Voorzitter:

T. Windmulder

Secretaris:

K. Grunder

Deelnemers vergadering:

PvdA: A.K. Boersma; PvdA: S. Salikram, CDA: G.J. van der Veen; GroenLinks:

C.J.M. Hannink;  ; VVD:  W.R. van der Hoek SP: P. Hillen BBE: J. van Agteren

Wethouder: M.G.E. Koomen

Ambtelijk: W. Waninge (Stadsdeelmanager)

Afwezig:

VVD: F. Uçar D’66: E.G.H. Westerbeek, CDA: B.L. Boes-Schoonderbeek, ChristenUnie: J. van Houdt

I OPENING

a) Mededelingen: geen

b) Vaststellen agenda  Besluit: vastgesteld.

c) Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering d.d. 15 januari 2008

Opmerking R. vd Hoek (VVD): pag 2 inhoudelijk mbt Programma van Eisen Woonarkhaven: doel presentatie is ter kennisname en niet ter goedkeuring

Besluit: vastgesteld.

d) Aandachtspunten en toezeggingenlijst

Opmerking R. vd Hoek: historie bij A 7 niet correct: 30-10-2007: het genoemde raadsvoorstel in raadsvergadering dd 28-01-2008 is niet ingediend.

A 1: Ontwikkeling Hart van Stadsveld: - verpaupering woon- winkelcomplex Akkerstraat, behandeling bij de rondvraag

A 2 Rondweg Boekelo en ontsluiting De Bleekerij, in behandeling

A 3 “Speelnota”, behandeling 2e kwartaal 2008

A 4 Veiligheid in woonbuurten, zie agendapunt II a

A 5 Bezink bassin Bruggertstraat, behandeling op 1 april 2008

A 6 Verplaatsing “de Grobbe”, in behandeling

A 7 Bestemmingsplan Havengebied/woonboten, in behandeling (zie planning op lijst)

A 8 Memo/rapportage kappen bomen bij Ossenboer/Lentfert, behandeling op 20 mei 2008 (wethouder M. Koomen)

A 9 Jaarplan 2008, behandeld vorige commissievergadering, zie toezeggingen T 1, afdoen

T 1 Toezeggingen nav concept Jaarplan: behandeling Groene- en Blauwe diensten op Stedelijk niveau en testcase Boekelo/Twekkelo opnemen in lijst (behandeling sept 08), afdoen

Besluit: A 7 tekstueel aanpassen, A 9/T1 afdoen, testcase Boekelo/Twekkelo opnemen als aandachtspunt

e) Rondvraag (zie bijlage)

1. Mevrouw I. Zeën (namens de bewoners van de Zweringweg 176-196 en Beckers advies bureau): vraagstelling zie e.2.

2. A. Boersma (PvdA): Situatie rond vervallen flat Wethouder Nijhuisstraat en Akkerstraat 

Wethouder M. Koomen gaat in gesprek met Ons Huis en zegt toe de commissie en buurtbewoners via een memo op de hoogte te brengen vòòr de volgende commissie-vergadering van 1 april 2008.


•  Klik hier voor alle sprekers

II INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

a) WENS (Wijkveiligheid Enschede), inleiding door de heer P. den Oudsten (burgemeester gemeente Enschede), presentatie door de heer H. Meuleman (programma-manager CS) en aansluitend“Politiecijfers” door de heer H. Elders (afdelingschef Politie West)

Sprekers: P. den Oudsten,C.J.M. Hannink (GroenLinks),P. Hillen (SP), G.J. vd Veen (CDA), R. vd Hoek (VVD), J. v Agteren (BBE), S. Salikram (PvdA), C. Dalenoord,  M. Acket, H. Meuleman (presentatie), H. Elders (presentatie), wethouder M. Koomen

Commissie gaat in op onder meer: TWENS, speerpunten (september 08 in commissie), betrekken (adviescommissie) wijkorganen, huiselijk geweld, jongerenproblematiek, Leefbaarheid, wijkagenten/taakaccenthouders, hennepteelt, bevoegdheden burgemeester.


•  Klik hier voor alle sprekers

Leefbaarheid/beleving en voorzieningen jongeren worden als aandachtspunten geagendeerd.

b) Versterking Stadsdeelcommissie West, door de heer T. Windmulder (voorzitter stadsdeelcommissie)

Sprekers: wethouder M. Koomen, S. Salikram (PvdA), A. Boersma (PvdA), R. vd Hoek (VVD), J. v Agteren (BBE), C.J.M.. Hannink (Groenlinks), G.J. van der Veen (CDA), P. Hillen (SP), de heer Van der Ley, T. Windmulder

Aandachtspunten bij vergadervitaminen: gerichter uitnodigen, vaker op locatie, excursies organiseren bij behandeling raadsvoorstellen, sprekers bij (in)formele delen, oplegvellen alleen bij inhoudelijke agendapunten, presentaties gestructureerd volgen, aansluiting van het jaarplan op de jaaragenda. Proeftuin: “Participatie” en “Governence”.

Conclusie: voorzitter neemt de aandachtspunten mee in de werkgroep versterking sdc en in overleg met de griffie en het stadsdeelmanagment wordt een korte memo gemaakt op welke wijze de proeftuinen concreet worden uitgewerkt.


•  Klik hier voor alle sprekers
SLUITING 22.30 UUR