Voorzitter:

T. Windmulder

Secretaris:

A. van Loon

Deelnemers vergadering:

PvdA: S. Salikram; CDA: B.L. Boes-Schoonderbeek, G.J. van der Veen;
VVD: W.R. van der Hoek; SP: P.M. Hillen; Burgerbelangen: J. van Agteren; GroenLinks: J.A.R. Tenkink; ChristenUnie: J.C.R. van Houdt ; D66: J. Kerkwijk
wethouders: M.G.E. Koomen, E. Helder, J. van der Zee

Afwezig:

PvdA: A.K. Boersma; VVD: F. Uçar,

 

I OPENING

a) Mededelingen

Vacature Stadsdeelmanager West
Bert ter Horst, interim stadsdeelmanager West, stelt zich voor. De wethouder meldt dat er onlangs een externe procedure is gestart voor de werving van een nieuwe stadsdeelmanager.

Wijkveiligheid Enschede (WENS)

De definitieve speerpunten van WENS worden bepaald in oktober/november en opgenomen in het jaarplan van Stadsdeelmanagement West*. Daarna wordt de voortgang door het stadsdeelmanagement verantwoord in de halfjaarlijkse stadsdeelrapportages. De stedelijke speerpunten worden verwerkt in beleid op het desbetreffende beleidsterrein. De wethouder kan alvast aangeven dat er op enkele speerpunten reeds actie is ondernomen en noemt als voorbeelden o.a. de aanpak van huiselijk geweld en de scooteroverlast.

* De definitieve speerpunten worden niet apart vastgesteld door de voltallige gemeenteraad. De wethouder beschikte ter vergadering tot grote spijt over foutief aangeleverde informatie, hetgeen bij deze is gecorrigeerd.

Stand van zaken stankoverlast Grolsch

Grolsch heeft op 6 juli jl. haar zienswijze ingediend en aangekondigd zélf een geuronderzoek te laten uitvoeren. De resultaten zijn uiterlijk op 1 oktober bekend. Het College neemt deze resultaten mee in de overweging van haar besluit.

Themavergaderingen

  • Op 17 oktober is de Stadsdeelcommissie uitgenodigd voor een bezoek aan de wijk Boswinkel Oost/’t Ni-je Terphoes. Nadere informatie volgt.
  • Op 28 november is de Stadsdeelcommissie uitgenodigd voor een bezoek en vergadering op locatie in Boekelo. Nadere informatie volgt.

b) Vaststellen agenda

Besluit: vastgesteld.

c) Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering d.d. 27 juni 2006

Besluit: ongewijzigd vastgesteld.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

d) Aandachtspunten en toezeggingenlijst


•  Klik hier voor alle sprekers

 

e) Rondvraag

1. S. Salikram, namens A.K. Boersma (PvdA): Wateroverlast hoosbuien 3-8-2006


•  Klik hier voor alle sprekers

De hoosbuien betroffen een extreme weersomstandigheid, waarvoor ook de in goede staat zijnde rioleringsbuizen niet zijn berekend. Het incident wordt meegenomen in de voorbereidingen van het Waterplan 2008-2009.

 

2. S. Salikram, namens A.K. Boersma (PvdA): Wateroverlast in Ruwenbos


•  Klik hier voor alle sprekers

De wethouder is onbekend met deze klachten. Vanaf oktober tot december 2006 zal er een inventarisatie van de klachten plaatsvinden door middel van formulieren die verkrijgbaar zijn in het Servicecentrum West en via de website van de gemeente Enschede.

 

3. S. Salikram, namens A.K. Boersma (PvdA): Tijdens reconstructie verdwenen HUP


•  Klik hier voor alle sprekers

De betreffende HUP is tijdelijk verwijderd i.v.m. het herstel van het gazon voor de aanleg van een beeldenpark. Hierna zullen één of meerdere HUP(‘s) worden ingericht op deze locatie.

 

4. Dhr. Acket (namens wijkraad Boswinkel Oost): Kunstenaars in het oude Terphoes


•  Klik hier voor alle sprekers

De wethouder betreurt de gang van zaken, geeft aan dat de communicatie zowel intern als met de wijkraad geen schoonheidsprijs verdient en belooft beterschap. Een nieuwe afspraak is op korte termijn gepland. De wethouder voegt toe dat de kunstenaars overigens slechts twee maanden in het oude Terphoes mogen verblijven, waarna deze alsnog zal worden gesloopt.

 

II BEOORDELING RAADSVOORSTELLEN

a) Vaststellen grondexploitatie Twekkeler Es/3e Havenarm en beschikbaar stellen middelen, stuk nr. 12227

Toelichting: J. Breteler (gemeente Enschede, PMBE)
Inspreker: dhr. Arends (namens de Natuur- en Milieuraad)
Sprekers: P.M. Hillen (SP), S. Salikram (PvdA), W.R. van der Hoek (VVD), J.A.R. Tenkink (GroenLinks), J. Kerkwijk (D66), G.J. van der Veen (CDA), J.C.R. van Houdt (ChristenUnie), J. van Agteren (BBE), wethouder Helder


•  Klik hier voor alle sprekers  • De Natuur- en Milieuraad dringt aan op de aanleg van een vervangende groene verbindingsstrook tussen het buitengebied en de parken in Enschede. De wethouder zegt toe, dat de gemeente serieus gaat bekijken of het mogelijk is, vooruitlopend op de definitieve groenstructuur, een serie struiken te planten in de beoogde nieuwe structuur.


  • De keuzes n.a.v. het flora en fauna onderzoek zullen omstreeks november 2006 als raadsvoorstel aan de gemeenteraad worden voorgelegd. De wethouder geeft aan dat, als de mogelijk zich voordoet eventuele ontheffingen op de flora en faunawet te kunnen verkrijgen, dit wordt gebruikt om de oorspronkelijke doelstellingen te kunnen bereiken.


  • De wethouder geeft verder de voorkeur voor compensatie van groen op andere locaties, dan de suggestie van de commissie om het bomenbestand slechts voor een deel te kappen.

Besluit: het raadsvoorstel wordt als hamerstuk geagendeerd in de eerstvolgende raadsvergadering.

 

b) Vaststellen herziening 47 van het bestemmingsplan Buitengebied 1996, stuk nr. 12248

Sprekers: S. Salikram (PvdA), J. van Agteren (BBE), J.C.R. van Houdt (ChristenUnie), G.J. van der Veen (CDA), W.R. van der Hoek (VVD), wethouder Koomen, wethouder Van der Zee


•  Klik hier voor alle sprekers  • De commissie spreekt haar zorgen uit, met deze legalisatie een precedent te zullen scheppen. De wethouder weerlegt dit, omdat het toekomstige beleid voor het buitengebied minder op functies is gericht, maar meer op de aandacht voor het landschap en cultuurhistorie. De voorliggende herziening past in deze lijn en loopt hier alvast op vooruit. In januari 2007 verwacht de wethouder de Gids Ruimtelijke Kwaliteit Buitengebied, waarin nadere beleidskaders worden neergezet.


  • Verder heeft de commissie vragen over (1) het tijdstip waarop bekend is geworden dat de illegale situatie zich voordeed, (2) of er vooroverleg heeft plaatsgevonden met de provincie, (3) of deze uitgebreide herzieningsprocedure wel noodzakelijk was en (4) welke eventuele uitbreidingsmogelijkheden deze herziening mogelijk maakt voor de bebouwing in het gebied. De commissieleden ontvangen zo spoedig mogelijk een schriftelijke beantwoording op deze vragen.
Besluit: het raadsvoorstel wordt aangehouden tot de volgende stadsdeel- commissievergadering. De beantwoording van bovenstaande vragen wordt in de beraadslaging meegenomen.

 

III OVERIGE INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

a) Reactie van het College van B&W op de Toekomstvisie Twekkelo (concept)

Toelichting: wethouder J. van der Zee
Inspreker: dhr. Vosmer (Vereniging Behoud Twekkelo)
Sprekers: J. Kerkwijk (D66), J.A.R. Tenkink (GroenLinks),
G.J. van der Veen (CDA), J.C.R. van Houdt (ChristenUnie), J. van Agteren (BBE), S. Salikram (PvdA), P.M. Hillen (SP), W.R. van der Hoek (VVD)


•  Klik hier voor alle sprekers

De Vereniging Behoud Twekkelo en de commissie staan positief tegenover de gezamenlijke reactie van de Colleges van Hengelo en Enschede op de Toekomstvisie Twekkelo. De commissie wil benadrukken dat het beleid voor dit gebied zoveel mogelijk moet worden afgestemd tussen de twee gemeentes.


De voorzitter stelt voor om de definitieve reactie na de inspraakrondes gezamenlijk met raadsleden uit Hengelo te bespreken. De commissieleden ontvangen een planning van de inspraakbijeenkomsten.

 

SLUITING: 22.20 uur