Vice voorzitter: B.L. Boes-Schoonderbeek

Secretaris: K. Grunder

Deelnemers vergadering:

PvdA: A.K. Boersma; PvdA: S. Salikram; VVD: W.R. van der Hoek; GroenLinks: C.J.M. Hannink; CDA: G.J. van der Veen; CDA : BBE: J. van Agteren; ChristenUnie: W. Tekkelenburg; SP: M. Gloerich. Wethouders : M.G.E. Koomen Ambtelijk: W. Waninge (Stadsdeelmanager)

Afwezig: D’66: E.G.H. Westerbeek; VVD: F. Uçar; SP: P. Hillen; vz T. Windmulder


•  Beluister deze vergadering

I OPENING

a) Vaststellen agenda, Inhoudelijke agendapunten worden voor de beoordeling raadsvoorstelen behandeld 

Besluit: agenda is vastgesteld

b) Mededelingen

Wethouder M. Koomen:

-   De opvolger van Marcia Schelfer, Kiona Grotenhuis wordt voorgesteld

-  Behandeling bestemmingsplan (MER) Usseleres wordt na de verkiezing behandeld. Hierover heeft wethouder E. Helder een memo verspreid

-  Mededeling mbt de themabijeenkomst “Jongeren in West” gehouden tijdens de vorige commissievergadering. Jongeren komen zelf met een uitwerking van de plannen op de speeltuin Stadsveld.

-  Digitref blijft gehandhaafd en begeleidster wordt door de gemeente begeleid richting een participatiebaan.   

c) Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering dd 15 december 2009

Besluit: vastgesteld

d) Aandachtspunten en toezeggingenlijst

A 1 Ontwikkeling Hart van Stadsveld, in behandeling

A 3 Verplaatsing “de Grobbe”, zie agendapunt IIIb

A 4 Bestemmingsplan woonboten, wethouder zegt toe dat de laatste stavaza via een memo voor 2 februari 2010 wordt vastgelegd. Afdoen

A 5 Bestemmingsplan Havengebied, in behandeling

A 6 Herstructurering Oost-Boswinkel, zie agendapunt IIIa

A 10 berg- bezinkbassin Bruggertstraat: Agendering april 2010

A 11 jeugdproblematiek. Afdoen, komt terug via jaarplan 2010

A 12 verkeersproblematiek Twekkelo, agendering in februari 2010

A 13 effecten reorganisatie Politie, agendering in januari 2010

T 3 Verkeersplan Stadsveld, agendering april 2010

Besluit: A4 en A11 afdoen  

e) Rondvraag (zie bijlage):

1. A. Boersma, inzake planontwikkeling appartementencomplex Akkerstraat - Weth. Nijhuisstraat  

Wethouder M. Koomen

Ad 1: 21 januari 2010 vindt er een gesprek plaats tussen bewoners en project-ontwikkelaar. Het college wacht deze gesprekken af en zegt toe om de gang van zaken in goede banen te leiden. De heer Boersma geeft aan dat de procedure te lang duurt en negatief voor de bewoners zal uitvallen. Tevens geeft hij aan dat het college in zijn ogen te veel voor de zijde van de projectontwikkelaar kiest. Dit wordt door de wethouder ontkracht en ze geeft aan dat na het gesprek van 21 januari 2010 een gesprek met de participanten plaatsvindt.


•  Klik hier voor alle sprekers

II BEOORDELING RAADSVOORSTELLEN

a) Oplossingsrichtingen restantgronden n.a.v. besluitvorming over aanleg sportpark in Boekelo, stuknummer 14265 + aanvullende memo

Sprekers: C.J.M. Hannink (GL), R. vd Hoek (VVD), J. van Agteren (BBE), GJ vd Veen (CDA), W. Tekkelenburg (CU), S. Salikram (PvdA), M. Gloerich   (SP) en wethouder Koomen.


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: raadsvoorstel oplossingsrichtingen restantgronden n.a.v. besluitvorming over aanleg sportpark in Boekelo, stuknummer 14265 wordt geagendeerd als hamerstuk voor de eerstvolgende raadsvergadering. Stemverklaringen: VVD/SP en GroenLinks.

Het college wordt meegegeven in gesprek te gaan met Rijkswaterstaat om de gronden te gaan gebruiken voor de woningen die moeten wijken voor de aanleg van de N18

b) Toekomstvisie Boswinkel, stuknummer 14287

Sprekers: C.J.M. Hannink (GL), R. vd Hoek (VVD), J. van Agteren (BBE), GJ vd Veen (CDA), W. Tekkelenburg (CU), A. Boersma (PvdA), M. Gloerich (SP), W. Waninge  en wethouder Koomen.

Het Programma van Eisen is nog niet gereed en wordt in mei 2010 aan de commissie voorgelegd.


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: het raadsvoorstel “Toekomstvisie Boswinkel, stuknummer 14287” wordt geagendeerd als hamerstuk voor de eerstvolgende raadsvergadering. Stemverklaring SP

III INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

a) Sociale agenda (concept), door mevrouw A. vd Nieuwboer (Ontwikkelingsmanager DMO)

Sprekers: R. vd Hoek (VVD), A. Boersma (PvdA), CJM Hannink (GL), J. van Agteren (BBE), GJ vd Veen (CDA), W. Tekkelenburg (CU), A. Boersma (PvdA), M. Gloerich (SP), A. vd Nieuwboer, W. Waninge   en wethouder Koomen.


•  Klik hier voor alle sprekers

De definitieve versie van de Sociale agenda wordt op 2 februari geagendeerd om vast te laten stellen. Hierin worden dan de kanttekeningen verwerkt.

b) Jaarverslag 2009 en Jaarplan 2010, door de heer W. Waninge (Stadsdeelmanager West)

Sprekers: R. vd Hoek (VVD), A. Boersma (PvdA), CJM Hannink (GL), J. van Agteren (BBE), GJ vd Veen (CDA), W. Tekkelenburg (CU), A. Boersma (PvdA), M. Gloerich (SP), W. Waninge  en wethouder Koomen.

- de commissie verzoekt om separate agendering “gevolgen leefomgeving door proces N18” en “Landinrichting (ecozone tussen Twekkelo/ Drienerlo en Twentekanaal”).

- De opmerkingen vanuit de commissie zullen in de eerste Starap worden verwerkt.


•  Klik hier voor alle sprekers