Voorzitter:

T. Windmulder

Secretaris:

A. van Loon

Deelnemers vergadering:

PvdA: A.K. Boersma, S. Salikram; CDA: B.L. Boes-Schoonderbeek, G.J. van der Veen; VVD: F. Uçar; GroenLinks: J.A.R. Tenkink; SP: P.M. Hillen; BBE: J. van Agteren; ChristenUnie: W. Tekkelenburg
wethouder: M.G.E. Koomen

Afwezig:

VVD: W.R. van der Hoek; D66: J. Kerkwijk

 

I OPENING

a) Mededelingen

  • De commissie stelt het vergaderschema voor 2007 vast. Gedurende het jaar zal op verschillende locaties aan de hand van thema’s worden vergaderd.
  • De commissie laat op verzoek van de voorzitter weten, dat zij vooralsnog geen behoefte heeft aan vanuit deze commissie georganiseerde spreekuren in het stadsdeel.
  • De wethouder meldt dat het Nota van antwoord inzake de Toekomstvisie Twekkelo, in tegenstelling tot eerdere berichten, niet in samenwerking met de gemeente Hengelo zal worden opgesteld. De reden hiervoor zijn de twee verschillende trajecten die beide gemeentes hebben doorlopen. De wethouder zegt toe na te gaan wanneer Hengelo met een reactie komt en dit schriftelijk aan de commissie terug te koppelen en verwacht zelf medio maart 2007 met een reactie te komen.
  • De commissie stemt in met de uitwerking van de voorgestelde opzet voor de Verkeersvisie Stadsveld.

b) Vaststellen agenda

Besluit: vastgesteld.

c) Vaststellen besluiten vorige vergadering d.d. 6 december 2007

Besluit: ongewijzigd vastgesteld.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

d) Aandachtspunten en toezeggingenlijst

  • A2: De wethouder meldt dat Grolsch inmiddels aanvullende maatregelen heeft genomen, die een mogelijke overlast nog meer zullen wegnemen. Er zijn geen klachten van omwonenden bijgekomen. De wethouder verwacht medio maart 2007 te kunnen komen met een memo inzake de resultaten van het contra-expertiseonderzoek. De voorzitter stelt voor met de commissie in de loop van het jaar een bezoek aan Grolsch te brengen.
  • A4: De wethouder zeg toe de keuzes n.a.v. de resultaten van het flora- en faunaonderzoek alsnog in een raadsvoorstel te verwerken.

•  Klik hier voor alle sprekers

 

e) Rondvraag

1. A.K. Boersma (PvdA): Onveilige oversteek Haaksbergerstraat
2. P.M. Hillen (SP): Onveilige oversteek Haaksbergerstraat

De wethouder meldt dat de betreffende oversteek nog dit jaar (zomer 2007) wordt aangepakt i.c.m. een nieuw voetpad langs het tankstation.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

3. S. Salikram (PvdA): Noodlokalen aan de Meindert Hobbemastraat

De wethouder geeft aan dat het leerlingaantal te hoog is voor de huidige gebruikte gebouwen. De norm is met 6 leerlingen overschreden en daarom komt er nu een noodlokaal. De wethouder verwacht dat het leerlingenaantal binnen enkele jaren weer zal dalen en dat een nieuw te bouwen school aan de Gerard Terborgstraat mede de grote leerlingen toestroom kan opvangen.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

II BEOORDELING RAADSVOORSTELLEN

a) Beschikbaar stellen aanvullend budget Handelskade, stuk nr. 12449

Presentatie: J.H. Nijenhuis (gemeente Enschede/PMBE)
Sprekers: P.M. Hillen (SP), G.J. van der Veen (CDA), F. Uçar (VVD), W. Tekkelenburg (ChristenUnie), J. van Agteren (BBE), J.A.R. Tenkink (GroenLinks), S. Salikram (PvdA), wethouder Koomen

De wethouder zet de suggestie van de commissie, om enkele vrije ligplaatsen te realiseren aan de nieuwe Handelskade, uit binnen de ambtelijke organisatie.


•  Klik hier voor alle sprekers

Besluit: het raadsvoorstel wordt als hamerstuk geagendeerd in de eerstvolgende raadsvergadering.

 

III OVERIGE INHOUDELIJKE AGENDAPUNTEN

a) Veiligheid / buurtpreventie

Toelichting: A.K. Boersma (PvdA) inz. “Nachtwacht”, wethouder Koomen inz. “inzet stadswachten in Boswinkel” en dhr. Elders (politie)
Sprekers: F. Uçar (VVD), W. Tekkelenburg (ChristenUnie), J. van Agteren (BBE), J.A.R. Tenkink (GroenLinks), S. Salikram (PvdA), dhr. Zwart (wijkraad West Boswinkel)

De commissie reageert geschokt op de informatie van dhr. Boersma inzake de vernielingen die met name tijdens de uitgaansavonden in zijn woonbuurt plaatsvinden. De wethouder legt uit dat de problematiek moeilijk is uit te bannen, gezien de capaciteit van de politie en het feit dat de problemen zich snel verplaatsen tussen verschillende buurten/stadsdelen.

Het onderwerp ‘veiligheid in de woonbuurten’ wordt nog voor de zomer (2007) nogmaals geagendeerd. De commissie stelt voor dit onderwerp ook onder de aandacht van de Stedelijke commissie te brengen. In de stadsdeelcommissievergadering op 6 maart 2007 wordt in ieder geval een update inzake de WENS behandeld.


•  Klik hier voor alle sprekers

 

b) Jaarplan Stadsdeelmanagement 2007, inclusief STARP 2006

Inspreker: dhr. Acket (wijkraad Oost Boswinkel)
Sprekers: S. Salikram (PvdA), J.A.R. Tenkink (GroenLinks), J. van Agteren (BBE), W. Tekkelenburg (ChristenUnie), F. Uçar (VVD), B.L. Boes-Schoonderbeek (CDA), P.M. Hillen (SP), wethouder Koomen, K.E.E. Willems (stadsdeelmanager), C. Dalenoord (SDM West)


•  Klik hier voor alle sprekers

 

SLUITING: 22.15 uur