Voorzitter:

A.G.J. Liedtke-Bevers

Secretaris:

A. van Loon

Deelnemers vergadering:

PvdA: C. Ornek; CDA: B.L. Boes-Schoonderbeek, S. Ari, G.J. van der Veen (tot 21.30u); VVD: A.A. Broekman-Veltman; Stadspartij: J. Hofte; BBE: J.H. Schoeman (tot 21.30u); GroenLinks: M.C.J. van Heijster; ChristenUnie: P. Datema; D66:
J. Kerkwijk; fractie Ras: H. Ras
Wethouder: T. de Weger; ambtelijk: F. Bouwmeester (Sdm)

Afwezig:

PvdA: S. Salikram

 

I OPENING

a. Vaststellen agenda

Besluit: vastgesteld.

b. Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering d.d. 15 november 2005

Besluit: vastgesteld.

c. Aandachtspunten en toezeggingenlijst

De toezeggingen 3, 4, 5, 7 en 8 worden afgevoerd van de toezeggingenlijst.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

d. Vragen en mededelingen

1) Dhr. Anneveld – Verbreding afslag Rijksweg 35 ter hoogte van de Grolsch


•  Klik hier voor alle sprekers

De wethouder zegt toe de door dhr. Anneveld geschetste gang van zaken ambtelijk na te zullen laten gaan en hem hiervan op de hoogte te stellen.

 

2) B.L. Boes-Schoonderbeek (CDA) – Ontwikkeling buitensportmogelijkheden in West


•  Klik hier voor alle sprekers

 

II BEOORDELING RAADSVOORSTELLEN

a. Instemmen met de verplaatsing van de Military, de voorgestelde ontwikkelingsvariant De Grobbe en de realisatie van een nieuw sportpark (E/A – 11933)

Insprekers: dhr. Westerveld (namens actiegroep Boekelo), dhr. Meijer (bewoner), dhr. Schuurink (bewoner), dhr. Afink (bewoner), dhr. Roessink (namens Vereniging Boekelo Dorp met Karakter)
Sprekers: J. Hofte (Stadspartij), G.J. van der Veen (CDA), J.H. Schoeman (BBE), P. Datema (ChristenUnie), C. Ornek (PvdA), J. Kerkwijk (D66), M.C.J. van Heijster (GroenLinks), H. Ras (fractie Ras), A.A. Broekman-Veltman (VVD), wethouder De Weger


•  Klik heir voor alle sprekers

De wethouder is niet bereid om ter vergadering de nadrukkelijke wens van een meerderheid van de commissie, om punt 5 uit het raadsvoorstel te schrappen, te honoreren. De wethouder geeft aan het voorstel opnieuw te willen bespreken in het College en informeert de commissie tijdig over de uitkomst hiervan.


Besluit: het voorstel gaat als bespreekpunt naar de raadsvergadering van 30 januari 2006.

 

III OVERIGE INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

a. Usselo in verandering – presentatie door dhr. Levers (namens Overlegorgaan Usselo)

Sprekers: P. Datema (ChristenUnie), B.L. Boes-Schoonderbeek (CDA), J. Hofte (Stadspartij), J. Kerkwijk (D66), C. Ornek (PvdA), wethouder De Weger


•  Klik hier voor alle sprekers

 

b. Jaarplan 2006 (concept)

Sprekers: A.A. Broekman-Veltman (VVD), C. Ornek (PvdA), P. Datema (ChristenUnie), M.C.J. van Heijster (GroenLinks), H. Ras (fractie Ras), S. Ari (CDA), J. Kerkwijk (D66), J. Hofte (Stadspartij), wethouder De Weger, F. Bouwmeester (Sdm)


•  Klik hier voor alle sprekers

De commissie neemt met algehele instemming en complimenten kennis van het jaarplan.


De wethouder geeft aan dat met de komst van het Stadsbedrijf de principes van het stadsdeelgewijs werken niet uit het oog worden verloren en dat de regie over het stadsdeelteam vanuit stadsdeelbeheer wordt verstevigd en verankerd.


De stadsdeelmanager meldt dat De Woonplaats en de gemeente Enschede zijn overeengekomen om met een gezamenlijke bijdrage van 25.000 euro het project Buurt-in-Actie in Boswinkel Oost in 2006 voort te zetten.

 

IV STUKKEN TER KENNISNEMING

  • Woonvisie Boekelo

 

SLUITING: 22.20 uur