Voorzitter:

Mw. A. Liedtke-Bevers

Secretaris:

mw. S.Persijn

Deelnemers vergadering:

PvdA: S. Salikram; CDA: G.J. van der Veen, Suat Ari, mw. B.L. Boes-Schoonderbeek; VVD: mw. A.A. Broekman-Veltman; Stadspartij: J. Hofte; ChristenUnie: P. Datema; Fractie Ras:  H. Ras; D66: J. Kerkwijk;
GroenLinks: R. Tenkink, M.C.J. van Heijster; BBE: J. Schoeman
Wethouder: T. de Weger
Ambtelijk: C. Dalenoord (SDM); J. Breteler (DSOB), J. Wessels (DSOB)

Afwezig:

(mk): PvdA: C. Ornek

 

I  OPENING

1)  VASTSTELLEN AGENDA

Dhr. Salikram wil de brief van de werkgroep Boekelo/Usselo die ter kennisname staat vermeld inzake voortgang multifunctioneel centrum en buitensportcomplex Boekelo agenderen.

Besluit:  de agenda is vastgesteld, met dien verstande dat de brief van de werkgroep Boekelo/Usselo de volgende vergadering wordt geagendeerd ter bespreking.


 

II  VRAGEN EN MEDEDELINGEN

1. Mw. G. Hoeve namens werkgroep ’t Zwering -  verkeersveiligheid rondom de brede school van Het Zwering fase 3

Sprekers: Salikram, Hofte, De Weger


•  Klik hier voor alle sprekers

De wethouder bevestigt dat er nu nog wordt gekeken naar een locatie samen met De Woonplaats en dat in gesprek wordt gegaan met de bewoners na de start van de ontwerpfase.

 

III  BEOORDELING RAADSVOORSTELLEN

1. Instemmen met voorziening uit “Risico’s voor bedrijven” ten behoeve van revitaliseren bedrijventerrein Havengebied en realisatie nieuwe aanleghaven voor woonboten (A/E/F, 11623)

Sprekers: B. Overbeek (bewoner Twekkelo), Tenkink, Schoeman, Van der Veen, Hofte, mw Broekman, Datema, Ras, Salikram, Kerkwijk, De Weger


•  Klik hier voor alle sprekers

De Weger: De inbreng van de heer Overbeek namens de bewoners van Twekkelo zal in het te houden onderzoek worden meegenomen. De locatie van de woonboten komt in het onderzoek nader aan de orde. Dit wordt teruggekoppeld naar de commissie. Instemming met het voorstel betekent instemming met onttrekking aan het fonds reserve verbetering stad. De relatie met de veiligheidsgelden kan worden losgekoppeld. Het college zet alle ontwikkelingen rond de westkant van de stad in een masterplan, waarbij de raad zal worden betrokken. Besluit: het voorstel wordt als bespreekpunt geagendeerd voor de raad van 10 mei.

 

2. Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Havengebied 2002 (F, 11621)

Sprekers: Dhr. Kuipers (woonarkenvereniging), Van der Veen, Kerkwijk, Broekman, Hofte, Datema, Schoeman, Ras, Salikram, De Weger, J. Breteler, J. Wessels


•  Klik hier voor alle sprekers

De heer Breteler meldt dat het havengebied door het ministerie is aangewezen als topproject (financiële regeling). Het masterplan zal ook een prioriteitenlijst bevatten van de projecten in het havengebied en dit zal net na de zomervakantie in de commissie en de raad terugkomen. De wethouder zegt toe dat nog onderzocht zal worden of de groenstrook aan de IJsbaanweg geen belemmering vormt voor functionele ontwikkeling (v.w.b. verontreiniging) van het gebied. De NS heeft daar ook onderzoek naar gedaan maar die resultaten zijn nog niet officieel bekendgemaakt. Bij het bedrijvenplan IJsbaanweg zal de raad gevraagd worden om toestemming. Besluit: het voorstel wordt als bespreekpunt geagendeerd voor de raad van 10 mei.

 

3. Vaststellen de kadernotitie Handelskade en omgeving (A, 11610)

Sprekers: mw. Broekman, Kerkwijk, Datema, Hofte, Ras, Tenkink,  Salikram, De Weger, J. Breteler


•  Klik hier voor alle sprekers

J. Breteler meldt dat er 2e helft 2005 een ontwerp komt met vormgevingsaspecten. Besluit: het voorstel wordt onder voorbehoud als hamerstuk geagendeerd voor de eerstvolgende raadsvergadering, met dien verstande dat de VVD nog zal aangeven bij de griffie of het toch een bespreekpunt wordt.

 

4. Gewijzigd vaststellen bestemmingsplan Transportcentrum Twente (F, 11627)

•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: het voorstel wordt als hamerstuk geagendeerd voor de eerstvolgende raadsvergadering.

 

IV  INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

1. Presentatie wijkscan/ doelstellingen 2005 politie Enschede-West door Sezgin Sezer

 

2. Burgerinitiatief verkeersremmende maatregelen E. de Wittestraat- advies van de commissie aan het college

Sprekers: De heer D.G. Gerrits (namens de bewoners E. de Wittestraat). Hofte, Broekman, Datema, Heijster, Salikram, Ari, De Weger

De heer Gerrits heeft verschillende opmerkingen over de overwegingen bij de notitie van het college en pleit toch voor maatregelen, ondanks dat in de notitie wordt geconcludeerd dat die niet worden voorgenomen. De commissie is van mening dat de problematiek van deze straat moet worden betrokken bij de gehele verkeerssituatie in ’t Zwering en dat pas daarna over maatregelen verder kan worden gesproken. Conclusie: de commissie adviseert het college geen verkeersremmende maatregelen te nemen in afwachting van het totale verkeersplan.


 

3. Verantwoording uitvoering veiligheidsplan 2003-2004

Het agendapunt wordt in de volgende vergadering besproken.


 

4. Stand van zaken schema spreekuren

Het agendapunt wordt in de volgende vergadering besproken


 

V   BESLUITENLIJST EN TOEZEGGINGEN

1. Vaststellen besluitenlijst vergadering d.d. 15 maart 2005

Besluit: vastgesteld

2. Afdoening toezeggingen vergaderingen t/m 15 maart 2005

Geen opmerkingen

 

VI  AANDACHTSPUNTENLIJST

Geen opmerkingen

 

VII  BEOORDELING RAADSVOORSTELLEN HAMERSTUKKEN

1. Bestendigen Wet voorkeursrecht gemeenten dierenpark Boekelo (C, 11614)

Besluit: het voorstel wordt als hamerstuk geagendeerd voor de eerstvolgende raadsvergadering.

 

VIII  STUKKEN TER KENNISNEMING

1. Een brief (mailbericht d.d. 30-3-05) van mw. Van Lier inzake veiligheid rond de Brede School Stadsveld-Zwering

2. Mailbericht dhr. Havenwerkgroep Boekelo/Usselo (4-4-05) inzake voortgang multifunctioneel centrum en buitensportcomplex

Besluit: punt 2 wordt de volgende vergadering geagendeerd

 

 

 

Sluiting:   uur.