Voorzitter:

T. Windmulder

Secretaris:

A. van Loon

Deelnemers vergadering:

PvdA: A.K. Boersma; CDA: B.L. Boes-Schoonderbeek, G.J. van der Veen; VVD: W.R. van der Hoek; GroenLinks: J.A.R. Tenkink; SP: P.M. Hillen; BBE: J. van Agteren; ChristenUnie: W. Tekkelenburg; wethouder: M.G.E. Koomen

Afwezig:

PvdA: S. Salikram; VVD: F. Uçar

 

I OPENING

a) Mededelingen

b) Vaststellen agenda

Besluit: vastgesteld.

c) Vaststellen besluitenlijst vorige vergadering d.d. 10 april 2007

N.a.v. agendapunt II (Pathmos) meldt de wethouder dat er inmiddels actie is ondernomen op de door de bewoners aangedragen punten.

Besluit: vastgesteld.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

d) Aandachtspunten en toezeggingenlijst

A1: Zie agendapunt II-c.
A3: Het raadsvoorstel is gereed in juni.
A5: De wethouder komt op korte termijn met een planning inzake de rondweg.
A6: De commissie zal op de hoogte worden gebracht middels een memo.
A8: In de volgende vergadering wordt een stand van zaken gegeven.

Besluit: aandachtspunt 1 wordt van de lijst afgevoerd.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

e) Rondvraag

1- A.K. Boersma (PvdA) en dhr. Wiggers (bewoner): onderhoud Flevolandstraat

De wethouder dringt aan op een aanpak van de straat in 2008 door deze op de prioriteitenlijst voor het openbaar onderhoud te zetten.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

2- W.R. van der Hoek (VVD): bestemmingsplan Havengebied/woonbotenhaven

De Raad van State heeft aangegeven eind juli met een nieuw besluit te komen. Daarna zal het voorstel inzake de woonboten worden geagendeerd in de vergadering van 18 september 2007.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

3- J.A.R. Tenkink (GroenLinks): woningbouwplan De Kwinkel in Boekelo

De wethouder benadrukt dat de raad reeds in 2004 heeft ingestemd met de realisatie van woningen in dit gebied door de Woonvisie Boekelo vast te stellen.
De wethouder zegt toe de aan VOF De Kwinkel verzonden brief ter kennisneming naar de commissie te sturen.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

4- B.L. Boes-Schoonderbeek (CDA): jeugd in Boekelo

De wethouder geeft aan dat het stadsdeelteam en politie op korte termijn hulp hebben aangeboden. Dhr. Meijer (dorpsraad Boekelo) vult aan dat er inmiddels al twee mogelijke locaties voor de jeugd in beeld zijn.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

II INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

a) Basisschool Europa, presentatie

Sprekers: mevr. Scholten (directeur odbs Europa), W.R. van der Hoek (VVD), B.L. Boes-Schoonderbeek (CDA), A.K. Boersma (PvdA), J.A.R. Tenkink (GroenLinks), J. van Agteren (BBE), W. Tekkelenburg (ChristenUnie), P.M. Hillen (SP), wethouder Koomen

Mevr. Scholten vraagt aandacht voor de problematiek waarmee de school te maken heeft en de onzekere toekomst m.b.t. de herstructurering van Oost Boswinkel.
De commissie adviseert mevr. Scholten om zich eerst tot het schoolbestuur, het college en de gemeente Enschede te richten, alvorens de politiek te betrekken.
M.b.t. de herstructurering zegt de wethouder toe het signaal van de school, om actief betrokken te blijven, mee te geven binnen de gemeentelijke organisatie.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

b) Havengebied – prestatieafspraken Vitale bedrijventerreinen

Sprekers: P.M. Hillen (SP), G.J. van der Veen (CDA), A.K. Boersma (PvdA), W.R. van der Hoek (VVD), wethouder Koomen, F.B. Dinkla (gemeente)

Het onderzoek naar het opzetten van de herstructureringsmaatschappij is binnen enkele weken afgerond en zal ter kennisneming naar de commissie worden gestuurd.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

c) Evaluatie proces Boekelo Zoo

Sprekers: J.A.R. Tenkink (GroenLinks), W.R. van der Hoek (VVD), G.J. van der Veen (CDA), wethouder Koomen, F.B. Dinkla (gemeente), dhr. Meijer (grondeigenaar)

De wethouder geeft aan dat de nieuwe (kleinschaligere) plannen van Boekelo Zoo worden meegenomen in een wijziging van het bestemmingsplan.
Dhr. Meijer beklaagt de slechte communicatie vanuit de gemeente, de onzekerheid waarin hij twee jaar heeft verkeerd en het feit dat er in zijn ogen veel te soepel is omgegaan met het gedogen van de aanwezige dieren zonder juiste vergunningen.
De wethouder zegt toe na intern beraad dhr. Meijer per brief te informeren.
De wethouder houdt de commissie op de hoogte wanneer er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

SLUITING: 22.15 uur