Voorzitter:

T. Windmulder

Secretaris:

K. Grunder

Deelnemers vergadering:

PvdA: A.K. Boersma; GroenLinks: C.J.M. Hannink;  CDA: B.L. Boes-Schoonderbeek; VVD:  W.R. van der Hoek; VVD: F. Uçar; SP: P. Hillen

BBE: J. van Agteren

Wethouders: M.G.E. Koomen en R. Bleker

Ambtelijk: W. Waninge (Stadsdeelmanager)

Afwezig:

D’66: E.G.H. Westerbeek, ChristenUnie: J. van Houdt, CDA: G.J. van der Veen, PvdA: S. Salikram

I OPENING

a) Mededelingen:

wethouder Koomen:

-          4 april ’08 is de uitreiking van de Bart Award Boekelo

-          5 april ’08 vindt de opening plaats van speeltuin Stadsveld

-          15 april ’08 start de sloop van het woon- en winkelcentrum aan de Akkerstraat

A. Boersma (PvdA): bij sloop rekening houden met aanwezige Kastanjebomen.

R. Pruysers (DSOB) zegt verplaatsing/behoud bomen toe.

b) Vaststellen agenda

Besluit: vastgesteld.

c) Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering d.d. 19 februari 2008

Besluit: vastgesteld.

d) Aandachtspunten en toezeggingenlijst

A 1: Ontwikkeling Hart van Stadsveld, in behandeling

A 2 Rondweg Boekelo en ontsluiting De Bleekerij, in behandeling

A 3 “Speelnota” starap 2007, agendering 20 mei 2008. Wethouder Koomen zal een voorstel ter bespreking in de commissievergadering inbrengen.

A 4 Veiligheid in woonbuurten, agendering Leefbaarheid en beleving / voorziening jongeren. Vloeit voort uit de commissievergadering dd 19-2-08/behandeling WENS. Behandeling gelijktijdig met de speerpunten uit WENS, 2 sep 08.

A 5 Bezink bassin Bruggertstraat, memo “projectvoorstel Bruggertstraat” toegevoegd aan achterliggende vergaderstukken, afdoen. 

A 6 Verplaatsing “de Grobbe”, in behandeling

A 7 Bestemmingsplan Havengebied/woonboten, in behandeling

A 8 Memo/rapportage kappen bomen bij Ossenboer/Lentfert, agendering 20 mei 2008

A 9 Herstructurering Oost-Boswinkel, in behandeling (zie agendapunt IIa.)

A10 testcase groene- en blauwe diensten, behandeling 2 september 08

A11 versterking stadsdeelcommissie, in behandeling

T 1 buurtbewoners winkelcomplex Akkerstraat, afdoen

J. van Agteren (BBE): stand van zaken m.b.t. ontwikkelingen rondom Handelskade. R. Pruysers zegt toe om in de vergadering van 20 mei 08 e.e.a. toe te lichten.

Besluit: A 5/T1 afdoen en agendering A3/A4/A8 en ontwikkeling Handelskade voor 20 mei 2008

e) Rondvraag (zie bijlage)

A. Boersma (PvdA): mogelijke vervuiling onder Scholingsboulevard.

Wethouder Koomen: schriftelijke beantwoording door college volgt binnen de termijn van drie weken.


•  Klik hier voor alle sprekers

II INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

Presentatie proces Wijkvisie Boswinkel en stedelijke vernieuwingsopgave Oost Boswinkel, door R. Pruysers (Ontwikkelingsmanager DSOB)

Sprekers:,C.J.M. Hannink (GroenLinks),P. Hillen (SP),D. Boes-Schoonderbeek (CDA), R. vd Hoek (VVD), J. v Agteren (BBE), A. Boersma (PvdA), wethouder R. Bleker, wethouder M. Koomen, R. Pruysers (DSOB, presentatie)

Na de presentatie van de heer Pruysers krijgen de commissie en belangstellenden gelegenheid om (informeel) informatie te vergaren bij medewerkers woningcorporaties en vertegenwoordigers van de projectgroep. Commissieleden, bewoners en wethouders gaan daarna in op onder meer: communicatieplan, gevolgen grootschalige (100%) sloop, wooncarriere, voorkoming stadsnomaden, sociale kaart/agenda, schoolbezetting, woon/wens evaluatie, groenbehoud, voorkoming leegstand (tevens van bedrijfspanden), winkelhart, besluitvorming commissie begin 2009.

- Stand van zaken herstructurering wordt als aandachtspunt geagendeerd.

- Wethouder Bleker zegt toe de uitnodiging voor bewonersbijeenkomst (16-4-08) tevens naar de raadsleden te zenden.


•  Klik hier voor alle sprekers
SLUITING 22.30 UUR