Voorzitter:

T. Windmulder

Secretaris:

K. Grunder

Deelnemers vergadering:

PvdA: A.K. Boersma; PvdA: S. Salikram; GroenLinks: C.J.M. Hannink; CDA: G.J. van der Veen; VVD: W.R. van der Hoek; VVD: F. Uçar; SP: P. Hillen; ChristenUnie: W. Tekkelenburg BBE: J. van Agteren.

Wethouder: M.G.E. Koomen en E. Helder

Ambtelijk: W. Waninge (Stadsdeelmanager)

Afwezig:

D’66: E.G.H. Westerbeek; CDA: B.L. Boes-Schoonderbeek

I OPENING

Voorafgaand aan de vergadering:

Sociale Agenda: uitleg Noaberpotspel door de wethouder M. Koomen. Dit in aanwezigheid van jongeren uit Stadsveld en Pathmos.

a) Vaststellen agenda

Besluit: agenda is vastgesteld

b) Mededelingen

- evaluatie schouw havengebied, door R. Wilderink. Voorafgaand aan de commissievergadering heeft er een schouw door het havengebied plaatsgevonden. De vraag van T. Hannink GL m.b.t. de ophaalbrug aan de AukeVleerstraat en in hoeverre deze een belemmering kan vormen voor de ontwikkeling van het Havengebied wordt schriftelijk door de heer Wilderink beantwoord.

c) Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering dd 31 maart 2009

Besluit: vastgesteld

d) Aandachtspunten en toezeggingenlijst

A 1 Ontwikkeling Hart van Stadsveld, binnengekomen memo agenderen voor 23 juni 09.

A 3 Verplaatsing “de Grobbe”, agendering 23 juni 2009

A 4 Bestemmingsplan woonboten, in behandeling

A 5 Bestemmingsplan Havengebied, in behandeling

A 6 Herstructurering Oost-Boswinkel, in behandeling

T 3 Verkeersplan Stadsveld, agendering medio 2009

T 7 vragen A. Boersma mbt wateroverlast zweringweg/wich nijkampstraat: aangeleverde beantwoording levert volgens A. Boersma de volgende vraag op: welke partij draait op voor de meerkosten, de aannemer of de gemeente? De Wethouder zegt toe schriftelijk te reageren.

e) Rondvraag (zie bijlage):

1. C.J.M. Hannink (GL) mbt “villa Trebbe”.

Ad 1: wethouder geeft aan dat de gemeente geen eigenaar is van het perceel/pand en dat er vanuit de gemeente geen actie kan worden ondernomen.


II BEOORDELING RAADSVOORSTELLEN

a) Aanvaarden Milieueffectrapport (MER) Bedrijvenpark Usseler Es, stuknummer 13922. Voorafgegaan door een toelichting door Pondera consult (opsteller MER)

Sprekers: C.J.M. Hannink (GL), P. Hillen (SP), R. vd Hoek (VVD), S. Salikram (PvdA), W. Tekkelenburg (CU), GJ vd Veen (CDA), J. van Agteren (BBE), inspreker G. Bijvank (VZ VBU), E. Arends (Pondera), J. vd Steeg en wethouder E. Helder


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: raadsvoorstel  aanvaarden Milieueffectrapport (MER) Bedrijvenpark Usseler Es, stuknummer 13922 wordt als hamerstuk geagendeerd voor de komende raadsvergadering met een stemverklaring van de SP/GL en BBE

III INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

a) Toelichting op het Exploitatieplan, door W. Gerritsen (sr Jurist-teamleider DSOB)

Spreker: de heer W. Gerritsen.

b) Sociale Agenda: uitleg Noaberpotspel door stadsdeelmanagement West Zie I Opening


•  Klik hier voor alle sprekers
SLUITING 22.30 UUR