Aanwezig:

De heer P.E.J. den Oudsten (voorzitter) en de heer R.M. Jongedijk (raadsgriffier)
en de leden:

J. van Agteren, S.A. Ahmed, mw. M.J. Arends, R. Blaauw, A.K. Boersma, mw. B.L. Boes-Schoonderbeek, D. Bouwman, mw. A.A. Broekman-Veltman, B. van Dijk, A.H. Enklaar, mw. J.E.L. Futselaar, S. Gabriël, M.J. Gloerich, J. Hatenboer, mw. M.A. van Hees, mw. M.C.J. van Heijster, mw. P.M. Hillen, mw. W.R. van der Hoek, mw. M.E.J.H. Kiranli-Kronenburg, mw. H.M. Kloppers-Platvoet, L.J.J. van Lier, mw. C.J. Neijhoft, mw. H.A. Nijhuis, W. van der Noordt, C. Örnek, G.J. Oude Egberink, mw. M.A. Rauhé-Meijer, S. Salikram, M.R.H. Smit, F. Uçar, G.J. van der Veen, B.P. Veldkamp, P.G. Welman, E.G.H. Westerbeek en T. Windmulder

Afwezig:

G. Dijkhuizen, mw. H. Meijer-Ytsma, B.J. Sanders, R. Tenkink

Opening

 

II  vaststellen agenda

•  H.A. Nijhuis (VVD)

Beslissing: de agenda is vastgesteld.

 

III  vaststellen de besluitenlijst van de raadsvergadering van 25 september 2006Beslissing: de besluitenlijst is vastgesteld.

 

Bespreekstukken

G 1  Opdracht verlenen aan College van B & W herijken Toekomstvisie Gemeente Enschede - stuk nummer 12290

  1. Het officieel opdracht verlenen aan het College van B&W om de Toekomstvisie van de Gemeente Enschede te herijken.
  2. Het hanteren van het in het Spoorboekje herijking Toekomstvisie Enschede 2015 geschetste tijdpad en de onderscheiden fasering.

- schorsing -Amendement A, PvdA e.a., inhoudende:


draagt het college van B & W op:


 


·         In het Spoorboekje herijking Toekomstvisie Enschede 2015 Fase III zodanig te wijzigen, dat voorzien wordt in een breed maatschappelijk debat met verschillende bijeenkomsten, waarbij aan zowel alle burgers van Enschede, via de stadsdelen en thematisch, als aan instellingen en bedrijven die in onze stad gevestigd of actief zijn de kans wordt geboden inbreng te leveren en ideeën aan te dragen; 


·         In het Spoorboekje herijking Toekomstvisie Enschede 2015 de planning zodanig te wijzigen dat ruimte wordt geboden voor opzet en uitvoering van het maatschappelijk debat als bedoeld onder het eerste bolletje van dit besluit en voorzien wordt in vaststelling van de Toekomstvisie na de zomervakantie 2007;


 


Beslissing Amendement A: aangenomen met 6 stemmen tegen (VVD) en 29 stemmen voor (de rest).


Amendement B (gewijzigd in de tweede termijn), VVD, inhoudende:


De tekst van het raadsbesluit te wijzigen in:


 


3.       Na iedere fase zoals die staat beschreven in het spoorboekje vindt een afsluitend raadsdebat en besluit plaats over de uitkomsten van deze fase.


 


Beslissing Amendement B, punt 3: verworpen met 9 stemmen voor (VVD, BBE) en 26 stemmen tegen (de rest).


 


De tekst van het spoorboekje te wijzigen in:


 


7.       Toe te voegen aan de 2e alinea. Ook dient duidelijk vast te worden gesteld welke onderwerpen wel en welke onderwerpen niet moeten worden herijkt.


 


Beslissing Amendement B, punt 7: verworpen met 10 stemmen voor (VVD, D66, BBE, Christenunie) en 25 stemmen tegen (de rest).


Beslissing: gelijk aan het voorstel, inclusief amendement A.

 

VIII  Themadiscusssie “De toekomst van Enschede”De themadiscussie :”De toekomst van Enschede” wordt aansluitend aan deze vergadering in de trouwzalen gevoerd.

 

Sluiting: 20.00 uur