Voorzitter:

F. Deuzeman

Secretaris:

K. Grunder

Deelnemers vergadering:

PvdA: N. Mol; PvdA: K. Boz: VVD: W. van der Hoek; VVD: F. Uçar; GroenLinks: J. Kort; CDA: M. Visser-Voorn; BBE: B. Sanders; ChristenUnie: W. Tekkelenburg; SP: P. Wilkinson-Hillen; D’66: J. van Lijf; D’66: J. Kerkwijk; Enschede Solidair:

H. Bodde

Wethouder: M. Koomen

Ambtelijk: W. Waninge (Stadsdeelmanager)

I OPENING

De voorzitter heet een ieder welkom bij de eerste vergadering van de stadsdeelcommissie West in deze samenstelling.

a) Vaststellen agenda:

Besluit: agenda is vastgesteld

b) Mededelingen voorzitter/leden stadsdeelcommissie

Benoeming vice voorzitter: mevrouw M. Visser-Voorn wordt onder unaniem besluit van de commissie benoemd.

c) mededelingen wethouder:

- nieuwbouw Ojbs het Palet is (verlaat) begonnen.

d) Mededeling stadsdeelmanager:

- de stadsdeelmanager geeft aan dat de leden van de commissie zich kunnen vervoegen tot het stadsdeelmanagement indien zij verduidelijking willen bij de voorbereiding van vergaderingen.

e) Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering dd 2 februari 2010

Deze besluitenlijst is door de raad op 1 maart vastgesteld

f) aandachtspunten en toezeggingenlijst, de wethouder licht de punten waar mogelijk toe:

A 1 Ontwikkeling Hart van Stadsveld, in behandeling: eind mei wordt aan de bewoners, voorafgaand door gesprekken, een alternatief voorstel voorgelegd.

A 3 Verplaatsing “de Grobbe”, in behandeling: geen ontwikkelingen

A 5 Bestemmingsplan Havengebied, in behandeling: cafetaria op de kade is vernieuwd en wordt door de wethouder binnenkort geopend. Wethouder zegt toe om de ontwikkelingen intern te overleggen en deze aan de commissie mee te delen.

A 6 Herstructurering Oost-Boswinkel, in behandeling: bijeenkomst stuurgroep binnenkort

A 10 berg- bezinkbassin Bruggertstraat: zie agendapunt IV a

A 12 verkeersproblematiek Twekkelo, in behandeling: deze zomer in college B&W

A 13 effecten reorganisatie Politie, F. Uçar verwijst naar afspraak om dit punt te agenderen voor deze vergadering: na uitleg wordt besloten dit punt te agenderen voor de eerstvolgende vergadering 1 juni 2010.

A 14 gevolgen leefomgeving proces N18, zie agendapunt II.

A 15 landinrichting (onderdeel ecozone Twekkelo/Drienerloo en Twentekanaal), in behandeling: najaar 2010

T 3 Verkeersplan Stadsveld, wethouder geeft aan dat dit punt geagendeerd kan worden voor de vergadering van 1 juni 2010 . Indien niet mogelijk dan volgt tijdig een mededeling van de wethouder.

g) Rondvraag

Voor deze vergadering zijn geen vragen ingediend


•  Klik hier voor alle sprekers

II OPEN PODIUM

Hieronder vallen “debatten” waarin alle belangen een stem krijgen en politieke meningen gevormd kunnen worden. Gelet op het informele karakter van het debat worden er geen sprekers in de besluitenlijst vastgelegd.

a) Gevolgen leefomgeving proces N18. Geagendeerd op verzoek van de heer G.J. vd Veen (CDA).

- de wethouder geeft aan dat de raad betrokken zal worden bij beslismogelijkheden/ momenten  en dat het betreffende punt in het najaar op de agenda kan worden geplaatst.


•  Klik hier voor alle sprekers

III BEOORDELING RAADSVOORSTELLEN

a)bestemmingsplan “De Bleekerij 2007”, stuknummer 14376

Wethouder J. Hatenboer neemt plaats in de commissie.

G.J. vd Veen (CDA) neemt plaats in de commissie voor M. Visser-Voorn (CDA).

Sprekers: F. Uçar (VVD), J. Kort (GL), N. Mol (PvdA), J. Kerkwijk (D66), G.J. vd Veen (CDA), B. Sanders (BBE), W. Tekkelenburg (CU), P. Wilkinson-Hillen (SP), R. vd Hoek (VVD), W. Waninge, de heer Tus (MBBS), de heer Verhaak (dorpsraad Boekelo), mevrouw Derksen (bewoonster Bleekerij), de heer Van Gemmert (ter Steege), mevrouw Ter Kuile- Van Heek en wethouder Hatenboer.


•  Klik hier voor alle sprekersDe wethouder zegt toe:


-          indien nodig, te willen bemiddelen tussen bewoners van de Bleekerij en Ter Steege. Vragen etc kunnen worden ingediend via de stadsdeelmanager W. Waninge.


-          de ingediende vragen/opmerkingen door commissieleden en insprekers binnen 15 werkdagen te verwerken en deze aan belanghebbenden mee te delen.


Besluit: het raadsvoorstel “bestemmingsplan De Bleekerij 2007”, stuknummer 14376, wordt aangehouden voor de eerstvolgende vergadering van de stadsdeelcommissie op 1 juni 2010.  

b) gewijzigd vaststellen bestemmingsplan De Marssteden 2005, stuknummer 14362

c) bestemmingsplan “Buitengebied 1996, herziening 74”, stuknummer 14370

d) bestemmingsplan “Westelijke invalsweg 1, herziening 3”, stuknummer 14371

e) vaststellen herziening 3 nadere uitwerking Rijksweg 35, stuknummer 14372


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: bovenstaande raadsvoorstellen met stuknummers 14362, 14370, 14371 en 14372 worden aangehouden voor de eerstvolgende vergadering van de stadsdeelcommissie op 1 juni 2010. Deze raadsvoorstellen zijn gelieerd aan raadsvoorstel 14376

f) Vaststellen bestemmingsplan Rosinkweg, stuknummer 14405

Sprekers: R.vd Hoek (VVD), J. Kort (GL), W. Tekkelenburg (CU), P. Wilkinson-Hillen (SP), R. Harmsen en wethouder Koomen.


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan Rosinkweg, stuknummer 14405, wordt als hamerstuk geagendeerd voor de eerstvolgende raadsvergadering.

g) Vaststellen herziening BP Buitengebied 1996 Strootsweg 344, stuknummer 14457

G.J. vd Veen (CDA) neemt plaats in de commissie voor M. Visser-Voorn (CDA).   

Sprekers: J. Kerkwijk (D66), N. Mol (PvdA) en de heer Hilbolling


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: raadsvoorstel vaststellen herziening BP Buitengebied 1996 Strootsweg 344, stuknummer 14457, wordt als hamerstuk geagendeerd voor de eerstvolgende raadsvergadering

h ) Instemmen met de voorgestelde ontsluiting Kotmanpark/dekking, stuknummer 14460

Sprekers: R. vd Hoek (VVD), P. Wilkinson-Hillen (SP), W. Tekkelenburg (CU), B. Sanders (BBE), H. Bodde (ES), M. Visser-Voorn (CDA), J. Kerkwijk (D66), N. Mol (PvdA), J. Kort (GL), de heer E. Boers, de heer R. Dijkstra, de heer M. Acket, de heer H. Oostindië, de heer C. Lems, mevrouw B. Geesink en wethouder Koomen


•  Klik hier voor alle sprekersDe wethouder zegt toe om via een memo de vragen en opmerkingen vanuit commissie en insprekers toe te lichten. Dit lukt niet meer voor de komende raadsvergadering van 26 april 2010.


Besluit: raadsvoorstel instemmen met de voorgestelde ontsluiting Kotmanpark/dekking, stuknummer 14460, wordt als bespreekpunt geagendeerd voor de raadsvergadering van 17 mei 2010.

i) Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied Noordwest-bgm stroinkstraat, stuknummer 14474

Besluit: raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan Buitengebied Noordwest-bgm stroinkstraat, stuknummer 14474, wordt als hamerstuk geagendeerd voor de eerstvolgende raadsvergadering.

j) Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied Noordwest-Beckumerstraat, stuknummer 14475

Besluit: raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan Buitengebied Noordwest-Beckumerstraat, stuknummer 14475 , wordt als hamerstuk geagendeerd voor de eerstvolgende raadsvergadering.


•  Klik hier voor alle sprekers

k) Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied Noordwest-Wycherinkshoekweg, stuknr 14476

Sprekers: J. Kort (D66), N. Mol (PvdA), W. Tekkelenburg (CU), P. Wilkinson-Hillen (SP) en wethouder Koomen

Besluit: raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan Buitengebied Noordwest-Wycherinkshoekweg, stuknr 14476, wordt als hamerstuk geagendeerd voor de eerstvolgende raadsvergadering.

l) Vaststellen bestemmingsplan Buitengebied Noordwest-het Stroot, stuknummer 14486

Besluit: raadsvoorstel vaststellen bestemmingsplan Buitengebied Noordwest-het Stroot, stuknummer 14486 , wordt als hamerstuk geagendeerd voor de eerstvolgende raadsvergadering.


•  Klik hier voor alle sprekers

m) Vaststellen grondexploitatie “Vrijkomende Locaties Brede School Stadsveld”, stuknummer 14487

Sprekers: W. Tekkelenburg (CU) en de heer R. Pruysers


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: raadsvoorstel vaststellen grondexploitatie “Vrijkomende Locaties Brede School Stadsveld”, stuknummer 14487, wordt als hamerstuk geagendeerd voor de eerstvolgende raadsvergadering.