Voorzitter:

T. Windmulder

Secretaris:

K. Grunder

Deelnemers vergadering:

PvdA: A.K. Boersma; PvdA: S. Salikram, CDA: G.J. van der Veen; GroenLinks:

T. Hannink;  ChristenUnie: J. van Houdt; VVD:  W.R. van der Hoek SP: P. Hillen BBE: J. van Agteren

Wethouders: M.G.E. Koomen en E. Helder

Ambtelijk: W. Waninge (Stadsdeelmanager)

Afwezig:

VVD: F. Uçar D’66: E.G.H. Westerbeek, CDA: B.L. Boes-Schoonderbeek

I OPENING

a) Mededelingen

1.Wethouder geeft aan dat:

a.Wethouder E. Helder aanwezig zal zijn voor agendapunt II b, Programma van Eisen Woonarkhaven.

b.Herstructurering Oost-Boswinkel toevoegen aan aandachtspuntenlijst. 1 april 2008 kan de intentieovereenkomst worden voorgelegd aan de commissie.

b) Vaststellen agenda

Besluit: vastgesteld.

c) Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering d.d. 4-12-2007

Besluit: vastgesteld.

d) Aandachtspunten en toezeggingenlijst

A1 Ontwikkeling Hart van Stadsveld, in behandeling

A2 Rondweg Boekelo en ontsluiting De Bleekerij, zie rondvraag

A3 “Speelnota” starap 2007, behandeling eerste helft 2008

A4 Veiligheid in woonbuurten, in behandeling

A5 Bezink bassin Bruggertstraat, agenda 19-2-2008 à naar agenda dd 1-04-2008

A6 afgedaan op 4 dec 07

A7 Bestemmingsplan Havengebied/woonboten, zie agendapunt II b.

A8 afgedaan op 4 dec 07

A9  Memo/rapportage kappen bomen bij Ossenboer/Lentfert, agenda 19-2-2008

A 10 Jaarplan 2008, zie agendapunt II c.

A 11 Buurt in actie, zie agendpunt II d., afdoen

T1 Verplaatsing “de Grobbe”, planning is aangeleverd, wordt aandachtspunt.

Besluit: A 11 afdoen. T 1 wordt aandachtspunt

e) Rondvraag   

1. G.J. van der Veen (CDA): Duiklocatie Rutbekerveld

a. Zijn er al meer verzoeken binnengekomen voor een duikmogelijkheden in het Rutbekerveld?

b. Vindt de wethouder een dergelijke activiteit passen binnen de recreatieve ontwikkingen rond Boekelo?

c. Is de wethouder het met me eens dat deze sport ook in deze regio een plaats moet krijgen?

d. Is de wethouder bereid om de mogelijkheden te verkennen voor een duiklocatie op het Rutbekerveld?

2. B.H. Bel, Dorpsraad Boekelo: onderbouwing kosten Rondweg Boekelo

3. P. Hillen (SP): Drijfzand in het Zweringbeekpark

a. Hoe gevaarlijk is het op toekomstige Zweringbeekpark?

b. Waarom zijn gevaarlijke plekken niet afgezet?

c.   Zijn de buurt en scholen geïnformeerd over de gevaarlijke situatie?

d. Op welke termijn wil de wethouder dat deze gevaarlijke situatie beëindigd is?

Ad 1: Wethouder geeft aan dat het betreffende grondgebied in particulier bezit (bedrijfsmatige zandwinning) is, ontwikkeling tot nu toe nog geen gemeentelijke taak is en te willen wachten met ontplooiing tot er een officieel verzoek binnenkomt.

Ad 2: Volgens de wethouder komt er geen vervolgonderzoek en zegt ze toe om een kostenoverzicht te verspreiden.

Ad 3: Wethouder spreekt van een veilige situatie met betrekking tot het vermeende drijfzand. Er is sprake van een natte bovenlaag waardoor men tot 10 centimeter weg kan zakken. Inmiddels zijn de nodige maatregelen genomen.  


•  Klik hier voor alle sprekers

II INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

a) presentatie "Buurt in Actie", door mevrouw M. Schelfer projectmedewerker stadsdeel West

Sprekers: wethouder M. Koomen, J. v Houdt (ChristenUnie), G.J. vd Veen (CDA), R. vd Hoek (VVD), J. v Agteren (BBE), S. Salikram (PvdA), M. Schelfer (presentatie)

Commissie gaat in op onder meer de participatie van allochtonen en ouderen, uitbesteding van de evaluatie, sociale samenhang en spreekt haar goedkeuring van voortzetting uit. De wethouder zegt toe de aanbevelingen te verspreiden en de opmerkingen vanuit de commissie waar mogelijk mee te nemen.


•  Klik hier voor alle sprekers

b) Programma van Eisen Woonarkhaven, presentatie door de heer R. Pruysers, ontwikkelingsmanager DSOB

Sprekers: wethouder E. Helder, S. Salikram (PvdA), J. v Houdt (ChristenUnie), R. vd Hoek (VVD), J. v Agteren (BBE), T. Hannink (Groenlinks), G.J. van der Veen (CDA), P. Hillen (SP), de heer Van der Ley (WAVE), de heer Meijeringh (VBT),   R. Pruysers (presentatie)

Doel van presentatie is om goedkeuring PvE te krijgen van de commissie. In het vervolgtraject (kredietaanvraag) is de raad aan zet.Naar aanleiding van de presentatie ging de commissie in op zaken als: (juridische) positie van de woonbooteigenaren (WAVE), invloed van geluidscontouren vliegveld (MER)/ kaderstellend debat vliegveld, alternatieven-onderzoek (VVD), financiële consequenties zoals baten/kosten ananlyse en gebruik TOPPER subsidiegelden, onteigening, overschrijding grens Ecozone (amendement 30-1-2006), tegenstrijdigheid inzake “industriewoningen”.

Wethouder Helder licht punten toe en gaat onder meer in op: inpassing Ecozone mogelijk (dierenovergang kanaal door Rijkswaterstaat), verantwoorde inzet subsidiegelden, nut en noodzaak aanleg woonbotenhaven (nav uitspraak Raad van State), beperking van 8 woonboten, relatie bestemmingsplan Havengebied en onderzoek geluidscontouren via Luchthaven (MER).


•  Klik hier voor alle sprekers

Conclusie: opmerkingen vanuit commissie worden meegenomen in ontwikkeling van de plannen.

c) Jaarplan 2008, toelichting door de heer W. Waninge, stadsdeelmanager West

d) Stadsdeelrapportage II 2007, toelichting door W. Waninge, stadsdeelmanager West

Agendapunten zijn tijdens pauze samengevoegd tot één punt

Sprekers: J. v Houdt (ChristenUnie), G.J. vd Veen (CDA), R. vd Hoek (VVD), J. v Agteren (BBE), T. Hannink (Groenlinks), P. Hillen (SP), S. Salikram (PvdA), de heer Bel (Dorpsraad Boekelo), W. Waninge(toelichting), C. Dalenooord (med.stadsdelen) wethouder M. Koomen.

Na de toelichting van de heer W. Waninge spreekt de commissie haar vertrouwen uit. Er wordt onder meer ingegaan op: Groene- en blauwe diensten, ontwikkelingen rond onder meer het havengebied/handelskade en Auke Vleerstraat, speelnota, wijkwelzijn en jongerenwerk (in Pathmos), WENS, participatie bewoners, Usseleres, plan van aanpak Boswinkel, parkmanagement, sturingsmogelijkheid Alifa, herontwikkeling de Ossenboer.

Tijdens de behandeling zijn door de wethouder de volgende toezeggingen gedaan:

1. de gemeente reageert medio februari 2008 op de ingekomen brief van de Dorpsraad Boekelo.

2. m.b.t. de groene- en blauwe diensten zal een antwoord via de mail worden aangeleverd

3. ontwikkelingen rond de Grobbe worden opgenomen in het jaarplan

4. ontwikkelingen handelskade (kiosk/uitkijktoren) in maart bekend

5.   pagina 33 herstructureringsmaatschappij 3e bolletje: opmerking over wegdek wordt door stadsdeelmanager aangepast.


•  Klik hier voor alle sprekers
SLUITING 22.29 UUR