Voorzitter:

F. Deuzeman

Secretaris:

K. Grunder

Deelnemers vergadering:

PvdA: N. Mol; PvdA: K. Boz: VVD: W. van der Hoek; D66: E. Westerbeek; GroenLinks: J. Kort; CDA: M. Visser-Voorn; BBE: B. Sanders; ChristenUnie: W. Tekkelenburg; SP: P. Wilkinson-Hillen; Enschede Solidair: H. Bodde

Wethouder: M. Koomen

Ambtelijk: W. Waninge (Stadsdeelmanager)

Afwezig:

VVD: F. Uçar; D’66: J. van Lijf; D’66: J. Kerkwijk

I OPENING

a) Vaststellen agenda: Besluit: agenda is vastgesteld

b) Mededelingen voorzitter/leden stadsdeelcommissie

Aan- en afwezigen

c) Mededelingen wethouder:

- het raadsvoorstel “instemmen met de voorgestelde ontsluiting Kotmanpark/dekking, stuknummer 14460” wordt door het college ingetrokken. Het college komt na de zomervakantie met een nieuw voorstel waarin aandacht wordt besteden aan de vragen en opmerkingen zoals die op 20 april j.l. zijn gesteld.

- West Wil Wel op 28 april jl zeer succesvol verlopen

- Er vindt n.a.v. een door de raad ingediende motie een experiment wijkbeheer in ’t Zwering plaats. Bij uitvoering volgt terugkoppeling in de commissie

- Familiedrama Boswinkel: de wethouder geeft aan dat er adequaat is en nog wordt gehandeld door alle participanten.

d) Mededeling stadsdeelmanager: nvt

e) Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering dd 20 april 2010:  Besluit: besluitenlijst is vastgesteld

f) Aandachtspunten en toezeggingenlijst

A 1 Ontwikkeling Hart van Stadsveld, in behandeling: de heer Mol vraagt naar de stavaza omtrent het voorleggen van een alternatief voorstel aan de bewoners. De wethouder geeft aan dat er op 10 juni een gesprek tussen bewoners Akkerstraat en Koopmans staat gepland.

A 3 Verplaatsing “de Grobbe”, in behandeling

A 5 Bestemmingsplan Havengebied, in behandeling

A 6 Herstructurering Oost-Boswinkel, in behandeling

A 10 berg- bezinkbassin Bruggertstraat: zie agendapunt IV a

A 12 verkeersproblematiek Twekkelo, in behandeling

A 13 effecten reorganisatie Politie; de heer Waninge ligt toe dat er op 21 juni as in het randprogramma van de stedelijke commissie een toelichting plaatsvindt. Daarna worden de stadsdelen op de hoogte gebracht. Agendering eerstvolgende commissievergadering.

A 14 gevolgen leefomgeving proces N18, in behandeling

A 15 landinrichting (onderdeel ecozone Twekkelo/Drienerloo en Twentekanaal), in behandeling

T 3 Verkeersplan Stadsveld, zie agendapunt IV c

g) Rondvraag: voor deze vergadering zijn geen vragen ingediend


•  Klik hier voor alle sprekers

II BEOORDELING RAADSVOORSTELLEN

a) bestemmingsplan “De Bleekerij 2007”, stuknummer 14376

Wethouder J. Hatenboer neemt plaats in de commissie.

Sprekers: J. Kort (GL), N. Mol (PvdA), E. Westerbeek (D66), M. Visser-Voorn (CDA), B. Sanders (BBE), W. Tekkelenburg (CU), P. Wilkinson-Hillen (SP), R. vd Hoek (VVD), H. Bodde (ES), mevrouw Ubbink en de heer Snelle (namens de Grolsch), de heer Astrego (MBS), de heer Bel (meerdere participanten Boekelo), mevrouw Derksen (bewoonster Bleekerij), mevrouw Ter Kuile- Van Heek, wethouder Hatenboer en wethouder Koomen.


•  Klik hier voor alle sprekers

Wethouder Koomen zegt toe: de door de heer Kort gestelde vragen mbt de geluidscontouren Grolsch via een memo te beantwoorden.


Besluit: het raadsvoorstel “bestemmingsplan De Bleekerij 2007”, stuknummer 14376, wordt als bespreekstuk geagendeerd voor de eerstvolgende vergadering.  


De VVD bereidt een amendement voor, onder verwijzing naar de kadernotitie 2005 en het beeldkwaliteitsplan 2007, om in te zetten op een centrumvoorziening en het belang van de toeristische ontwikkelingen/belangen in de spoorzone i.p.v. woningbouwblokken (welk door alle fracties zal worden ondersteund). Eventueel zal er dan een motie volgen om het college opdracht te geven om in overleg te treden met Ter Steege voor een practische indeling van de paviljoens.

b) gewijzigd vaststellen bestemmingsplan De Marssteden 2005, stuknummer 14362

c) bestemmingsplan “Buitengebied 1996, herziening 74”, stuknummer 14370

d) bestemmingsplan “Westelijke invalsweg 1, herziening 3”, stuknummer 14371

e) vaststellen herziening 3 nadere uitwerking Rijksweg 35, stuknummer 14372


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: bovenstaande raadsvoorstellen met stuknummers 14362, 14370, 14371 en 14372 worden als bespreekstukken geagendeerd voor de eerstvolgende raadsvergadering. Deze raadsvoorstellen zijn gelieerd aan raadsvoorstel 14376

f) Instemmen met de voorgestelde ontsluiting Kotmanpark/dekking, stuknummer 14460

Het college heeft zich nogmaals intensief over deze kwestie gebogen en is tot de conclusie gekomen dat er geen absolute noodzaak is om nu besluitvorming te vragen over het het voorstel Ontsluiting Kotmanpark. Op grond daarvan trekt het college het voorstel Ontsluiting Kotmanpark, stuknummer 14460, in. Het college komt na de zomervakantie met een nieuw voorstel waarin uiteraard aandacht wordt besteed aan de vragen en opmerkingen zoals die op 20 april j.l. zijn gesteld. De raad wordt nog schriftelijk op de hoogte gebracht van de intrekking.


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: raadsvoorstel “Instemmen met de voorgestelde ontsluiting Kotmanpark/dekking, stuknummer 14460” is ingetrokken door het college.

III OPEN PODIUM

Hieronder vallen “debatten” waarin alle belangen een stem krijgen en politieke meningen gevormd kunnen worden. Gelet op het informele karakter van het debat worden er geen sprekers in de besluitenlijst vastgelegd.

a) Wijkaccommodatie stadsdeel West, door de heren Morsink, Gjaltema, Laverman (MFA) en Meutstege (BSC Unisson).

b) Bijdrage Alifa (wijkwerk, jongerenwerk, psz.werk, enz.), door de heer B. Eshuis

Presentaties van bovenstaande agendapunten zijn op te vragen bij de secretaris van deze stadsdeelcommissie, de heer K. Grunder.


•  Klik hier voor alle sprekers

IV INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

a) Ontwikkelingen Bruggertstraat/ Berg- bezinkbassin, door de heer W. Waninge stadsdeelmanager

b) Effecten reorganisatie politie (cijfers etc). zie A13, agendering 7 september 2010

c) Verkeersplan Stadsveld, door de heer W. Waninge en C. Lems Sprekers: W. Waninge, C. Lems, R. vd Hoek (VVD), W. Tekkelenburg (CU) en R. Pruysers


•  Klik hier voor alle sprekers

 

SLUITING: 22.35 UUR