Voorzitter:

S. Salikram

Secretaris:

S.F. Morsink

Deelnemers vergadering:

PvdA: mevr. M. van Hees, W.E. Wallinga, G. Dijkhuizen, T. Windmulder, B. van Dijk. CDA: B. Heeringa, mevr. H.M. Kloppers-Platvoet, A.S. Arı, G.J. Oude Egberink, P.G. Welman, G.J. van der Veen, mevr. B.I. Boes-Schoonderbeek, F. Aktan.
VVD:
A.A. Broekman-Veltman, J. Hatenboer, R.F. Echtermeijer, A.H. Enklaar,
F. Uçar. Stadspartij: U. Visser. Fractie Ras: H. Ras. GroenLinks: J. van der Zee, J.A.R. Tenkink. BBE: J.H. Schoeman, R. Blaauw. Liedtke/Çegerek: mevr. A.G.J. Liedtke-Bevers. ChristenUnie: J. van der Graaf, P. Datema, mevr. H. Meijer-Ytsma. D66: A. van Duinen, J. Kerkwijk, E. Westerbeek.

Afwezig m.k.

G.A.M. Haisma

I  OPENING

a
Vaststellen agendaBesluit: Ongewijzigd vastgesteld.

 

b
Vaststellen besluitenlijst vergadering 31 oktober 2005Besluit: Ongewijzigd vastgesteld.

 

c
Vaststellen hamerstukken voor de debatraad op 21 november 2005Besluit: Stuknummers 11887, 11880 en 11883 worden als hamerstukken voor de raadsvergadering op 21 november 2005

 

d
Aandachtspunten- en toezeggingenlijst

  • opmerking U. Visser over aandachtspunt longstay/opvang verslaafden

 

f
Rondvraag

  • Saxion Hogescholen – D. Boes-Schoonderbeek (CDA)

•  Klik hier voor alle sprekers

 

  • Aanvullende vragen over steun gemeente Enschede aan slachtoffers aardbeving Kashmir – R. Tenkink (GroenLinks)

•  Klik hier voor alle sprekers

Wethouder Goudt meldt dat het college het voornemen heeft dinsdag 15 november op basis van de uitgangspunten een besluit te nemen.

 

  • Voortgang BANS – P. Welman (CDA)

•  Klik hier voor alle sprekers

Toezegging wethouder Le Loux: half december ontvangt de raad een notitie inclusief financiële onderbouwing.

 

  • Preventief fouilleren – U. Visser (Stadspartij)

•  Klik hier voor alle sprekers

 

II  PROGRAMMA’S

WOON- EN LEEFOMGEVING

a
Raadsvoorstel: Vaststellen beleidsplan Openbare Verlichting 2006-2009 - 11873

Het beleidsplan Openbare Verlichting 2006-2009 vast te stellen en te kiezen voor de voorkeursvariant.

Sprekers: T. Windmulder, L. Kloppers, R. Echtermeijer, U. Visser, H. Ras, J. van der Zee, J. Schoeman, P. Datema, A. van Duinen.


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: Een meerderheid van de raad heeft moeite met het kostenaspect. Het raadsvoorstel wordt als een bespreekpunt geagendeerd voor de raadsvergadering op 21 november 2005. PvdA is voornemens een amendement in te dienen.

 

III  NAJAARSNOTA 2005

Instemmen met de Najaarsnota 2005 en de daaruit voortvloeiende begrotingswijzigingen.
De nota is ter bevordering van de bespreking gesplitst op pijlers.


a
Bestuurszaken & Middelen

Sprekers: B. van Dijk, B. Heeringa, J. Hatenboer, U. Visser, J. van der Zee, R. Blaauw, P. Datema, wethouder Goudt.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

b
Fysiek

Sprekers: T. Windmulder, L. Kloppers, G.J. van der Veen, A. Enklaar, U. Visser, J. van der Zee, R. Blaauw, P. Datema, E. Westerbeek, wethouders Le Loux en Bleker.
•  Klik hier voor alle sprekers

De suggestie van de heer Van der Veen om in het randprogramma ingrepen m.b.t. landinrichting Zuid nader te bekijken wordt overgenomen door wethouder Le Loux.

 

c
Economisch

Sprekers: E. Wallinga, F. Aktan, F. Uçar, U. Visser, J. van der Zee, R. Blaauw, J. van der Graaf, J. Kerkwijk.
•  Klik hier voor alle sprekers

 

d
Sociaal

Sprekers: G. Dijkhuizen, G. J. Oude Egberink, A.S. Ari, A. Broekman, U. Visser, J. van der Zee, H. Meijer-Ytsma, A. van Duinen, wethouder De Weger en Hassink en inspreker: M. Acket (wijkraad Oost-Boswinkel).
•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: De najaarsnota 2005 wordt als bespreekpunt behandeld in de raadsvergadering van 21 december 2005.

 

IV  SLUITING

22.55 uur.