Voorzitter:

T. Windmulder

Secretaris:

K. Grunder

Deelnemers vergadering:

PvdA: A.K. Boersma; PvdA: S. Salikram; GroenLinks: C.J.M. Hannink;  

CDA: B.L. Boes-Schoonderbeek; CDA: G.J. van der Veen; VVD:  W.R. van der Hoek; SP: P. Hillen; BBE: J. van Agteren; ChristenUnie: W. Tekkelenburg

Wethouder: M.G.E. Koomen

Ambtelijk: W. Waninge (Stadsdeelmanager)

Afwezig:

D’66: E.G.H. Westerbeek; VVD: F. Uçar

III vervolg OPENING

a) Mededelingen

Stadsdeelmanager, de heer W. Waninge:

- Startconferentie herstructurering Oost Boswinkel in februari, voorafgaand is er voor de commissie op 19 januari 2009 een presentatie gepland inzake het woon- wensonderzoek.

- 31 maart 2009 is er een buurtschouw voorafgaand aan de commissievergadering

b) Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering dd 18 november 2008 

Besluit: vastgesteld

c) Aandachtspunten en toezeggingenlijst

A 1. Ontwikkeling Hart van Stadsveld: J. van Agteren: mail bewoners Zweringweg inzake woon-winkelcentrum Akkerstraat, agenderen op 24 februari 2009

A 2. Speelnota, zie agendapunt V a, afdoen

A 3. Verplaatsing de Grobbe, zie agendapunt II a

A 4. Bestemmingsplan woonboten, aanhouden tot eind februari, wethouder zegt een memo ontwikkelingen en stavaza toe.

A 5. Bestemmingsplan Havengebied, J. van Agteren vraagt naar realisatie kiosk. De wethouder verwijst naar de inhoud van het jaarverslag hieromtrent.

A 6. Herstructurering Oost Boswinkel, zie mededeling stadsdeelmanager

A 7 Versterking stadsdeelcommissie, in afwachting behandeling presidium

A 8 Ontwikkelingen voormalige Muziekschool, de heer P. Damhuis heeft initiatief ingetrokken, zie toegezonden brief

T 1, Doorontwikkeling politie, is afgedaan

T 2 Groencompensatie terrein Van Rhee, memo is via mail verspreid, A. Boersma geeft aan dat de compensatie niet van nivo is, afdoen.

T 3 Verkeersplan Stadsveld, in behandeling

T 4 Schouw “Schone wijk”, zie mededeling stadsdeelmanager

T 5 Memo beantwoording vragen nav raadsvoorstel voorbereidingsbesluit Taper Westerval 13539 , afdoen

d) Rondvraag: n.v.t.


•  Klik hier voor alle sprekers

IV BEOORDELING RAADSVOORSTELLEN

a) Het bestemmingsplan “Boekelo 2005, herziening 1”, stuknummer 13702  

Sprekers: G. vd Veen (CDA), C.J.M. Hannink (GL), J. van Agteren (BBE), A.K. Boersma (PvdA), T. Polman (DSOB) en wethouder M. Koomen

Commissieleden willen een huisvestingsgarantie voor de huidige gebruikers (verenigingen) en deze wordt door de wethouder toegezegd.


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: raadsvoorstel bestemmingsplan "Boekelo 2005, herziening 1", stuknummer 13702  wordt als hamerstuk geagendeerd voor de volgende raadsvergadering.

b) Voorbereidingsbesluit Boeldershoek en omgeving, stuknummer 13704

Sprekers: G. vd Veen (CDA), J. van Agteren (BBE), A.K. Boersma (PvdA), R.vd Hoek (VVD), J. Wessels (DSOB) en wethouder M. Koomen

Commissieleden gaan in op het verhalen van gronddalingsschade, gevolgen verplaatsing puinbreker en gronddaling.


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: raadsvoorstel Voorbereidingsbesluit Boeldershoek en omgeving, stuknummer 13704 wordt als hamerstuk geagendeerd voor de volgende raadsvergadering.

d) Vestiging voorkeursrecht Usseler es, stuknummer 13712

Sprekers: J. van Agteren (BBE), R.vd Hoek (VVD), P. Hillen (SP) en wethouder M. Koomen

BBE en SP zijn tegen bebouwing, VVD vraagt waarom er juist nu wordt aangekocht (risicovol) en wat de te verwachten - en de reeds gedane kosten zijn. In het raadsvoorstel staat vermeld dat het risicoparagraaf nvt is. Hier is de commissie het niet mee eens (bij vestiging voorkeursrecht zeer zekers van belang).

Omdat er door de wethouder op deze punten geen antwoord kan worden gegeven en de behandelend ambtenaar door ziekte niet aanwezig kan zijn, zal er eerst via een memo antwoord worden gegeven op de gestelde vragen.


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: raadsvoorstel Vestiging voorkeursrecht Usseler es, stuknummer 13712 wordt als bespreekstuk geagendeerd voor de volgende raadsvergadering in afwachting van de toegezegde beantwoording via een memo.

V INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

a) Speelnota, door de heer P. Dijkstra (sr medewerker Stadsdeelbeheer)

Sprekers: J. van Agteren (BBE), S. Salikram (PvdA), D. Boes-Schoonderbeek (CDA), R.vd Hoek (VVD), P. Hillen (SP), P. Dijkstra en wethouder M. Koomen.

Commissie gaat in op: het schrappen van speelplekken in “probleemwijken”, veiligheid, handhaving, onderhoud, speelprikkels, bundelen van speelplekken, speelplekken voor allerkleinsten, speelplekken in Boekelo en ontmoetingsplek ouders.


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: de commissie stemt in met de speelnota.

b) Jaarverslag 2008, door de heer W. Waninge (stadsdeelmanager West)

Sprekers: J. van Agteren (BBE), S. Salikram (PvdA), D. Boes-Schoonderbeek (CDA), R.vd Hoek (VVD), P. Hillen (SP),C.J.M. Hannink (GL), W. Tekkelenburg (CU), M. vd Berg, R. Pruysers,  W. Waninge en wethouder M. Koomen.

De stadsdeelmanager W. Waninge geeft aan dat de start van (ver)bouw van het Palet wordt uitgesteld naar de 2e helft van 2009 en dat de Starap is opgenomen in het Jaarverslag.

De commissieleden geven aan dat het een prettig leesbaar stuk is staan stil bij o.m.: wijkeconomie (winkels Spinnerstraat), participatie Usselo, Havengebied, buurtinitiatieven, jongerenproblematiek, berg- en bezinkbassin Bruggertstraat, vernielingen/veiligheid, wijkplatform Stadsveld- Pathmos, Alifa en verenigingsgebouw Usselo

De stadsdeelmanager zegt toe dat “doorverschuivingen” in jaarverslagen duidelijk zullen worden vermeld en dat de brief (aan de Pathmosbewoners) inzake T. Ainsworthpark aan commissieleden wordt gemaild.


•  Klik hier voor alle sprekers

c) Jaarplan 2009, door de heer W. Waninge (stadsdeelmanager West)

Sprekers: J. van Agteren (BBE), S. Salikram (PvdA), D. Boes-Schoonderbeek (CDA), R.vd Hoek (VVD), P. Hillen (SP),C.J.M. Hannink (GL), W. Tekkelenburg (CU), W. Waninge en wethouder M. Koomen.

Aandachtspunten zijn onder meer: sociale agenda stadsveld, onderhoud openbare ruimten, verkeers-veiligheid, inzet jeugdagenten, reïntegratieplannen, regisseursfuncties BASIS, wijkplan Stadsveld, ontwikkeling de Bleekerij, De Grobbe, havengebied, welzijnswerk en Alifa, WMO – geen vaste plek voor sociale activiteiten/binding en niet gekenmerkt, bewonersparticipatie en gevolgen kredietcrisis (voor o.a. de DMO).

Stadsdeelmanager neemt de opmerkingen vanuit de commissie over in het Jaarplan en levert een plattegrond van Stadsveld aan met de huidige en te verwachten “ontwikkelingspunten”.


•  Klik hier voor alle sprekers
SLUITING 23.00 UUR