedaan voor toekomstige nieuwe ontwerpen.

  Sprekers: M. Kiranli, L. Kloppers, J. Hatenboer, H. Hofte, R. Tenkink, P. Datema,
  E. Westerbeek, wethouder Goudt, bijgestaan door K. Lems (DSOB)

•  Klik hier voor alle sprekers

Zodra de ongevalsgegevens over de periode 2004 beschikbaar zijn worden deze betrokken bij de te nemen maatregelen.

Tijdens de themabijeenkomst op 31 mei komt het onderwerp opnieuw aan de orde.


   WEDEROPBOUW EN NAZORG

 

   f  Raadsvoorstel: aanvullend en tijdelijk krediet verlenen t.b.v. de realisatie woningen cultuurcluster Roombeek (11655)

 1.   In te stemmen met een aanvullend en tijdelijk krediet ter hoogte van € 2.987.677 ten behoeve van de realisatie van appartementen en grondgebonden woningen in het cultuurcluster Roombeek.
 2. Dit krediet te dekken uit de toekomstige opbrengst van de appartementen en woningen.

  Sprekers: M. van Hees, G.J. Oude Egberink, M. van Heijster, J. van der Graaf,
  E. Westerbeek, wethouder Bleker, bijgestaan door G Jutten (DMO)

•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: Met instemming van de commissie wordt het voorstel als hamerstuk geagendeerd voor de raad van 10 mei 2005.


Toezegging wethouder Bleker: In december 2005 is er meer duidelijkheid over de verkoop binnen het project. De wethouder bewaakt de voortgang.


 


III  SLUITING   22.25 uur.