Voorzitter:

T. Windmulder

Secretaris:

A. van Loon

Deelnemers vergadering:

PvdA: A.K. Boersma, S. Salikram; CDA: B.L. Boes-Schoonderbeek, G.J. van der Veen; VVD: W.R. van der Hoek; GroenLinks: J.A.R. Tenkink; SP: P.M. Hillen; BBE: J. van Agteren; ChristenUnie: W. Tekkelenburg;
wethouders: M.G.E. Koomen, R.W. Bleker

Afwezig:

VVD: F. Uçar

 

I OPENING

a) Mededelingen

De wethouder meldt dat de werkzaamheden aan de oversteek op de Haaksbergerstraat (n.a.v. rondvraag 23 januari jl.) rond de zomer worden gerealiseerd.

b) Vaststellen agenda

Besluit: vastgesteld.

c) Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering d.d. 6 maart 2007

Besluit: ongewijzigd vastgesteld.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

d) Aandachtspunten en toezeggingenlijst

Besluit: aandachtspunten 2 (Stankoverlast Grolsch) en 8 (Nota van antwoord Toekomstvisie Twekkelo) worden van de lijst afgevoerd.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

e) Rondvraag

1- J. van Agteren (Burgerbelangen): Gratis aanlegplaatsen pleziervaart

De wethouder geeft aan dat de inrichting van (officiële) gratis aanlegplaatsen om het aanbrengen van extra voorzieningen vraagt en zet vraagtekens bij de meerwaarde hiervan voor Enschede.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

II WIJKPROGRAMMA PATHMOS

Presentatie: C. Dalenoord (SDM-West), mevr. Van den Nieuwboer (gemeente Enschede)), mevr. Koumans (Livio)

Sprekers: B.L. Boes-Schoonderbeek (CDA), W.R. van der Hoek (VVD), J.A.R. Tenkink (GroenLinks), S. Salikram (PvdA), verschillende bewoners

De aanwezige bewoners vragen aandacht voor:

  • De gewijzigde verkeerssituaties en de (soms) onlogische gevolgen
  • Het creëren van een eigen ruimte in de wijk voor jongeren
  • De verlichting van de achterpaden (= verantwoordelijkheid De Woonplaats)
  • De aflopende bestratingen, waar bijv. mensen met rollators hinder van ondervinden

De wethouder (1) komt terug op de geschetste verkeerssituaties, (2) geeft aan dat er inmiddels wordt gewerkt aan een ‘jeugdhonk’ in De Boei en (3) neemt de opmerking van de aflopende bestratingen zeer serieus en zet deze uit binnen de gemeentelijke organisatie.

Verder nodigt de wethouder de commissie uit voor een bezoek aan het woonzorgcomplex aan de Usselerweg, wanneer deze in gebruik is genomen.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

III INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

a) Uitspraak Raad van State m.b.t. bestemmingsplan Havengebied 2002, stuk nr. 12559

Sprekers: dhr. Van der Leij (Woonarken Vereniging Enschede), dhr. Meijeringh (Vereniging Behoud Twekkelo), W. Tekkelenburg (ChristenUnie), P.M. Hillen (SP), J.A.R. Tenkink (GroenLinks), J. van Agteren (Burgerbelangen), G.J. van der Veen (CDA), W.R. van der Hoek (VVD), S. Salikram (PvdA), wethouder Bleker

In de 2e helft van april voert de gemeente overleg met de provincie, vervolgens wordt het bestemmingsplan Havengebied herijkt en daarna wordt er een besluit genomen over een mogelijke nieuwe locatie voor de woonboten. De wethouder komt dan terug met een raadsvoorstel.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

IV BEOORDELING RAADSVOORSTELLEN

a) Nota van antwoord Toekomstvisie Twekkelo, stuk nr. 12665

Sprekers: dhr. Meijeringh (Vereniging Behoud Twekkelo), G.J. van der Veen (CDA), S. Salikram (PvdA), J. van Agteren (Burgerbelangen), W.R. van der Hoek (VVD), J.A.R. Tenkink (GroenLinks), P.M. Hillen (SP), W. Tekkelenburg (ChristenUnie), wethouder Koomen, dhr. Van Gessel (gemeente Enschede)

De wethouder benadrukt geen invloed te hebben op de mogelijke plannen van de gemeente Hengelo ten aanzien van hun deel van Twekkelo.


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: het raadsvoorstel wordt als hamerstuk geagendeerd in de eerstvolgende raadsvergadering. De commissie plaatst hierbij de kanttekening dat zij geen besluit kan nemen over de bijdrage van de gemeente Hengelo in de Nota van Antwoord.

 

b) Vaststellen voorbereidingsbesluit Ossenboer, stuk nr. 12673

Sprekers: W.R. van der Hoek (VVD), J.A.R. Tenkink (GroenLinks), wethouder Bleker, dhr. Van Gessel (gemeente Enschede)


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: het raadsvoorstel wordt als hamerstuk geagendeerd in de eerstvolgende raadsvergadering.

 

SLUITING: 22.50 uur