Voorzitter:

Mw. A. Liedtke-Bevers

Secretaris:

A. van Loon

Deelnemers vergadering:

PvdA: S. Salikram; CDA: G.J. van der Veen; VVD: mw. A.A. Broekman-Veltman; A. Enklaar; Stadspartij: J. Hofte; ChristenUnie: P. Datema; Fractie Ras:  H. Ras (tot 22.25 u); GroenLinks: M.C.J. van Heijster; BBE: J. Schoeman (tot 21.45 u)
Wethouder: T. de Weger

Ambtelijk: F. Bouwmeester (SDM)

Afwezig:

PvdA: C. Ornek; CDA: S. Ari, mw. B.L. Boes-Schoonderbeek; D66: J. Kerkwijk


I  OPENING

1.  VASTSTELLEN AGENDA

De agendapunten III.2 (Dierenpark Boekelo) en III.7 (Buitensportcomplex Boekelo) worden achter elkaar behandeld.


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit:  de agenda is vastgesteld.

 

II  VRAGEN EN MEDEDELINGEN

Geen.

 

III  INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

1. Presentatie Brede school (Ton Kremer, BS-regisseur Stadsveld/Zwering)

Spreker: mw. A.A. Broekman-Veltman (VVD)


•  Klik hier voor alle sprekers

 

2. Beantwoording vragen van dhr. Enklaar inzake Dierenpark Boekelo

Inprekers: dhr. Haven (namens Dorpsraad Boekelo), dhr. Meijer (bewoner)

Sprekers: J. Hofte (Stadspartij), J. Schoeman (BBE), A. Enklaar (VVD), P. Datema (CU), mw. M.C.J. van Heijster (GroenLinks), G.J. van der Veen (CDA), S. Salikram (PvdA), wethouder De Weger


•  Klik hier voor alle sprekers

De wethouder nodigt de commissieleden uit voor een werkbezoek aan een vergelijkbaar dierenpark van de exploitant Zodiac Zoos in Overloon op 9 september 2005. In het najaar legt de wethouder een kadernotitie voor aan de raad, waarmee de randvoorwaarden voor de vestiging en exploitatie van het dierenpark kunnen worden vastgesteld. De wethouder merkt op dat, zolang de verschillende technische procedures door de onderneming in kwestie op een correcte manier worden doorlopen, het buiten de bevoegdheid en de wil van het college ligt om de dieren die thans  aanwezig zijn op het terrein van het Labyrinth der Zinnen te (laten) verwijderen. De wethouder zegt toe de commissie op korte termijn te informeren over de bezoekersaantallen van het Labyrinth der Zinnen over de afgelopen jaren.

 

3. Buitensportcomplex Boekelo / De Grobbe

Insprekers: dhr. Haven (namens Koepel Verenigingen in Boekelo, BSC Unison, Military en Dorpsraad Boekelo), dhr. Meijer (bewoner)

Sprekers: mw. M.C.J. van Heijster (GroenLinks), G.J. van der Veen (CDA), S. Salikram (PvdA), P. Datema (CU), A. Enklaar (VVD), J. Hofte (Stadspartij), wethouder De Weger


•  Klik hier voor alle sprekers

De wethouder komt in het najaar bij de raad terug met een concept kavelplan, waarin verschillende alternatieven voor de inrichting van De Grobbe naast elkaar worden gelegd en waarmee rekening wordt gehouden met de ruimtelijke randvoorwaarden die voor dit gebied gelden. De wethouder zal in overleg met de Landinrichtingscommissie de mogelijkheden bekijken om ook alternatieve locaties buiten De Grobbe aan te wenden voor gronduitgifte t.b.v. financiële dekking van het nieuwe buitensportcomplex.

 

IV  BEOORDELING RAADSVOORSTELLEN

1. In te stemmen met het Masterplan Havengebied (stuk nr. 11739)

Inspreker: mw. Van der Velde (namens bewonerscommissie IJsbaanweg)

Sprekers: J. Hofte (Stadspartij), G.J. van der Veen (CDA), mw. A.A. Broekman-Veltman (VVD), mw. M.C.J. van Heijster (GroenLinks), P. Datema (CU), S. Salikram (PvdA)


•  Klik hier voor alle sprekers

Het stadsdeelmanagement neemt contact op met mw. Van der Velde en zal haar informeren over de manieren waarop zij zelf actief over actuele gemeentelijke informatie kan beschikken inzake haar woonomgeving. De vragen van dhr. Van der Veen (CDA) over het project ‘opzetten herstructureringsmaatschappij’, worden opgenomen in de verdere uitwerking van het projectvoorstel. De wethouder zal, indien mogelijk, het onderzoek van de Kamer van Koophandel naar de mogelijkheden om meer en beter gebruik te maken van de binnenvaart door het Twentekanaal, digitaal beschikbaar stellen aan de leden van de commissie.


Besluit:  het voorstel wordt, onder voorbehoud van bespreking in de PvdA-fractie, als hamerstuk geagendeerd voor de eerstvolgende raadsvergadering.

 

III  INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN (vervolg)

4. Verantwoording sociaal actieplan Oost-Boswinkel

Inspreker: dhr. Acket (namens de wijkraad Oost-Boswinkel)

Sprekers: F. Bouwmeester (Stadsdeelmanager West)


•  Klik hier voor alle sprekers

De stadsdeelmanager geeft aan er bewust voor te hebben gekozen om alleen een sociale wijkvisie voor Oost-Boswinkel te maken, omdat er in deze wijk op dit moment geen fysieke ontwikkelingen gaande zijn.

 

V  BESLUITENLIJST EN OVERZICHT TOEZEGGINGEN

1.  VASTSTELLEN BESLUITENLIJST D.D. 19 APRIL 2005

Besluit:   de besluitenlijst is vastgesteld.

2.  AFDOENING TOEZEGGINGEN VERGADERINGEN T/M 19 APRIL 2005

Geen opmerkingen.
SLUITING:  22.50 uur.