Voorzitter:

C. Örnek (plaatsvervangend)

Secretaris:

mw. S.Persijn

Deelnemers vergadering:

PvdA:C. Örnek; CDA: S. Arı, mw. B.L. Boes-Schoonderbeek; VVD: mw. A.A. Broekman-Veltman; Stadspartij: J. Hofte; ChristenUnie: P. Datema; D66: J. Kerkwijk (alleen rondvraag); GroenLinks: mw. M.C.J. van Heijster; BBE: J.J. van Maanen (vervanger voor J. Schoeman).
Wethouder: T. de Weger
Ambtelijk: F. Bouwmeester (SDM), C. Dalenoord (SDM), J. Breteler (DSOB), M. Boswinkel (DSOB, bestemmingsplannen), C. Lems (verkeerskundige)

Afwezig:

(mk): fractie L/C: voorzitter mw. Liedtke-Bevers: PvdA: S. Salikram

 

I  OPENING

1. VASTSTELLEN AGENDA

Besluit:  de agenda is vastgesteld.

2. MEDEDELINGEN

De voorzitter, mw. Liedtke is ziek en de plv voorzitter, dhr. Salikram kan wegens omstandigheden niet aanwezig zijn. Dhr. Örnek biedt daarom aan de vergadering voor te zitten en zal ook namens de PvdA het woord voeren als commissielid.

De wethouder komt komende week met een stuk m.b.t.  de stand van zaken van de situatie rond de woonarken. In het stuk zullen ook de alternatieven worden vermeld.

Dhr. Kerkwijk vraagt waarom de rondvraag ten aanzien van de problematiek in Stevenfenne die in de stedelijke cie aan de orde is geweest niet nu is geagendeerd.  De vragen zijn in de stedelijke commissie beantwoord en de directe problemen zijn opgelost.  De problematiek blijft onder de aandacht.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

II  VRAGEN EN MEDEDELINGEN

1. WONINGBOUWPLANNEN WINDMOLENWEG IN BOEKELO - MW. A.A. BROEKMAN-VELTMAN (VVD)

Insprekers: mw. Biemans en de heer Westendorp

Sprekers: mw. A.A. Broekman-Veltman, P. Datema, T. de Weger, M. Boswinkel


•  Klik hier voor alle sprekers

De wethouder geeft aan dat het college geen voorstander is van woningbouw aan de Windmolenweg maar dat de procedure van besluitvorming ten aanzien van de aanvraag formeel moet worden gevolgd.

2. GROF AFVAL IN DE WIJK - MW. B.L. BOES-SCHOONDERBEEK (CDA)

Sprekers: mw. Boes-Schoonderbeek, T. de Weger


•  Klik hier voor alle sprekers

De wethouder zegt toe dat uitgezocht zal worden of inzet van een preventieteam een levensvatbaar en uitvoerbaar idee is om het afvalprobleem tegen te gaan.

 

III  INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

1. PRESENTATIE BEWONERSPANEL STADSVELD-NOORD (BRUGGERTSTRAAT E.O.) EN WONINGSTICHTING DOMIJN

Sprekers: Derk-Jan Heijman namens het bewonerspanel, Kim Keuters (consulent leefbaarheid) namens Domijn, P. Datema, J. Hofte, Mw. B.L. Boes-Schoonderbeek. Mw. A.A. Broekman-Veltman, F. Bouwmeester


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit:  vooraf aan de commissievergadering (18.30) in mei zal de commissie een bezoek aan Stadsveld-Noord brengen. Kim Keuters zal gegevens ten aanzien van het project leefbaarheid van Domijn aanleveren. Deze worden aan de besluitenlijst toegevoegd.

2. BURGERINITIATIEF VERKEERSMAATREGELEN E. DE WITTESTRAAT

Sprekers: Dominique Scheggetman namens de bewoners, Dick Gerrits (bewoner), S. Ari, mw. M.C.J,. van Heijster, mw. A.A. Broekman-Veltman, J. Hofte, P. Datema, C. Örnek, J.J. van Maanen, F. Bouwmeester


•  Klik hier voor alle sprekers

De commissie oordeelt dat het voorgenomen inrijverbod moet worden ingesteld en adviseert het college dat besluit te nemen. M.b.t. tot verkeersremmende maatregelen wil de commissie eerst meer gegevens over de situatie. Dhr. Lems zegt toe met meer gegevens over aantallen vrachtwagens, personenwagens, snelheid etc. te verzamelen. Volgende vergadering zal de commissie een oordeel geven over de verkeersremmende maatregelen. 

3. VERANTWOORDING BELEIDSAGENDA 2004

Sprekers: mw. B.L. Boes-Schoonderbeek, S. Arı, P. Datema, C. Örnek, mw. A.A. Broekman-Veltman, F. Bouwmeester, C. Dalenoord, Hr. Tullen (Wijkwelzijn West)


•  Klik hier voor alle sprekers

De commissie vindt de vorm van rapportage goed.

 

IV  BEOORDELING RAADSVOORSTELLEN

1. VASTSTELLEN BESTEMMINGSLPAN STADSVELD-PATHMOS - stuk nr. 11594

2. VASTSTELLEN VOORBEREIDINGSBESLUIT BOELDERSHOEK - stuk nr. 11595

Sprekers: J. Hofte, mw. A.A. Broekman-Veltman, Mw. M.C.J. van Heijster, P. Datema, C. Ornek, T. de Weger, J. Breteler, Tullen


•  Klik hier voor alle sprekers

De wethouder zegt toe m.b.t. de Boeldershoek dat plaatsing van de puinbreker in nadrukkelijke samenwerking met de gemeente Hengelo zal gebeuren.


Besluit: de raadsvoorstellen worden beide als hamerstuk geagendeerd voor de hamerraad van 21 maart 2005.

 

V  BESLUITENLIJST EN OVERZICHT TOEZEGGINGEN

1. VASTSTELLEN BESLUITENLIJST VERGADERING D.D. 1 FEBRUARI 2005

Besluit: vastgesteld,  met dien verstande dat in de lijst zal de heer Schoemaker wordt gecorrigeerd in de heer Schoeman, en dat op pagina 2 ten aanzien van agendapunt BIA zal worden vermeld dat wordt gekozen voor Stadsveld Noord als Buurt in Actie wijk, mits in Oost-Boswinkel de buurtinitiatieven doorlopen.

2. AFDOENING TOEZEGGINGEN VERGADERINGEN T/M 1 FEBRUARI 2005


•  Klik hier voor alle sprekers

 

VI  AANDACHTSPUNTENLIJST

Ten aanzien van de spreekuren wordt besloten dat er meer terugkoppeling moet zijn tussen de leden die hieraan meedoen en dat regelmatig moet worden bekeken of het effectief is. Het schema voor de spreekuren zal nogmaals worden  verzonden aan de deelnemende commissieleden. Het stadsdeelmanagement zal energie steken in de communicatie naar de burgers en instellingen om de spreekuren bekend te maken. Volgende vergadering op de agenda.


 


SLUITING:  21.40 uur.