Voorzitter:

T. Windmulder

Secretaris:

A. van Loon

Deelnemers vergadering:

PvdA: A.K. Boersma, S. Salikram; CDA: B.L. Boes-Schoonderbeek, G.J. van der Veen; VVD: W.R. van der Hoek; SP: P.M. Hillen; Burgerbelangen: J. van Agteren; GroenLinks: J.A.R. Tenkink; ChristenUnie: J.C.R. van Houdt
wethouder: M.G.E. Koomen

Afwezig:

VVD: F. Uçar; D66: J. Kerkwijk

 

I OPENING

De voorzitter bedankt Zorgcentrum De Cromhoff/Livio voor de uitstekende vergaderlocatie.

a) Mededelingen

De voorzitter meldt dat op verzoek van de Wijkraad West Boswinkel de commissie ook deze wijk zal bezoeken in het voorjaar 2007.

b) Vaststellen agenda

Besluit: vastgesteld.

c) Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering d.d. 12 september 2006

Besluit: ongewijzigd vastgesteld.


•  Klik hier om deze vergadering te beluisteren

 

d) Aandachtspunten en teozeggingenlijst

A3: Grolsch heeft inmiddels n.a.v. haar eigen geuronderzoek t.b.v. de milieuvergunning een pakket aan maatregelen klaarliggen, in afwachting van de goedkeuring van de raad van bestuur. Wél wordt inmiddels de betreffende klep, die de stankoverlast veroorzaakte, minder vaak geopend. Er zijn de afgelopen maanden geen nieuwe geurklachten binnengekomen bij de gemeente. De wethouder informeert de commissie met een memo over de stand van zaken van het beoordelingstraject.
A4: Het geactualiseerde verkeersplan is gereed, maar is op verzoek van de Wijkraad Pathmos-Stadsveld aangehouden. De wethouder neemt het gevoerde gesprek met de wijkraad serieus en neemt de op- en aanmerkingen mee in het definitieve plan, welke zal worden geagendeerd in de volgende vergadering.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

e) Rondvraag

1. A.K. Boersma (PvdA): Uitvoering aansluiting Hendrik ter kuilestraat-Parkweg

In het ontwerp van de bypass is rekening gehouden met het toekomstige gebruik door lange voertuigen. In de tijd tussen het bestek en de werkelijke uitvoering is iets misgegaan. De bocht is vervolgens verruimd, maar nog steeds niet voldoende. De aannemer past de bocht op eigen kosten nogmaals aan (begin november).


•  Klik hier voor alle sprekers

 

2. W.R. van der Hoek (VVD): Ontwikkeling Hart van Stadsveld

De herstructurering in Stadsveld loopt op schema. De gemeente is momenteel  in gesprek met de woningcorporaties. Wanneer er begin 2007 meer bekend is over de voortgang, wordt de commissie hierover geïnformeerd. De bouw van het woonzorgcomplex Stadsvelde heeft overigens, buiten de schuld van de gemeente om, wel te kampen met enige vertraging.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

3. B.L. Boes-Schoonderbeek (CDA): Bereikbaarheid WoZoCo in Boekelo

De WoZoCo wordt bereikbaar gemaakt met een voetpad, parallel langs de spoorlijn op grondgebied van het Museum Buurt Spoorweg en voorzien van een hekwerk. De gemeente gaat hiervoor een huurovereenkomst aan. Met de aanleg zijn kosten gemoeid van 32.000 euro. De uitvoering start op 1 november aanstaande.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

4. Mevr. E. van Dijk: Schoolplein B.W. ter Kuilestraat

Sprekers: mevr. Van Dijk, A.K. Boersma (PvdA), B.L. Boes-Schoonderbeek (CDA), wethouder Koomen, J.A.R. Tenkink (GroenLinks)

Mevr. Van Dijk informeert de commissie over de slechte staat waarin het betreffende schoolplein verkeert, vraagt de gemeente wie hiervoor verantwoordelijk is en wat er nu verder gaat gebeuren.
De wethouder geeft aan dat Consent verantwoordelijk is voor het algemene onderhoud van het schoolplein. Voor de gemeente is de door de raad vastgestelde Speelnota het uitgangspunt om op benoemde locaties de speelvoorzieningen te moderniseren. Mede omdat zich in de directe nabijheid ook andere scholen en speelpleinen bevinden, is het schoolplein in kwestie hierin niet als zodanig benoemd. Hiernaast speelt de onzekere toekomst voor deze dependance mee in de beoordeling van een kostbare investering (35.000 euro). De wethouder is bereid om alternatieven te bekijken, maar kan hierin niets toezeggen.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

II THEMABESPREKING OOST BOSWINKEL

Sprekers: wethouder Koomen, dhr. Acket (Wijkraad Oost Boswinkel), J.C.R. van Houdt (ChristenUnie), S. Salikram (PvdA), B.L. Boes-Schoonderbeek (CDA), J. van Agteren (Burgerbelangen), J.A.R. Tenkink (GroenLinks), P.M. Hillen (SP), W.R. van der Hoek (VVD), A.M. ter Horst (Sdm West), C. Dalenoord (Sdm West), dhr. Mik (Wijkraad Oost Boswinkel), mevr. Snelder (Alifa), dhr. Colijn (wijkagent Boswinkel)

Aanleidingen voor deze opiniërende discussie zijn de herijking van de Toekomstvisie en een aankomende actualisatie van het uit 2002 daterende wijkplan voor Oost Boswinkel.
Aanwezig zijn de wijkraad, bewoners en instellingen. Woningcorporatie De Woonplaats, die het merendeel van de woningvoorraad in haar bezit heeft, heeft laten weten het op dit moment niet noodzakelijk te vinden om bij deze discussie aanwezig te zijn. Voorafgaand aan deze vergadering organiseerde de wijkraad een wandeling door de wijk en ’t Ni-je Terphoes.
De wijkraad benadrukt de goede resultaten van Buurt-in-Actie voor deze wijk, maar maakt zich zorgen over de voortzetting hiervan. Punten van aandacht zijn de bereikbaarheid van een grote groep bewoners in de wijk, de toekomst van de Digitref in ’t Ni-je Terphoes, de sociale en fysieke aansluiting met Kotmanpark, de herbestemming van het oude Terphoes en de onzekerheid rond de aankomende herstructurering. De wijkraad wijst op het belang van een gezamenlijke benadering van Oost en West Boswinkel in het verdere traject.
Verder doet de wijkraad de suggestie om van het oude Terphoes een groenvoorziening te maken waar de drum- en showband D.V.S. kan repeteren. Een aanvraag is hiervoor reeds ingediend. De wethouder komt hier in de volgende vergadering op terug.
Een groot punt van kritiek is het feit dat zowel de bewoners als de gemeente uit de krant het laatste nieuws over de herstructureringsplannen van De Woonplaats moesten vernemen. Ook het solistische optreden van Ons Huis voelt niet goed aan. Het feit dat zij bijvoorbeeld geen bewonerscommissie heeft, versterkt dit gevoel. De wijkraad waarschuwt vanwege deze onzekerheid over de nabije toekomst voor verloedering in de wijk.
De commissie voegt o.a. de volgende (aandachts)punten toe:

  • herziening van de systematiek voor de uitgaven van B.i.A. gelden
  • periodieke terugkoppeling over de voortgang van de beoogde doelen
  • een visie m.b.t. tot zowel het oude als het nieuwe Terphoes
  • aandringen op samenwerking tussen de woningcorporaties
  • een gezamenlijk activiteitenplan door gemeente en bewoners
  • speciale aandacht voor de drugsproblematiek in de wijk
  • beleid richten op armoedebestrijding
  • aansluiting vinden met het aangrenzende Kotmanpark

De wethouder deelt de mening van de aanwezigen dat de geboekte resultaten in Oost Boswinkel, ondanks de aankomende herstructurering, vastgehouden moeten worden. In de programmabegroting zijn voor 2007 de middelen voor dergelijke wijkinvesteringen op een andere manier geregeld dan voorheen. Stadsdeelmanagement vult aan dat B.i.A. is gericht op projecten die gericht zijn op betrokkenheid en niet op de borging van resultaten. Welke gevolgen dit voor de voortgang van bestaande projecten heeft, weet de wethouder op dit moment niet en zegt toe hierop terug te komen. De wijkraad geeft aan een memo op te stellen met hierin de huidige stand van zaken van de (aflopende) projecten.

Verder bekijkt de wethouder de mogelijkheden om een fysieke verbinding te maken tussen Oost Boswinkel en Kotmanpark, bijvoorbeeld door middel van een brug.

De genoemde punten komen o.a. terug in het Jaarplan voor 2007, welke in de volgende vergadering wordt geagendeerd. Ook ziet de wethouder volop mogelijkheden en kansen voor de bewoners in de aankomende Wet Maatschappelijke Ondersteuning.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

III BEOORDELING RAADSVOORSTELLEN

a) Vaststellen herziening 47 van het bestemmingsplan Buitengebied 1996, stuk nr. 12248

Sprekers: W.R. van der Hoek (VVD), P.M. Hillen (SP), J.C.R. van Houdt (ChristenUnie), S. Salikram (PvdA), G.J. van der Veen (CDA), J. van Agteren (Burgerbelangen), J.A.R. Tenkink (GroenLinks), wethouder Koomen, M.H. Boswinkel (DSOB-Best)

De wethouder geeft aan dat hier sprake is van een vrijstelling die op grond van criteria is verleend en acht de kans op een precedentwerking daarom gering. Hoewel normaal gesproken een eenvoudige bestemmingswijziging (bevoegdheid B&W) zou volstaan is er toch voor gekozen om via een uitgebreide herzieningsprocedure de mening van de raad te horen, aangezien er geen sprake is van een duidelijk aantoonbare noodzaak.

De gemeente kiest voor legalisatie omdat zij destijds de eigenaar heeft toegezegd dat zijn plannen in toekomstig beleid zouden passen. Dat deze zaak nu al 10 jaar loopt, heeft vooral te maken met een moeizame totstandkoming van de bouwplannen.

De wethouder wijst verder op de komst van de Gids Ruimtelijke Kwaliteit Buitengebied aan het einde van dit jaar, waarin de aspecten van het buitengebied zoveel mogelijk worden geconcretiseerd en dergelijke kwesties in de toekomst kunnen worden voorkomen.

PvdA, Burgerbelangen en ChristenUnie vinden legalisatie in dit geval niet het geijkte middel en geven aan (vooralsnog) niet akkoord te kunnen gaan met dit voorstel. Om zekerheid te kunnen hebben over de gevolgen, stelt PvdA voor om eerst raadsbreed de discussie te voeren over de toekomst van het buitengebied en wacht daarom liever de Gids Ruimtelijke Kwaliteit af.


•  Klik hie voor alle sprekers

Besluit: het raadsvoorstel wordt als bespreekpunt geagendeerd in de eerst-volgende raadsvergadering.

 

b) Vaststellen wijziging 4 van de Welstandsnota Beeldkwaliteitsplan Westerval Zuid, stuk nr. 12280

Sprekers: J.A.R. Tenkink (GroenLinks), J. van Agteren (Burgerbelangen), G.J. van der Veen (CDA), S. Salikram (PvdA), J.C.R. van Houdt (ChristenUnie), P.M. Hillen (SP), W.R. van der Hoek (VVD), wethouder Koomen, J. Breteler (DSOB-PMBE)

De vraag naar kavels in het gebied Westerval Zuid is groot. Er is inmiddels lijst bekend met de bedrijven die zich hier willen vestigen. De projectleider stuurt deze lijst aan de commissieleden.


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: het raadsvoorstel wordt als hamerstuk geagendeerd in de eerstvolgende raadsvergadering

 

SLUITING:  22.20 uur