Voorzitter:

T. Windmulder

Secretaris:

K. Grunder

Deelnemers vergadering:

PvdA: A.K. Boersma, S. Salikram; CDA: B.L. Boes-Schoonderbeek, G.J. van der Veen; VVD: F. Uçar; GroenLinks: J.A.R. Tenkink (vanaf 20.40 uur m.k.);

SP: M.G. Woelders-Eman; BBE: J. van Agteren; ChristenUnie: W. Tekkelenburg; D’66: E.G.H. Westerbeek; wethouder M.G.E. Koomen

Afwezig:

VVD: W.R. van der Hoek

 

I OPENING

a) Mededelingen

 1. Wethouder introduceert de nieuwe Stadsdeelmananger en de heer W. Waninge stelt zich aan de commissie voor. De voorzitter heet mevrouw Woelders (vervangend commissielid SP) en de heer Grunder (secretaris) welkom.
 2. Geluidswal Boswinkel: er is volgens de geldende normen geen aanleiding aanvullende geluidswerende maatregelen te nemen, ter hoogte van de fietstunnel naar de Wesselerbrink. Maar om alle verschil van mening hierover in de toekomst weg te nemen doet de wethouder de toezegging dat aan de wijkraad de mogelijkheid van een second opinion wordt aangeboden, hierbij kunnen ze ondersteuning krijgen vanuit SDM en DSOB cluster Bouwen & Milieu - Techniek & Advies. 
 3. Oversteek Haaksbergerstraat: werkzaamheden vinden op dit moment plaats.

b) Vaststellen agenda  

Besluit: vastgesteld.

c) Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering d.d. 26 juni 2007

Besluit: vastgesteld.

d) Aandachtspunten en toezeggingenlijst

 • A2 (rondweg Boekelo/ontsluiting De Bleekerij): planning is gereed. Voorstel behandeling in commissievergadering 30 oktober 2007 of 4 december 2007
 • A3 (de Grobbe): inhoudelijke behandeling agendapunt II b. Voorstel: afvoer van lijst
 • A5 (bezink bassin Bruggertstraat): voorstel behandeling in commissievergadering
 • 4 december 2007
 • A7 (bestemmingsplan Havengebied): technische toelichting de heer R. Wilderink (sr projectmanager DSOB)
 • A8 (groenonderhoud West): memo is verspreid. Voorstel: afvoer van lijst

Besluit: aandachtspunten 3 en 8 worden afgevoerd van de lijst.

e) Rondvraag: geen


•  klik hier voor alle sprekers

 

II INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

a) Stadsdeelrapportage

Sprekers: wethouder M. Koomen, A. Fransen (Stadsdeelmanager), E.G.H. Westerbeek (D’66), S. Salikram (PvdA), J. van Agteren (Burgerbelangen), W. Tekkelenburg (ChristenUnie), B.L. Boes-Schoonderbeek (CDA), M.G. Woelders-Eman (SP)

Wethouder: inhoudelijke vragen via mail te zenden aan de heer Rene Pruysers, ontwikkelingsmanager DSOB.
Wethouder: zegt toe zich in te zetten voor behoud wijkkrant “Zuidwester”.
A. Fransen: actualisering “Speelnota”. Tevens toevoegen bij jaarplan 2008, eerste helft van het jaar.
Voorzitter: “Speelnota” opnemen in aandachtspuntenlijst. 


•  klik hier voor alle sprekers

b) Stand van zaken verplaatsing "de Grobbe"

Sprekers: wethouder Koomen, de heer Veldhuis (interim voorzitter BSC Unisson), E.G.H. Westerbeek (D’66), G.J. van der Veen (CDA), F. Uçar (VVD), A.K. Boersma (P.v.d.A.)

Wethouder:

 • dit jaar starten met procedure bestemmingsplan.
 • zegt toe een bijeenkomst te (laten) plannen met belanghebbenden Boekelo, wethouder en Rene Pruysers (ontwikkelingsmanager DSOB).

•  klik hier voor alle sprekers

 

III BEOORDELING RAADSVOORSTELLEN

a) Vaststellen herziening grondexploitatie Twekkeler Es deelplan "Derde Havenarm"en beschikbaar stellen aanvullend krediet (stuknummer 12844)

Sprekers: E.G.H. Westerbeek (D’66), S. Salikram (PvdA), G.J. van der Veen (CDA), J. van Agteren (Burgerbelangen), M.G. Woelders-Eman (SP), wethouder Koomen, R. Wilderink (sr projectmanager DSOB).

De commissie spreekt haar twijfels uit over het in het raadsvoorstel opgenomen financiële risico (inzet subisidies en “andere middelen”). Na toelichting van de heer Wilderink neemt commissie besluit.

E.G.H. Westerbeek: schriftelijke vraag aan wethouder Helder, akkoord besluit.


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: het raadsvoorstel wordt als hamerstuk geagendeerd in de eerstvolgende raadsvergadering.

b) Vaststelling herziening 61 bestemmingsplan "Buitengebied 1996"(stuknr 12839)

Sprekers: F. Uçar (VVD), J. van Agteren (Burgerbelangen),
G.J. van der Veen (CDA), A.K. Boersma (PvdA), J.A.R. Tenkink (GroenLinks),
M.G. Woelders-Eman (SP), wethouder M. Koomen, mevrouw Van der Heijden (juridisch adviseur DSOB)

De commissie gaat vooralsnog niet akkoord met raadsvoorstel en vraagt om een beknopte en heldere memo met een juridische uiteenzetting (in de vergadering uitgebreid toegelicht door mevrouw Van der Heijden) van de gevolgen van een te nemen standpunt. Voor het afwegingsproces wordt in de memo opgenomen welke alternatieven er door het college zijn bekeken en de reden waarom niet voor deze alternatieven is gekozen.

De wethouder zegt toe de motivatie van legalisatie door het college in de memo vast te laten leggen en deze tijdens de behandeling in de commissie van 30 oktober 2007 gereed te hebben.


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: het raadsvoorstel wordt aangehouden en in afwachting van de toegezegde memo geagendeerd in de eerstvolgende commissie-vergadering (30 oktober 2007).

 

SLUITING: 22.00 uur