Voorzitter:

T. Windmulder

Secretaris:

K. Grunder

Deelnemers vergadering:

PvdA: A.K. Boersma; GroenLinks: C.J.M. Hannink;  CDA: B.L. Boes-Schoonderbeek; CDA: G.J. van der Veen; VVD:  W.R. van der Hoek; VVD: F. Uçar; SP: P. Hillen; BBE: J. van Agteren; ChristenUnie: J. van Houdt

Wethouders: M.G.E. Koomen

Ambtelijk: W. Waninge (Stadsdeelmanager)

Afwezig:

D’66: E.G.H. Westerbeek, PvdA: S. Salikram

I OPENING

a) Mededelingen:

Er zijn geen mededelingen vanuit commissie en wethouder

b) Vaststellen agenda

Agendapunt II C, rapportage groenvoorziening, door de heer H. Nijhof wordt behandeld na het vaststellen van de agenda.

Agendapunt II D, versterking stadsdeelcommissie, door de heer T. Windmulder wordt verschoven naar de volgende commissievergadering.

Besluit: vastgesteld.

Inhoudelijk agendapunt II C, rapportage groenvoorziening (bomen) bij Ossenboer/het Lenfert door de heer H. Nijhof (beleidsadviseur A, DSOB)

De heer Nijhof geeft een toelichting op de stand van zaken en zegt toe dat na het zomerreces de rapportage in de commissievergadering kan worden behandeld.

c) Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering d.d. 1 april 2008

Besluit: vastgesteld.

d) Aandachtspunten en toezeggingenlijst

A 1: Ontwikkeling Hart van Stadsveld, in behandeling (zie rondvraag A.Boersma)

A 2 Rondweg Boekelo en ontsluiting De Bleekerij, in behandeling

A 3 “Speelnota” starap 2007, zie agendapunt II a na behandeling afdoen.

A 4 Veiligheid in woonbuurten, agendering 2 september 08.

A 6 Verplaatsing “de Grobbe”, in behandeling

A 7 Bestemmingsplan Havengebied/woonboten, zie agendapunt II b

A 8 Memo/rapportage kappen bomen bij Ossenboer/Lentfert, zie agendapunt II c

A 9 Herstructurering Oost-Boswinkel, afdoen gezien het meerjarentraject.

A10 testcase groene- en blauwe diensten, agendering 2 september 08

A11 versterking stadsdeelcommissie, agendering 2 september 08

Besluit: A3/A9 afdoen

e) Rondvraag (zie bijlage)

1 T. Hannink, Boswinkel Oost

2 A. Boersma, sloop winkelcentrum Akkerstraat

Ad 1 Wethouder verwijst naar behandeling in vorige commissie en geeft aan dat het convenant op verzoek is op te vragen en dat het communicatieplan is opgezet. De heer R. Pruijsers reikt de notitie “stijgen en binden” aan de commissieleden uit.

Ad 2 Wethouder verwijt de vertraging in de sloop aan het ontbreken van de vergunning ivm het aanwezig zijn van asbest. De vergunning is nu verleend en de sloop is begonnen. In het 4e kwartaal zal de sloop zijn voltooid.


•  Klik hier voor alle sprekers

II

INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

a

Presentatie Speelnota door P. Dijkstra (sr medewerker stadsdeelbeheer)

Sprekers:,C.J.M. Hannink (GroenLinks), P. Hillen (SP),D. Boes-Schoonderbeek (CDA), R. vd Hoek (VVD), J. v Agteren (BBE), A. Boersma (PvdA), J. van Houdt (CU), wethouder M. Koomen, P. Dijkstra (presentatie)

Na de presentatie van de heer Dijkstra besteedt de commissie aandacht aan onder meer de JOP’s, beweging jongeren, bereikbaarheid speelplekken, veiligheid, speelgelegenheid voor kinderen in de leeftijd van 0-4 jaar en klachtenafhandeling. De wethouder concludeert dat de speelnota verder kan worden uitgewerkt en dat opmerkingen vanuit de commissie worden meegenomen in de stedelijke nota.


•  Klik hier voor alle sprekers

b

Ontwikkelingen handelskade, toelichting door R. Pruysers (ontwikkelingsmanager DSOB) en H. Schröder (sr ontwerper DSOB).

Sprekers: C.J.M. Hannink (GroenLinks), G. vd Veen (CDA), R. vd Hoek (VVD), J. v Agteren (BBE), A. Boersma (PvdA), R. Pruysers en H. Schröder (presentatie)

Tijdens de presentatie en de daaropvolgende inbreng van de commissie wordt ingegaan op onder meer het nieuw te bouwen bedrijfsverzamelgebouw (ontwerp Pi de Bruijn), de uitkijktoren, vernieuwing snackbar (en de verlichting hiervan), parkeergelegenheid, dagrecreatie en het laden en lossen van de vrachtschepen.


•  Klik hier voor alle sprekers

III

BEOORDELING RAADSVOORSTELLEN

 

 

a

Gewijzigde vaststelling herziening 1 van het bestemmingsplan "Stadsveld-Pathmos",

Stuknummer 13256

Sprekers: G. vd Veen (CDA), R. vd Hoek (VVD),J. v Agteren (BBE), A. Boersma (PvdA)
•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: het raadsvoorstel wordt als hamerstuk geagendeerd in de eerstvolgende raadsvergadering.

b

Vaststellen voorbereidingsbesluit Auke Vleerstraat 2008, Stuknummer 13273

Sprekers: C.J.M. Hannink (GroenLinks)


Besluit: het raadsvoorstel wordt als hamerstuk geagendeerd in de eerstvolgende raadsvergadering