Voorzitter:

T. Windmulder

Secretaris:

K. Grunder

Deelnemers vergadering:

PvdA: S. Salikram; PvdA: A.K. Boersma, PvdA: D. Bouwman; VVD:  W.R. van der Hoek; GroenLinks: C.J.M. Hannink; SP: P. Hillen; BBE: J. van Agteren; CDA: D. Boes-Schoonderbeek; ChristenUnie: J. van Houdt.

Wethouders: M.G.E. Koomen

Ambtelijk: W. Waninge (Stadsdeelmanager)

Afwezig:

D’66: E.G.H. Westerbeek, CDA: G.J. van der Veen; VVD: F. Uçar; ChristenUnie: W. Tekkelenburg

•  Beluister deze vergadering

I OPENING

a) Mededelingen:

- voorzitter meldt dat er voorafgaand aan de commissievergadering een schouw heeft plaatsgevonden langs de ontwikkelingsprojecten in het hart van Stadsveld. Met dank aan de organisatoren.

- De heer B. Berendsen, afdelingsleider Junior College Zwering, besteedt aandacht aan de vergaderlocatie en de problematiek omtrent de hangjongeren bij de school en de vernielingen die plaatsvinden.

Wethouder M. Koomen:

- stelt stagair Guus Verbeek voor

- meldt dat wethouder v.d. Zee (stedelijk) heeft toegezegd dat er per stadsdeel een schouw zal plaatsvinden. In de planning staat dat in West hier op 13-1-2009 aandacht voor zal zijn.

b) Vaststellen agenda. Besluit: vastgesteld.

c) Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering d.d. 7 oktober 2008

Besluit: vastgesteld .

d) Aandachtspunten en toezeggingenlijst

A 1 Ontwikkeling Hart van Stadsveld, woon- winkelcomplex Akkerstraat, zie agendapunt II a

A 2 Rondweg Boekelo en ontsluiting De Bleekerij, afdoen

A 3 “Speelnota”, zie agendapunt II e

A 4 Veiligheid in woonbuurten, afdoen

A 5 Memo/rapportage kappen bomen, afdoen

A 6 Verplaatsing “de Grobbe”, agendering 13-1-09

A 7 Havengebied, in behandeling (woonarkhaven is afgedaan). Commissie besluit punt te handhaven tot in ieder geval februari 2009.

A 8 Herstructurering Oost-Boswinkel, zie agendapunt II c

A 9 Versterking stadsdeelcommissie, presidiumvoorstel in voorbereiding

A 10 Onderdak verenigingen/organisaties in Boekelo, in behandeling.

De heer W. Waninge geeft aan dat huurverlenging van 1 jaar (04-2009 t/m 04-2010) mogelijk is. Afdoen.

T 1 Doorontwikkeling politie, zie agendapunt II b, afdoen

T 2 Groencompensatie terrein Van Rhee, in behandeling, wethouder zegt toe dat memo binnenkort via mail volgt (note: 25 november 2008 via mail verzonden)

T 3 Problematiek jongeren Pathmos, zie agendapunt IV stuknummer 13607, afdoen

T 4 Verkeersplan Stadsveld, medio 2009

Besluit: A2/A4/A5/A10/T1/T3 afdoen

e) Rondvraag 

1 De heer A. Boersma, Vernielingen in de wijken Boswinkel en Ruwenbos

2 De heer P. Damhuis, Inzake voormalige muziekschool aan de A. van Ostadestraat

Ad 1: De wethouder geeft aan dat er onvoldoende verifieerbare aanleiding is om van structurele overlast te spreken en dat het achterhalen van “wijkherkomst” jongeren erg lastig is. Tevens benadrukt ze het doen van aangifte (geen automatisch gevolg bij bv brandmelding en “openbare” vernieling). De problematiek is bekend bij politie en heeft de volle aandacht.

Ad 2: De heer Damhuis wordt in de gelegenheid gesteld om met een burgerinitiatiefvoorstel te komen in de volgende vergadering dd 13-01-2009.


•  Klik hier voor alle sprekers

III BEOORDELING RAADSVOORSTELLEN

Agendapunt III d is voor behandeling naar voren gehaald

d) Vaststellen “Voorbereidingsbesluit Usseler Es  2008”, stuknummer 13600

Sprekers: C.J.M. Hannink (GroenLinks), P. Hillen (SP), R. vd Hoek (VVD), J. v Agteren (BBE), J. van Houdt (CU), A. Boersma (PvdA), H. vd Noord, mevrouw Kleine Wiecherink en wethouder M. Koomen

Inspreker mevrouw Kleine Wiecherink vraagt aandacht voor het grondstuk ten oosten van de usselerrondweg (plankaart). Volgens H. vd Noord valt dit gedeelte buiten alle bestemmingsplannen en wordt dit grondstuk op deze wijze opgenomen in dit bestemmingsplan (agrarische- en woonbestemming). Tevens wordt aandacht gevraagd voor communicatie rondom werkzaamheden (zoutboringen) op de Usseler es.


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: raadsvoorstel “Voorbereidingsbesluit Usseler Es  2008”, stuknummer 13600 gaat als hamerstuk naar de raad met een stemverklaring van GL en CU (beide tegen plannen Usseler Es)

II INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

a) Stand van zaken omtrent project Akkerstraat, door de heer H. Kamphuis (manager vastgoedontwikkeling Ons Huis) en de heer G. Nijkamp (Ontwikkelingsmanager Koopmans Projecten BV)

Sprekers: C.J.M. Hannink (GroenLinks), P. Hillen (SP), R. vd Hoek (VVD), J. v Agteren (BBE), S.Salikram (PvdA), H. Kamphuis, G. Nijkamp en wethouder M. Koomen

Ingegaan wordt op onder meer: inspraak/communicatie bewoners, zorgeenheden Bolhaar (8 eenheden voor jongeren met handicap), -zorg om- parkeerplaatsen, herziening bestemmingsplan (wordt volgens wethouder nog aan de commissie ter beoordeling aangeboden), behoud bestaande bomenrij (1 van de 2 rijen wordt gekapt), GEM en de rol van de gemeente.


•  Klik hier voor alle sprekers

b) Doorontwikkeling Politie West, door mevrouw J. Rooijers (politiechef Enschede)

Sprekers: C.J.M. Hannink (GroenLinks), P. Hillen (SP), R. vd Hoek (VVD), J. v Agteren (BBE), S.Salikram (PvdA), D. Boes-Schoonderbeek (CDA) en J. Rooijers.

De commissieleden gaan in op zaken zoals een oproep tot financiële bijdrage door het Rijk, de positie van de politie over 3 jaren, sluiting bureau op gezette tijden (bij “buitendiensten”), jeugd en alcohol, verkeersanalyse, graffity (overlast, zie rondvraag A. Boersma).


•  Klik hier voor alle sprekers
c) Stand van zaken wijkvisie/herstructurering Boswinkel, door de heer R. Pruysers (Ontwikkelingsmanager DSOB)

Sprekers: C.J.M. Hannink (GroenLinks), P. Hillen (SP), J. v Agteren (BBE), A. Boersma (PvdA) R. Pruysers.

Vragen zijn gesteld over de plannen van de woningcorporaties en de gemeente, kosten van het onderzoek (participanten dragen “eigen” kosten en voor inhuur geldt een kwart van de kosten per participant), ruimte voor woon- werk situaties, situering moskee, stuurgroep komt december 2008 bijeen.


•  Klik hier voor alle sprekers

d) Koersdocument, door de heer W. Waninge (Stadsdeelmanager West) en Voorstel verdeling WWI gelden 2009 stadsdeel West, stuknummer 13621

Sprekers: C.J.M. Hannink (GroenLinks), P. Hillen (SP), J. v Agteren (BBE), D. Bouwman (PvdA),R. vd Hoek (VVD), D. Boes-Schoonderbeek (CDA), M. Acket en W. Waninge

De commissieleden en wijkraden worden in de gelegenheid gesteld om input te leveren: betrekken wijkraden bij opstellen jaarplan – 11-12-08 bijeenkomst voorzitters (eerste concepttekst gereed), investeren in Acacia, aandacht jeugd en jongeren, bewonersparticipatie, Puinbreker Hengelo, verkeersplan en hart Stadsveld.


•  Klik hier voor alle sprekers

Commissie gaat akkoord met voorstel 13621.

e) Speelnota, door de heer P. Dijkstra (sr medewerker Stadsdeelbeheer) wordt ivm tijdsdruk verzet naar de commissievergadering van 13-01-2009.

III BEOORDELING RAADSVOORSTELLEN

a) voorbereidingsbesluit Taper Westerval (afrit 26 A35), stuknummer 13539

Sprekers: C.J.M. Hannink (GroenLinks), J. v Houdt (CU), A. Boersma (PvdA),R. vd Hoek (VVD), D. Boes-Schoonderbeek (CDA) en wethouder M. Koomen


•  Klik hier voor alle sprekers

Commissie besluit dat raadsvoorstel als hamerstuk in de volgende raad wordt geagendeerd, maar verwacht nog een aanvullende memo mbt: problematiek “flessehalseffect” A35-N35, wegbewijzering, VRI-installaties op elkaar afstemmen en aansluiting van de N18.

b) Vaststellen Herziening 65 bestemmingsplan Buitengebied 1996, Stuknummer 13559


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: raadsvoorstel wordt als hamerstuk in de volgende raad geagendeerd

c) Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan “Transportcentrum Twente, Herziening 1”, stuknummer 13561

Sprekers: P. Hillen (SP), A. Boersma (PvdA), J. van Agteren (BBE) en T. Polman


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: raadsvoorstel wordt als hamerstuk in de volgende raad geagendeerd

SLUITING 22.45 uur